Znaj­du­jesz to, cze­go szu­kasz, umy­ka ci to, co zaniedbujesz.


znaj­­jesz-to-cze­go-szu­kasz-umy­ka- to-co zaniedbujesz
sokratesznaj­du­jesztocze­goszu­kaszumy­kaci toco zaniedbujeszcze­go szu­kaszumy­ka ci to

To, cze­go szu­kasz, znaj­dziesz w os­tatnim spośród możli­wych miejsc.Szu­kasz jej u pana, Dos­ta­jesz od chama.Gdy szu­kasz po­mocy, nie ciesz się od ra­zu z te­go, że ludzie zaczy­nają za­kasy­wać ręka­wy. Może chcą tyl­ko umy­wać od two­jej spra­wy ręce. Z cyk­lu po­wieści Szu­kając ak­ceptac­ji u in­nych naj­pewniej dos­ta­niesz ba­las­tu ser­ca, znaj­dując ją w so­bie uzys­kasz lek­kość duszy.To, cze­go szu­kasz, także ciebie szuka.