Znajomy: ktoś, kogo znamy dostatecznie dobrze, żeby od niego pożyczać, ale niewystarczająco dobrze, żeby jemu pożyczać.


znajomy-ktoś-kogo-znamy-dostatecznie-dobrze-żeby-od-niego-pożyczać-ale-niewystarczająco-dobrze-żeby-jemu-pożyczać
anonimznajomyktośkogoznamydostateczniedobrzeżebyodniegopożyczaćaleniewystarczającojemupożyczaćkogo znamyznamy dostateczniedostatecznie dobrzeżeby odod niegoniego pożyczaćale niewystarczająconiewystarczająco dobrzeżeby jemujemu pożyczaćkogo znamy dostatecznieznamy dostatecznie dobrzeżeby od niegood niego pożyczaćale niewystarczająco dobrzeżeby jemu pożyczaćkogo znamy dostatecznie dobrzeżeby od niego pożyczać

Znajomy to ktoś, kogo znamy dostatecznie, aby od niego pożyczać pieniądze, ale zbyt mało, żeby jemu je pożyczać.Życiowa gra polega nie tyle na tym, żeby mieć dobre karty, ile żeby dobrze rozegrać marne.Koncepcja jest interesująca i dobrze sformułowana, ale żeby była opłacalna, pomysł musiałby być wykonalny.Cier­pieć nies­pra­wied­li­wie to pożyczać Bogu.Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.Żeby być miłym gościem, wystarczy się dobrze bawić.