Znam człowieka, który zaw­sze reali­zuje swo­je marze­nia, choć zaczy­nał od ze­ra. Wie kiedy odejść z twarzą, choć kocha to co ro­bi. To jest właśnie bo­hater, nie har­dcor... Mój tata.


znam-człowieka-który-zaw­sze-reali­zuje-swo­-marze­nia-choć-zaczy­nał-od ze­ra-wie kiedy-odejść-z twarzą-choć-kocha-to co ro­bi
majka_majdanznamczłowiekaktóryzaw­szereali­zujeswo­jemarze­niachoćzaczy­nałod ze­rawie kiedyodejśćz twarząkochato co ro­bito jest właśniebo­haternie har­dcormój tataznam człowiekaktóry zaw­szezaw­sze reali­zujereali­zuje swo­jeswo­je marze­niachoć zaczy­nałzaczy­nał od ze­rawie kiedy odejśćodejść z twarząchoć kochakocha to co ro­bito jest właśnie bo­haterktóry zaw­sze reali­zujezaw­sze reali­zuje swo­jereali­zuje swo­je marze­niachoć zaczy­nał od ze­rawie kiedy odejść z twarząchoć kocha to co ro­bi

Kto kocha, widzieć chce choć cień obrazu, choć ślad do lubej wiodący mieszkania, choć rozłożone ręce drogowskazu, choć krzyż, litanii choć nawoływania.Człowiek up­rzej­my, choć różni się pod względem po­zytyw­nym, zaw­sze zos­ta­je od­trąco­ny przez in­nych. Właśnie za swo­je dob­re ser­ce i życzliwość. 17.06.2011 Z lek­kim uśmie­chem i gdzieś bar­dzo głębo­ko scho­waną nadzieją, zaczy­nam ufać swo­jemu ra­niące­mu życiu. I choć mo­ja roz­paczająca dusza wędru­je ścieżka­mi, które wy­dep­tał strach, ból i roz­ry­wające się ser­ce, to wiem, że jes­tem w Dob­rych Rękach. Że właśnie w Nich mo­je marze­nia są bez­pie­czne i kiedyś zos­taną wzięte pod uwagę.Jeśli ktoś spełnia wszys­tkie nasze marze­nia, ko­lej­ne stają się tyl­ko kap­ry­sami. Naj­piękniej­sze są marze­nia niez­reali­zowa­ne, bo to one na­dają życiu sens.Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...Daw­ne marze­nia to były dob­re marze­nia i choć się nie spełniły cieszę się, że je miałem.