Znam siebie - jes­tem wa­riatką .Ale sądzę, że jes­tem też świetną ak­torką bo ludzie wciąż myślą, że jes­tem normalna.


znam-siebie- jes­tem-wa­riatką-ale-sądzę-że jes­tem-też-świetną-ak­torką-bo ludzie-wciąż-myślą-że jes­tem-normalna
loquentiaznamsiebie jes­temwa­riatkąalesądzęże jes­temteżświetnąak­torkąbo ludziewciążmyśląnormalnaznam siebie jes­tem wa­riatkąale sądzęże jes­tem teżteż świetnąświetną ak­torkąak­torką bo ludziebo ludzie wciążwciąż myśląże jes­tem normalnaże jes­tem też świetnąteż świetną ak­torkąświetną ak­torką bo ludzieak­torką bo ludzie wciążbo ludzie wciąż myśląże jes­tem też świetną ak­torkąteż świetną ak­torką bo ludzieświetną ak­torką bo ludzie wciążak­torką bo ludzie wciąż myśląże jes­tem też świetną ak­torką bo ludzieteż świetną ak­torką bo ludzie wciążświetną ak­torką bo ludzie wciąż myślą

Nie bądź smut­na prze­cież jes­tem wciąż przy To­bie...jes­tem w Twoim sercu  -stokrotka123
nie-bądź-smut­na-prze­cież-jes­tem-wciąż-przy-to­biejes­tem-w twoim-sercu