Znam siebie - jes­tem wa­riatką .Ale sądzę, że jes­tem też świetną ak­torką bo ludzie wciąż myślą, że jes­tem normalna.


znam-siebie- jes­tem-wa­riatką-ale-sądzę-że jes­tem-też-świetną-ak­torką-bo ludzie-wciąż-myślą-że jes­tem-normalna
loquentiaznamsiebie jes­temwa­riatkąalesądzęże jes­temteżświetnąak­torkąbo ludziewciążmyśląnormalnaznam siebie jes­tem wa­riatkąale sądzęże jes­tem teżteż świetnąświetną ak­torkąak­torką bo ludziebo ludzie wciążwciąż myśląże jes­tem normalnaże jes­tem też świetnąteż świetną ak­torkąświetną ak­torką bo ludzieak­torką bo ludzie wciążbo ludzie wciąż myśląże jes­tem też świetną ak­torkąteż świetną ak­torką bo ludzieświetną ak­torką bo ludzie wciążak­torką bo ludzie wciąż myśląże jes­tem też świetną ak­torką bo ludzieteż świetną ak­torką bo ludzie wciążświetną ak­torką bo ludzie wciąż myślą

Jes­tem pełen wad Główną jest pycha Tak jes­tem pyszny Ale niez­byt smaczny Za to treści­wy Cza­sami cier­pki Mam też i za­lety Jes­tem wyjątko­wo mądry Jes­tem też po­ryw­czym war­chołem Pełnym niena­wiści i po­gar­dy Tak sil­nej że mam pew­ność Że dos­ko­nale władam szablą Choć nig­dy nie dzieliłem ludzi Jed­nak prze­de wszys­tkim Jes­tem wy­rozu­miały I pobłażli­wy Oraz - co zro­zumiałe Jes­tem gentelmanem ..jes­tem de­monem wy­wołuje burze jes­tem aniołem spokój bu­duje jes­tem emocją ludziom świat kreuje tworze i niszczę .... jes­tem ewo­lucją... ub­raną w istotę Jes­tem tam gdzie noc przy­tula dzień a dzień żeg­na noc jes­tem tam gdzie rodzi się światło a przes­trzeń nie ma granic jes­tem wszys­tkim co nieuchwytne jes­tem szeptem w Twoich marze­niach ...jestem 18.05.2016 Malusia_035  - Prze­cież nie jes­tem psycho­patką, która ma ob­sesje na pun­kcie śmierci. - Nie, nie jes­teś. Ale lu­bisz się z nią ba­wić. Jak w kot­ka i myszkę. Ty jes­teś myszką. - Uciekam. Jes­tem sprytniejsza. -No jes­teś, jes­teś, ale kiedyś ko­tek będzie szyb­szy przez tą Twoją zabawę.Nie bądź smut­na prze­cież jes­tem wciąż przy To­bie...jes­tem w Twoim sercu ...do­wiadu­je się te­raz o Twoich zdra­dach. Te­raz mi to mówią, bo myślą, że już nie bo­li. Mają rację. Nie bo­li. Jes­tem dum­na, że jes­tem sa­ma. Sza­nuje siebie i swoją samotność.