Zniszczenie jakiegoś złudzenia nie prowadzi do żadnej prawdy, lecz powiększa naszą niewiedzę, rozszerza „pustą przestrzeń


zniszczenie-jakiegoś-złudzenia-nie-prowadzi-do-żadnej-prawdy-lecz-powiększa-naszą-niewiedzę-rozszerza-pustą-przestrzeń-w-jakiej-żyjemy
fryderyk nietzschezniszczeniejakiegośzłudzenianieprowadzidożadnejprawdyleczpowiększanasząniewiedzęrozszerza„pustąprzestrzeńjakiejżyjemyzniszczenie jakiegośjakiegoś złudzeniazłudzenia nienie prowadziprowadzi dodo żadnejżadnej prawdylecz powiększapowiększa nasząnaszą niewiedzęrozszerza „pustą„pustą przestrzeńw jakiejjakiej żyjemyzniszczenie jakiegoś złudzeniajakiegoś złudzenia niezłudzenia nie prowadzinie prowadzi doprowadzi do żadnejdo żadnej prawdylecz powiększa nasząpowiększa naszą niewiedzęrozszerza „pustą przestrzeńw jakiej żyjemyzniszczenie jakiegoś złudzenia niejakiegoś złudzenia nie prowadzizłudzenia nie prowadzi donie prowadzi do żadnejprowadzi do żadnej prawdylecz powiększa naszą niewiedzęzniszczenie jakiegoś złudzenia nie prowadzijakiegoś złudzenia nie prowadzi dozłudzenia nie prowadzi do żadnejnie prowadzi do żadnej prawdy

Doświadczenie powiększa naszą mądrość, nie zmniejsza jednak naszej głupoty.Doświadczenie powiększa naszą mądrość; nie zmniejsza jednak naszej głupoty.Przyjaźń powiększa szczęście i pomniejsza nieszczęście, podwajając naszą radość i dzieląc na pół smutek.Nie należy chełpić się tym, że ma się słuszność, bo to nie nasza zasługa, lecz prawdy, z pomocą której zyskaliśmy przewagę.Wszystkie nasze złudzenia są tylko wizjami odległej, niedosiężnej prawdy niejasno dostrzeganej.Lecz serce wzdycha do jakiegoś nieba i pragnie kochać, nie tych, co nam każą.