Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! 


zno­wu-wszys­tko ę-zaczy­na-myślę-kocham-two­ja wi­na-ty-mnie-w so­bie-roz­kochałeś-ty­-miłoś-mi dałeś-ja-dla-ciebie
żaniazno­wuwszys­tko sięzaczy­namyślękochamtwo­ja wi­natymniew so­bieroz­kochałeśty­lemiłościmi dałeśjadlaciebiezro­bięwszys­tkoaleproszęzos­tańblis­kopo­wie­dziećci kochamto za małochcębudzić sięprzyto­bieco ra­noyciesta­jepiękniej­sze sięgdypat­rzyszgłębo­kow oczyme itu­liszjak nig­dyniktnazaw­szechcęz tobąbyć zno­wu wszys­tko sięwszys­tko się zaczy­nazaczy­namyślęmyślę kochamkochamtwo­ja wi­natwo­ja wi­natyty mniemnie w so­biew so­bie roz­kochałeśroz­kochałeś ty­lety­le miłościmiłości mi dałeśmi dałeś jaja dladla ciebieciebie zro­bięzro­bię wszys­tkowszys­tko aleale proszęproszę zos­tańzos­tań blis­koblis­kopo­wie­dziećpo­wie­dzieć ci kochamto za małochcęchcę budzić siębudzić się przyprzy to­bieto­bie co ra­noco ra­noŻycieŻycie sta­jesta­je piękniej­sze siępiękniej­sze się gdygdy pat­rzyszpat­rzysz głębo­kogłębo­ko w oczyw oczy me ime i tu­lisztu­lisz mniejak nig­dy niktnikt nana zaw­szezaw­sze chcęchcę z tobąz tobą byćzno­wu wszys­tko się zaczy­nawszys­tko się zaczy­namyślę kochammyślę kochamkocham two­ja wi­natwo­ja wi­naty mniety mnie w so­biemnie w so­bie roz­kochałeśw so­bie roz­kochałeś ty­leroz­kochałeś ty­le miłościty­le miłości mi dałeśmiłości mi dałeś jami dałeś ja dlaja dla ciebiedla ciebie zro­bięciebie zro­bię wszys­tkozro­bię wszys­tko alewszys­tko ale proszęale proszę zos­tańproszę zos­tań blis­kozos­tań blis­koblis­ko po­wie­dziećpo­wie­dzieć ci kochamchcę budzić sięchcę budzić się przybudzić się przy to­bieprzy to­bie co ra­noto­bie co ra­noŻycie sta­jeŻycie sta­je piękniej­sze sięsta­je piękniej­sze się gdypiękniej­sze się gdy pat­rzyszgdy pat­rzysz głębo­kopat­rzysz głębo­ko w oczygłębo­ko w oczy me iw oczy me i tu­liszme i tu­lisz mniejak nig­dy nikt nanikt na zaw­szena zaw­sze chcęzaw­sze chcę z tobąchcę z tobą być

Jeśli mogę po­wie­dzieć ko­muś 'kocham cię', muszę być w sta­nie po­wie­dzieć 'kocham wszys­tko w to­bie, kocham świat pop­rzez ciebie, kocham w to­bie również sa­mego siebie'.Choć tak często spra­wiam jej cier­pienie, i nie zaw­sze ro­bię to cze­go ocze­kuje, chcę żeby wie­działa, że to jej zaw­dzięczam wszys­tko co mam począwszy od życia do no­wych tram­pek na wiosnę. Wiem, że chcesz dla mnie wszys­tkiego co naj­lep­sze. Dzięku­je Ci za wszys­tko. Kocham Cię ma­mo ! Jes­teś daleko A może sie­dzisz obok? Znaczysz dla mnie dużo, Przy To­bie pragnę być sobą. Zam­knę oczy, Gdy je ot­worze chcę Ciebie przy so­bie, Uczuć do­tyk i na­pawać się uśmiechem. Kochać Cię Bar­dziej niż wcześniej. Budzić się przy To­bie i pat­rzeć, jak zasypiasz... Chcę by wie­dział o tym świat, Lecz to będzie nasza słod­ka tajemnica...Wciaz za­daje so­bie pytanie... Co ro­bie zle..? Prze­ciez Tyl­ko Kocham i kocha­na chce byc.. Dlacze­go zaw­sze wychodze na najgorsza.. Juz mi sie nie chce... Gas­nie mo­ja nadzieja.. Po­woli, tra­ce wiare i sile.. Aby zyc, jak zaw­sze prag­ne­lam .. By zyc dla Ciebie i dla Ciebie umrzec... Nig­dy nie ocze­kiwa­lam nic w zamian.. Procz uczu­cia tak sil­ne­go jak moje I twych ra­mion.. najbezpieczniejszch.. Ale kiedy od­da­lam Ci swo­je ser­ce , ca­la siebie... Doszczetnie,. Ty wiesz, ze zaw­sze bede..... I bede.. Ty wiesz...Lu­bię jak na mnie pat­rzysz swoimi niebies­ki­mi oczka­mi, z których można wyczy­tać jak bar­dzo mnie kochasz. Lu­bię Twój uśmiech bo jest przepiękny i zaw­sze wiem kiedy masz nie grzeczne myśli. Twój do­tyk spra­wia, że mam dreszcze na całym ciele, a gdy mnie całujesz brak­nie mi tchu. To dzięki To­bie jes­tem szczęśliwa i chce żeby tak zos­tało na zawsze... dziękuję M......Ukocha­na ma Joasiu, ma królo­wo najpiękniejsza, jes­teś jedną na tym świecie mi osobą najważniejszą. Kocham Cię mym całym sercem, nig­dy przes­tać nie zamierzam. Dla mnie tyl­ko Ty się liczysz, mówię prawdę To­bie, szczerze. Nie pot­ra­fię żyć bez Ciebie, myśleć przes­tać nie potrafię wciąż o To­bie - mej miłości, która się raz w życiu trafia. Mi­mo wszel­kich przeciwności bądźmy zaw­sze, zaw­sze razem. Tyl­ko z Tobą, z Tobą jedną mógłbym stanąć przed ołtarzem. * Dla Joasi *