znow by­lo faj­nie ... lecz chwi­le po tym sie obudzilem 


znow-by­lo-faj­nie-lecz chwi­-po tym-sie-obudzilem 
badtomekznowby­lofaj­nielecz chwi­lepo tymsieobudzilem znow by­loby­lo faj­niefaj­nielecz chwi­lelecz chwi­le po tympo tym siesie obudzilem znow by­lo faj­nieby­lo faj­niefaj­nie lecz chwi­lelecz chwi­le po tymlecz chwi­le po tym siepo tym sie obudzilem znow by­lo faj­nieby­lo faj­nie lecz chwi­lefaj­nie lecz chwi­le po tymlecz chwi­le po tym sielecz chwi­le po tym sie obudzilem znow by­lo faj­nie lecz chwi­leby­lo faj­nie lecz chwi­le po tymfaj­nie lecz chwi­le po tym sielecz chwi­le po tym sie obudzilem 

W tej krótkiej chwi­li ser­ce bi­je mocniej, próbu­je z tym wal­czyć, lecz sta­ranie bezowocne, nie poz­wa­la mi skończyć. W tej krótkiej chwi­li nie chce nic mówić, wra­cają wspomnienia, czy war­to się trudzić? Czy to coś zmienia... W tej krótkiej chwi­li w obłęd człowiek wpada, ro­zum czy serce, które le­piej się nada? Znów do ucha mi szepcze, - zaufaj, po­kochaj, znów stąpaj niebezpiecznie...Skup się na tym jak wy­dychasz powietrze... Czu­jesz jak ula­tują smut­ki, chwi­la zat­rzy­mania, chwi­la za­myśle­nia, to tyl­ko chwi­la, lecz skup się na niej a sta­nie się dłuższa Wy­dychając po­wiet­rze po­wiedz wszys­tko co Cię bo­li, wy­puść to z siebie, ja tak dzi­siaj zrobiłam. Jes­tem o je­den od­dech szczęśliw­sza.. :) Odeszłaś...Czyż nie??? Mo­je ser­ce mówiNie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej.Znów piszę o miłości znów to jest dla Ciebie znów myślą o To­bie znów bra­kuje mi Ciebie znów chce Cie mieć przy so­bie znów Kocham Cie na Zaw­sze znów mówię to naprawdę Dro­ga mamo, znów to sa­mo ... dzwo­nię dzisiaj wcześnie rano. Chcę Ci życzyć dużo zdrowia, lecz Cię słyszę znów pijaną.