Zobaczyć swe nazwisko w druku! Niejeden tylko po to gotów popełnić zbrodnię.


zobaczyć-swe-nazwisko-w-druku-niejeden-tylko-po-to-gotów-popełć-zbrodnię
gustaw flaubertzobaczyćswenazwiskodrukuniejedentylkopotogotówpopełnićzbrodnięzobaczyć sweswe nazwiskonazwisko ww drukuniejeden tylkotylko pogotów popełnićpopełnić zbrodnięzobaczyć swe nazwiskoswe nazwisko wnazwisko w drukuniejeden tylko popo to gotówgotów popełnić zbrodnięzobaczyć swe nazwisko wswe nazwisko w drukutylko po to gotówpo to gotów popełnićzobaczyć swe nazwisko w drukuniejeden tylko po to gotówtylko po to gotów popełnićpo to gotów popełnić zbrodnię

Włoszka wtedy dopiero wierzy, że się ją kocha, kiedy kochanek jest zdolny popełnić dla niej zbrodnię; Angielka, kiedy jest zdolny dla niej do szaleństwa; Francuzka, kiedy gotów popełnić głupstwo.Gotów marzyć, gotów spełniać marze­nia, gotów żyć i um­rzeć spełnionym. [przep­raszam za powtórzenia] Jakieś zbrodnie zawsze poprzedzają wielkie zbrodnie.Gdyby tylko Bóg dał mi jakiś wyraźny sygnał! Na przykład złożył na moje nazwisko depozyt na koncie w banku szwajcarkim.Nie na próżno to niejeden mąż mówi: Tam, gdzie prosty błąd liczy się za zbrodnię, tam zbrodnie są jedynie błędami.