Zos­ta­wił swój straszny świat i wszedł do świata nor­malnych ludzi. I od tej chwi­li po­winien był postępo­wać zgod­nie z obo­wiązujący­mi tu za­sada­mi. A nie postępo­wał. Wszys­tko było dob­rze, dopóki pew­ne­go dnia nie oświad­czył, że ma dość, i nie po­dał żad­ne­go rac­jo­nal­ne­go po­wodu. Tak nie wolno.


zos­­wił-swój-straszny-świat-i wszedł-do świata-nor­malnych-ludzi-i od tej chwi­li-po­winien-był-postępo­wać-zgod­nie
nowotwory.gniewuzos­ta­wiłswójstrasznyświati wszedłdo światanor­malnychludzii od tej chwi­lipo­winienbyłpostępo­waćzgod­niez obo­wiązujący­mitu za­sada­mia nie postępo­wałwszys­tko byłodob­rzedopókipew­ne­godnianie oświad­czyłże ma dośći nie po­dałżad­ne­gorac­jo­nal­ne­gopo­wodutak nie wolnozos­ta­wił swójswój strasznystraszny światświat i wszedłi wszedł do światado świata nor­malnychnor­malnych ludzii od tej chwi­li po­winienpo­winien byłbył postępo­waćpostępo­wać zgod­niezgod­nie z obo­wiązujący­miz obo­wiązujący­mi tu za­sada­miwszys­tko było dob­rzedopóki pew­ne­gopew­ne­go dniadnia nie oświad­czyłi nie po­dał żad­ne­gożad­ne­go rac­jo­nal­ne­gorac­jo­nal­ne­go po­woduzos­ta­wił swój strasznyswój straszny światstraszny świat i wszedłświat i wszedł do światai wszedł do świata nor­malnychdo świata nor­malnych ludzii od tej chwi­li po­winien byłpo­winien był postępo­waćbył postępo­wać zgod­niepostępo­wać zgod­nie z obo­wiązujący­mizgod­nie z obo­wiązujący­mi tu za­sada­midopóki pew­ne­go dniapew­ne­go dnia nie oświad­czyłi nie po­dał żad­ne­go rac­jo­nal­ne­gożad­ne­go rac­jo­nal­ne­go po­wodu

Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii.To wiel­ka ta­jem­ni­ca, jak człowiek po­winien postępo­wać, by nie zmar­no­wać so­bie życia.Kocham cię, Scar­lett, za to, że jes­teś tak bar­dzo do mnie po­dob­na... Za to, że obo­je jes­teśmy re­nega­tami i egois­ta­mi. Żad­ne z nas nie dba o to, czy świat idzie na psy, by­le nam było dob­rze i przyjemnie.Eses­manów obo­wiązu­je jed­na pod­sta­wowa za­sada. Mu­simy postępo­wać uczci­wie, przyz­woicie, lo­jal­nie i ko­leżeńsko wyłącznie wo­bec ludzi naszej krwi. Nie ob­chodzi mnie ani na jotę los Ros­ja­nina czy Czecha. Od in­nych na­rodów weźmiemy to, co dla naszej krwi przed­sta­wia pewną war­tość, po­rywając, jeżeli to będzie ko­nie­czne, ich dzieci i wycho­wując je tu, pośród nas.Coś jest a później te­go nie ma,ktoś jest a z góry wiado­mo,że kiedyś jed­nak i tak odejdzie. Wszys­tko w życiu ma swój kres,im wcześniej to zro­zumiesz tym wcześniej zaczniesz trak­to­wać wszys­tko ze świado­mością,że kiedyś zos­ta­nie Ci odeb­ra­ne,a tym sa­mym nie będziesz cier­piał z po­wodu stra­ty. Bartłomiej Van Kalisz Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej.