Zos­tać sobą, nie bacząc na to co po­myślą o To­bie in­ni to do­piero jest sztuka.


zos­ć-sobą-nie bacząc-na to co po­myślą-o to­bie-in­-to do­piero-jest sztuka
agnimzos­taćsobąnie baczącna to co po­myśląo to­biein­nito do­pierojest sztukazos­tać sobąnie bacząc na to co po­myśląna to co po­myślą o to­bieo to­bie in­niin­ni to do­pieroto do­piero jest sztukanie bacząc na to co po­myślą o to­biena to co po­myślą o to­bie in­nio to­bie in­ni to do­pieroin­ni to do­piero jest sztukanie bacząc na to co po­myślą o to­bie in­nina to co po­myślą o to­bie in­ni to do­pieroo to­bie in­ni to do­piero jest sztukanie bacząc na to co po­myślą o to­bie in­ni to do­pierona to co po­myślą o to­bie in­ni to do­piero jest sztuka

Dwie oso­by nie mogą długo po­zos­tać przy­jaciółmi, jeżeli nie pot­ra­fią so­bie nawza­jem prze­baczać drob­nych przewinień. -Jean de La Bruyére
dwie-oso­by-nie mogą-długo-po­zos­ć-przy­jaciółmi-żeli-nie pot­ra­fią-so­bie-nawza­jem-prze­baczać-drob­nych-przewinień
Był czas, gdy ak­torki chciały zos­tać gwiaz­da­mi; te­raz ma­my co­raz więcej gwiazd, które chciałyby zos­tać aktorkami. -Laurence Olivier
był-czas-gdy-ak­torki-chciały-zos­ć-gwiaz­da­mi-te­raz-­my-co­raz-więcej-gwiazd-które-chciałyby-zos­ć-aktorkami
Po­win­no się wy­baczać swoim wro­gom, ale nie wcześniej, niż zos­taną powieszeni. -Heinrich Heine
po­win­no ę-wy­baczać-swoim-wro­gom-ale-nie wcześniej-ż-zos­taną-powieszeni