-Zos­tańmy przyjaciólmi.. -Mówmy o rzeczach real­nych ! 


zos­ńmy-przyjaciólmi-mówmy-o rzeczach-real­nych- 
bluecaffezos­tańmyprzyjaciólmimówmyo rzeczachreal­nych zos­tańmy przyjaciólmimówmy o rzeczacho rzeczach real­nychmówmy o rzeczach real­nych

Jes­teśmy ludźmi więc ni­mi po­zos­tańmy.... Grzeszmy, kochaj­my i niszczmy swoją i cudzą psychikę... prze­cież to ta­kie ludzkie.Z dnia 17 ma­ja nie mów mi o deszczu Z dnia następne­go nie mówmy o powietrzu A z każdym ko­lej­nym co nas do­tyka Co po zachodzie słońca wraz z tym ry­mem częstochow­skim znika Daj­my so­bie od­czuć pot­rzebę nas oboj­ga Da­lej mówmy so­bie prawdę Cho­ciaż by­wa niewygodna Cza­sami chciałbym zapamiętać, by o pew­nych rzeczach nie pamiętać.Cze­kając na wiado­mość od ciebie nie mam cza­su by myśleć o in­nych rzeczach Słowa Uczo­ny jest człowiekiem, który wie o rzeczach niez­na­nych in­nym i nie ma pojęcia o tym, co znają wszyscy.