Zostawić świat nieco lepszym: lepszym o zdrowe dziecko, grządkę w ogrodzie lub lepsze warunki społeczne – tzn. odnieść sukces.


zostawić-świat-nieco-lepszym-lepszym-o-zdrowe-dziecko-grządkę-w-ogrodzie-lub-lepsze-warunki-społeczne-tzn-odnieść-sukces
ralph waldo emersonzostawićświatniecolepszymlepszymzdrowedzieckogrządkęogrodzielublepszewarunkispołecznetznodnieśćsukceszostawić światświat nieconieco lepszymlepszym oo zdrowezdrowe dzieckogrządkę ww ogrodzieogrodzie lublub lepszelepsze warunkiwarunki społecznespołeczne –– tznodnieść sukceszostawić świat niecoświat nieco lepszymlepszym o zdroweo zdrowe dzieckogrządkę w ogrodziew ogrodzie lubogrodzie lub lepszelub lepsze warunkilepsze warunki społecznewarunki społeczne –społeczne – tznzostawić świat nieco lepszymlepszym o zdrowe dzieckogrządkę w ogrodzie lubw ogrodzie lub lepszeogrodzie lub lepsze warunkilub lepsze warunki społecznelepsze warunki społeczne –warunki społeczne – tzngrządkę w ogrodzie lub lepszew ogrodzie lub lepsze warunkiogrodzie lub lepsze warunki społecznelub lepsze warunki społeczne –lepsze warunki społeczne – tzn

Zostawić świat nieco lepszym: lepszym o zdrowe dziecko, grządkę w ogrodzie lub lepsze warunki społeczne - to znaczy odnieść sukces.Twoje życie staje się lepsze, tylko, gdy Ty stajesz się lepszymTwoje życie staje się lepsze tylko, kiedy Ty stajesz się lepszym.Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy Ty stajesz się lepszymAby samemu stać się lepszym nie musisz czekać na lepszy świat.