zro­biłabym Ci dzień dobry lecz nie mam ty­le fałszu na pok­ruszo­nych od smutku dłoniach jesteś jak nieobudzo­ny świt i nie mam pra­wa nocą moją uda­wać że to wszys­tko jasne we mnie jest jesień jeszcze bo ser­ce mi wschód co dzień robi lecz nie ma go we mnie 


zro­biłabym-ci dzień-dobry-lecz-nie mam-ty­-fałszu-na-pok­ruszo­nych-od smutku-dłoniach-jesteś-jak-nieobudzo­ny-świt-i-nie mam-pra­wa
pearlsoul25zro­biłabymci dzieńdobrylecznie mamty­lefałszunapok­ruszo­nychod smutkudłoniachjesteśjaknieobudzo­nyświtpra­wanocąmojąuda­waćżeto wszys­tkojasnewemniejest jesieńjeszczeboser­cemi wschódco dzieńrobinie ma go we mnie zro­biłabym ci dzieńci dzień dobrydobry leczlecz nie mamnie mam ty­lety­le fałszufałszu nana pok­ruszo­nychpok­ruszo­nych od smutkuod smutku dłoniachdłoniach jesteśjesteś jakjak nieobudzo­nynieobudzo­ny świtświt ii nie mamnie mam pra­wapra­wa nocąnocą mojąmoją uda­waćuda­wać żeże to wszys­tkoto wszys­tko jasnejasne wewe mniemnie jest jesieńjest jesień jeszczejeszcze bobo ser­ceser­ce mi wschódmi wschód co dzieńco dzień robirobi leczlecz nie ma go we mnie zro­biłabym ci dzień dobryci dzień dobry leczdobry lecz nie mamlecz nie mam ty­lenie mam ty­le fałszuty­le fałszu nafałszu na pok­ruszo­nychna pok­ruszo­nych od smutkupok­ruszo­nych od smutku dłoniachod smutku dłoniach jesteśdłoniach jesteś jakjesteś jak nieobudzo­nyjak nieobudzo­ny świtnieobudzo­ny świt iświt i nie mami nie mam pra­wanie mam pra­wa nocąpra­wa nocą mojąnocą moją uda­waćmoją uda­wać żeuda­wać że to wszys­tkoże to wszys­tko jasneto wszys­tko jasne wejasne we mniewe mnie jest jesieńmnie jest jesień jeszczejest jesień jeszcze bojeszcze bo ser­cebo ser­ce mi wschódser­ce mi wschód co dzieńmi wschód co dzień robico dzień robi leczrobi lecz nie ma go we mnie