Zro­zumiałam i poz­nałam, że miłość obej­mu­je w so­bie wszys­tkie po­wołania, że miłość jest wszys­tkim, że roz­ciąga się na wsze cza­sy i na wszys­tkie miej­sca; jed­nym słowem, że miłość jest wieczna.


zro­zumiałam-i poz­nałam-że miłość-obej­mu­-w so­bie-wszys­tkie-po­wołania-że miłość-jest wszys­tkim-że roz­ąga ę
teresa z lisieuxzro­zumiałami poz­nałamże miłośćobej­mu­jew so­biewszys­tkiepo­wołaniajest wszys­tkimże roz­ciąga sięna wszecza­syi na wszys­tkiemiej­scajed­nymsłowemjest wiecznazro­zumiałam i poz­nałamże miłość obej­mu­jeobej­mu­je w so­biew so­bie wszys­tkiewszys­tkie po­wołaniaże miłość jest wszys­tkimże roz­ciąga się na wszena wsze cza­sycza­sy i na wszys­tkiei na wszys­tkie miej­scajed­nym słowemże miłość jest wiecznaże miłość obej­mu­je w so­bieobej­mu­je w so­bie wszys­tkiew so­bie wszys­tkie po­wołaniaże roz­ciąga się na wsze cza­syna wsze cza­sy i na wszys­tkiecza­sy i na wszys­tkie miej­sca

Pok­rewne dusze zos­tają. Po­magają so­bie wszys­tko przet­rwać. Ro­zumieją, że miłość to og­romny cud przez wszys­tkie dni wszys­tkich lat.Pośród uczuć ludzkich miłość jest tym, które bar­dziej aniżeli wszys­tkie in­ne poz­wa­la się kształtować.`To spoj­rze­nie, które przyćmiewa wszys­tkie in­ne. Jest cza­rujące, pełne blas­ku, i miłości. Oczy pochłaniające wszys­tkie słoneczne pro­mienie, i mi­liony gwiazd.Bóg jest wszys­tki­mi rzecza­mi, wy­pełnia wszys­tkie rzeczy i w nim wszys­tkie rzeczy się zawierają. Na pod­sta­wie: Księga Uran­tii, 11:8.1 Miłość jest uczu­ciem zaz­dros­nym i ty­rańskim; wówczas się tyl­ko za­dowo­li, gdy przed­miot kocha­ny poświęci mu wszys­tkie swe upo­doba­nia i namiętności.Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia.