zro­zumienie-i ak­ceptac­ja-to naj­piękniej­sze-da­ry-ja­kie-prag­nie-­ć-w swoim-życiu-oso­ba-niepełnos­praw­na-~pa­weł
rychcikzro­zumieniei ak­ceptac­jato naj­piękniej­szeda­ryja­kieprag­niedos­taćw swoimżyciuoso­baniepełnos­praw­na~pa­wełrychlicainspiracjaob­serwac­jaludzina wózkachzro­zumienie i ak­ceptac­jai ak­ceptac­ja to naj­piękniej­szeto naj­piękniej­sze da­ryda­ry ja­kieja­kie prag­nieprag­nie dos­taćdos­tać w swoimw swoim życiużyciu oso­ba~pa­weł rychlicaob­serwac­ja ludziludzi na wózkachzro­zumienie i ak­ceptac­ja to naj­piękniej­szei ak­ceptac­ja to naj­piękniej­sze da­ryto naj­piękniej­sze da­ry ja­kieda­ry ja­kie prag­nieja­kie prag­nie dos­taćprag­nie dos­tać w swoimdos­tać w swoim życiuw swoim życiu oso­baob­serwac­ja ludzi na wózkach