zroszo­na łzą kar­ta pożółkła li­tery strużką płynące niczym krwioobieg ser­ca tętnem wczo­raj czytałaś bezgłośne westchnienia między wierszami życie zaklęte słońce i deszcz pór ro­ku cztery tych kil­ka lat niczym wersy elegii 


zroszo­na-łzą-kar­-pożółkła-li­tery-strużką-płyną-niczym-krwioobieg-ser­ca-tętnem-wczo­raj-czytałaś-bezgłośne-westchnienia-między
adamo70zroszo­nałząkar­tapożółkłali­terystrużkąpłynąceniczymkrwioobiegser­catętnemwczo­rajczytałaśbezgłośnewestchnieniamiędzywierszamiżyciezaklętesłońcei deszczpórro­kuczterytychkil­kalatwersyelegii zroszo­na łząłzą kar­takar­ta pożółkłapożółkła li­teryli­tery strużkąstrużką płynącepłynące niczymniczym krwioobiegkrwioobieg ser­caser­ca tętnemtętnem wczo­rajwczo­raj czytałaśczytałaś bezgłośnebezgłośne westchnieniawestchnienia międzymiędzy wierszamiwierszami życieżycie zaklętezaklęte słońcesłońce i deszczi deszcz pórpór ro­kuro­ku czterycztery tychtych kil­kakil­ka latlat niczymniczym wersywersy elegii zroszo­na łzą kar­tałzą kar­ta pożółkłakar­ta pożółkła li­terypożółkła li­tery strużkąli­tery strużką płynącestrużką płynące niczympłynące niczym krwioobiegniczym krwioobieg ser­cakrwioobieg ser­ca tętnemser­ca tętnem wczo­rajtętnem wczo­raj czytałaśwczo­raj czytałaś bezgłośneczytałaś bezgłośne westchnieniabezgłośne westchnienia międzywestchnienia między wierszamimiędzy wierszami życiewierszami życie zaklęteżycie zaklęte słońcezaklęte słońce i deszczsłońce i deszcz póri deszcz pór ro­kupór ro­ku czteryro­ku cztery tychcztery tych kil­katych kil­ka latkil­ka lat niczymlat niczym wersyniczym wersy elegii 

Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje.Życie się sypie Niczym kar­ciany domek Nie­szcze­ry uśmiech 09.09.15 Życie jest niczym pus­ta kar­tka, i to my jes­teśmy auto­rami te­go dzieła.Skra­dają się cicho, groźnie niczym de­tek­ty­wi Pin­kerto­na, biorą mnie między siebie - Przygnębienie us­ta­wia się z le­wej, Sa­mot­ność z pra­wej. Nie muszą mi po­kazy­wać odznak. Dob­rze znam tych agentów. Od lat gra­my ze sobą w kot­ka i myszkę.nadzieja o jed­nym odnóżu nikłe zakorzenienie po­puszcza uchwyt wiary roz­luźnia szczękościsk serc spływa łza przeszłości niczym po­połud­niowy deszcz suche szla­ki naznacza przełykając płyny prawdy rześkość oddechów po burzy cis­ka­nych gro­mach...Mu­sisz po­lu­bić Dziś, wte­dy Dziś po­lu­bi Ciebie. Wczo­raj nie ma... Jeśli za­pom­nisz o Wczo­raj, to Wczo­raj za­pom­ni o To­bie. O Jut­rze nie można ga­dać, bo Jut­ro jeszcze nie jest nasze..