Zrozumienie i wiedza mają w sobie coś, co budzi taką nieufność, że muszą zostać potwierdzone i uzasadnione przez siłę i przemoc: wtedy człowiek im się poddaje.


zrozumienie-i-wiedza-mają-w-sobie-coś-co-budzi-taką-nieufność-że-muszą-zostać-potwierdzone-i-uzasadnione-przez-łę-i-przemoc-wtedy-człowiek
fryderyk hegelzrozumieniewiedzamająsobiecoścobudzitakąnieufnośćżemuszązostaćpotwierdzoneuzasadnioneprzezsiłęprzemocwtedyczłowiekimsiępoddajezrozumienie ii wiedzawiedza mająmają ww sobiesobie cośco budzibudzi takątaką nieufnośćże musząmuszą zostaćzostać potwierdzonepotwierdzone ii uzasadnioneuzasadnione przezprzez siłęi przemocwtedy człowiekczłowiek imim sięsię poddajezrozumienie i wiedzai wiedza mająwiedza mają wmają w sobiew sobie cośco budzi takąbudzi taką nieufnośćże muszą zostaćmuszą zostać potwierdzonezostać potwierdzone ipotwierdzone i uzasadnionei uzasadnione przezuzasadnione przez siłęprzez siłę isiłę i przemocwtedy człowiek imczłowiek im sięim się poddaje

Zro­zumienie i wie­dza mają w so­bie coś. co budzi taką nieuf­ność, że muszą zos­tać pot­wier­dzo­ne i uza­sad­nione przez siłę i prze­moc: wte­dy człowiek im się poddaje.Mężczyzna poddaje się urokowi przez oczy tzn. przez to, co widzi, kobieta poddaje się urokowi przez uszy tzn. przez to, co słyszy.Mężczyzna poddaje się urokowi przez oczy, czyli przez to, co widzi, kobieta poddaje się urokowi przez uszy, czyli przez to, co słyszy.niez­ro­zumienie budzi nieufność Mądrzy ludzie mówią, bo mają coś do powiedzenia. Głupcy, bo muszą coś powiedzieć.Miłość to ma coś szczególnego w sobie, że razem poddaje się jarzmu i panuje; serca nią zajęte dźwiga, pęta i drugiemu nosić je każe.