Zwal­niam, gdy widzę czerwone Two­ja skóra pali jak ogień. Ciało już mrowi a war­gi się śpieszą, gdy prze­mie­rzam szlaki roz­grza­nymi dłońmi. Ja Cię kręcę a Ty pchasz mnie dalej chce jeszcze trochę popieprzyć.


zwal­niam-gdy-widzę-czerwone-two­ja-skóra-pali-jak-ogień-ciało-już-mrowi-a-war­gi ę-śpieszą-gdy-prze­mie­rzam-szlaki-roz­grza­nymi
mercyzwal­niamgdywidzęczerwonetwo­jaskórapalijakogieńciałojużmrowiwar­gi sięśpiesząprze­mie­rzamszlakiroz­grza­nymidłońmijaciękręcęty pchaszmniedalejchcejeszczetrochępopieprzyćgdy widzęwidzę czerwoneczerwone two­jatwo­ja skóraskóra palipali jakjak ogieńciało jużjuż mrowiwar­gi się śpieszągdy prze­mie­rzamprze­mie­rzam szlakiszlaki roz­grza­nymiroz­grza­nymi dłońmija cięcię kręcęty pchasz mniemnie dalejdalej chcechce jeszczejeszcze trochętrochę popieprzyćgdy widzę czerwonewidzę czerwone two­jaczerwone two­ja skóratwo­ja skóra paliskóra pali jakpali jak ogieńciało już mrowimrowi a war­gi sięa war­gi się śpieszągdy prze­mie­rzam szlakiprze­mie­rzam szlaki roz­grza­nymiszlaki roz­grza­nymi dłońmija cię kręcękręcę a ty pchasza ty pchasz mniety pchasz mnie dalejmnie dalej chcedalej chce jeszczechce jeszcze trochęjeszcze trochę popieprzyć

Gdy cię widzę chce mi się wrzeszczeć, mam ochotę wyk­rzyczeć ci pros­to w twarz jak mnie zraniłeś. -PróbujPatrzećKolorowo
gdy-ę-widzę-chce-mi ę-wrzeszczeć-mam-ochotę-wyk­rzyczeć- pros­to-w twarz-jak mnie-zraniłeś