Związek- tu chodzi o par­tner­stwo i zgod­ność serc.


związek- chodzi-o ­tner­stwo-i zgod­ność-serc
opuszczonazwiązektu chodzio par­tner­stwoi zgod­nośćserctu chodzi o par­tner­stwoo par­tner­stwo i zgod­nośći zgod­ność serctu chodzi o par­tner­stwo i zgod­nośćo par­tner­stwo i zgod­ność serctu chodzi o par­tner­stwo i zgod­ność serc

Wy­par­cie - to rodzaj zdra­dy, jej ni­by niepo­zor­ny wa­riant. Wy­par­cie - na­wet bar­dziej poz­ba­wia związek sen­su niż in­ne, spek­ta­kular­ne wa­rian­ty zdra­dy. Wy­par­cie oz­nacza zlek­ce­ważenie, nielojalność.par­tner do włas­nych marzeń to unikat Mężczyz­na zdol­ny jest do zaz­drości na­wet wo­bec ka­mienia, który je­go znudzo­na par­tner­ka wyróżniła ja­ko szczególnie piękny.Wi­tam Was dusze bez ciał Piszę by udo­kumen­to­wać prze­bacze­nie mo­jej sa­mot­ności , przy­jaciel­skiej i par­tner­skiej ... Ty i Ty i ja sa­ma na ziemi wśród żywych i pół żywych...Kry­tyka pseudo krytyka Ka­leczy słowem krwa­wicę sub­telnych serc. Par­szy­wy bufon.Oto twój przy­jaciel, par­tner, ob­rońca, twój pies. Jes­teś całym je­go życiem, miłością, prze­wod­ni­kiem. Po­zos­ta­nie ci od­da­ny i wier­ny, dopóki bić będzie je­go ser­ce. Win­ny mu jes­teś ta­kie trak­to­wanie, by zasłużyć so­bie na to oddanie.