Zwie­dzając


zwie­dzając-obóz-zagłady-­trzegłam-w so­bie-praw­dziwą-pat­riotkę-i dumę-z te­go-że jes­tem-polakiem-oświęcim-obóz
chemicalszwie­dzającobózzagładydos­trzegłamw so­biepraw­dziwąpat­riotkęi dumęz te­goże jes­tempolakiemoświęcimobózauschwitz obóz zagładydos­trzegłam w so­biew so­bie praw­dziwąpraw­dziwą pat­riotkępat­riotkę i dumęi dumę z te­goże jes­tem polakiempolakiem *oświęcimobóz auschwitz dos­trzegłam w so­bie praw­dziwąw so­bie praw­dziwą pat­riotkępraw­dziwą pat­riotkę i dumępat­riotkę i dumę z te­goże jes­tem polakiem *oświęcimdos­trzegłam w so­bie praw­dziwą pat­riotkęw so­bie praw­dziwą pat­riotkę i dumępraw­dziwą pat­riotkę i dumę z te­godos­trzegłam w so­bie praw­dziwą pat­riotkę i dumęw so­bie praw­dziwą pat­riotkę i dumę z te­go

Mo­je życie jest żałos­ne. Os­tatni raz byłem w ko­biecie zwie­dzając Sta­tuę Wolności. -Woody Allen
mo­-życie-jest żałos­ne-os­tatni raz-byłem-w ko­biecie-zwie­dzając-sta­ę-wolnoś