Zwierzęta mają swoją mowę - ludzie różnią się od nich gadaniem.


zwierzę-mają-swoją-mowę-ludzie-różą-ę-od-nich-gadaniem
hugo dyonizy steinhauszwierzętamająswojąmowęludzieróżniąsięodnichgadaniemzwierzęta mająmają swojąswoją mowęmowęludzieludzie różniąróżnią sięsię odod nichnich gadaniemzwierzęta mają swojąmają swoją mowęswoją mowęludzie różniąludzie różnią sięróżnią się odsię od nichod nich gadaniemzwierzęta mają swoją mowęmają swoją mowęludzie różnią sięludzie różnią się odróżnią się od nichsię od nich gadaniemzwierzęta mają swoją mowęludzie różnią się odludzie różnią się od nichróżnią się od nich gadaniem

Ludzie spo­tykają się je­dynie po to, żeby zo­baczyć, jak bar­dzo różnią się od siebie. Z ty­mi, którzy różnią się od nich naj­bar­dziej, zos­tają na dłużej. Jak­by życia chciało po­kazać im wszys­tko, co nie jest nimi.Ludzie to zwierzęta, które myślą ze świat należy do nich.Zais­te, chciałoby się po­wie­dzieć, że ludzie są diabłami na ziemi, a zwierzęta dręczo­nymi przez nich duszami.Ludzie, to zwierzęta opo­wiadające baj­ki o otaczającym ich świecie, oraz nich samych.Ludzie różnią się od siebie życiem, w śmier­ci są jednacy.Po­nieważ trzy­manie dzi­kich zwierząt jest us­ta­wowo zab­ro­nione, a zwierzęta do­mowe nie spra­wiają mi przy­jem­ności, po­zos­taję kawalerem.