Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności.


zwy­ęzcy-są zro­bieni-z cze­goś-co znaj­­ ę-w głębi-nich-­mych- prag­nienie-marze­nie-wiz­ja-muszą-mieć-wyt­rzy­łość
muhammad alizwy­cięzcysą zro­bieniz cze­gośco znaj­du­je sięw głębinichsa­mych prag­nieniemarze­niewiz­jamusząmiećwyt­rzy­małośćdo os­tatniejmi­nutymusząbyćtrochęszyb­siumiejętnościi wolęalewo­lamu­simoc­niej­szaniżumiejętnościzwy­cięzcy są zro­bienisą zro­bieni z cze­gośz cze­goś co znaj­du­je sięco znaj­du­je się w głębiw głębi nichnich sa­mychmuszą miećmieć wyt­rzy­małośćwyt­rzy­małość do os­tatniejdo os­tatniej mi­nutymuszą byćbyć trochętrochę szyb­simuszą miećmieć umiejętnościumiejętności i wolęale wo­lawo­la mu­simu­si byćbyć moc­niej­szamoc­niej­sza niżniż umiejętnościzwy­cięzcy są zro­bieni z cze­gośsą zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je sięz cze­goś co znaj­du­je się w głębico znaj­du­je się w głębi nichw głębi nich sa­mychmuszą mieć wyt­rzy­małośćmieć wyt­rzy­małość do os­tatniejwyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nutymuszą być trochębyć trochę szyb­simuszą mieć umiejętnościmieć umiejętności i wolęale wo­la mu­siwo­la mu­si byćmu­si być moc­niej­szabyć moc­niej­sza niżmoc­niej­sza niż umiejętności

Osoby na kierowniczych stanowiskach muszą mieć przed sobą jakiś cel, muszą być zaangażowane uczuciowo. To zaangażowanie musi być częścią osobowości każdego prawdziwego menedżera.Miłość to nie muszą być od ra­zu wiel­kie poświęce­nia. Od cze­goś trze­ba zacząć – na przykład od te­go, że lu­bisz pat­rzeć na je­go powieki.Dro­gi wca­le nie muszą dokądś pro­wadzić. Muszą tyl­ko gdzieś się zaczynać.Wier­sze, muszą byc przemyślane -Mo­je nie! Trze­ba zyc według zasad -Ja nie musze! Ludzie umierają, umierają dusze -Ja zos­ta­ne ! Mo­wią: czas leczy rany -To kłam­stwo ! Mówią : wal­cz o to co kochasz -Chcą, byś sie odpieprzył Kochają, bo chcą,kochają, bo muszą Dusza prag­nie, lecz ro­zum nie pozwala Nie szu­kam piep­rzo­nej miłości Trzy­maj­cie sie ode mnie z da­la !!! Książki muszą być ciężkie, bo w nich jest cały świat.Nie konieczność, ale przypadek ma w sobie czar. Jeśli miłość ma być miłością niezapomnianą, od pierwszej chwili muszą się ku niej zlatywać przypadki jak ptaki na ramiona.