Zwyk­le kocha­my życie bar­dziej niż najświętszą miłość. Z tej wie­dzy bie­rze początek nasze ok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nie. As­ton kochał mnie bar­dziej niż sa­mo życie i to go zniszczyło.


zwyk­-kocha­my-życie-bar­dziej-ż-najświętszą-miłość-z tej wie­dzy-bie­rze-początek-nasze-ok­ru­cieństwo-i nasze-przet­rwa­nie
josephine hartzwyk­lekocha­myżyciebar­dziejniżnajświętsząmiłośćz tej wie­dzybie­rzepocząteknaszeok­ru­cieństwoi naszeprzet­rwa­nieas­ton kochałmniesa­moi to go zniszczyłozwyk­le kocha­mykocha­my życieżycie bar­dziejbar­dziej niżniż najświętsząnajświętszą miłośćz tej wie­dzy bie­rzebie­rze początekpoczątek naszenasze ok­ru­cieństwook­ru­cieństwo i naszei nasze przet­rwa­nieas­ton kochał mniemnie bar­dziejbar­dziej niżniż sa­mosa­mo życieżycie i to go zniszczyłozwyk­le kocha­my życiekocha­my życie bar­dziejżycie bar­dziej niżbar­dziej niż najświętsząniż najświętszą miłośćz tej wie­dzy bie­rze początekbie­rze początek naszepoczątek nasze ok­ru­cieństwonasze ok­ru­cieństwo i naszeok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nieas­ton kochał mnie bar­dziejmnie bar­dziej niżbar­dziej niż sa­moniż sa­mo życiesa­mo życie i to go zniszczyło

... to nasze wy­bory uka­zują, kim nap­rawdę jes­teśmy, o wiele bar­dziej niż nasze zdolności. -Joanne Kathleen Rowling
to nasze-wy­bory-uka­zują-kim-nap­rawdę-jes­teśmy-o wiele-bar­dziej-ż-nasze-zdolnoś
Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Jest coś, co mnie bar­dziej zdu­miewa niż głupo­ta, z jaką większość ludzi przeżywa swo­je życie: in­te­ligen­cja za­war­ta w tej głupocie. -Fernando Pessoa
jest-coś-co mnie-bar­dziej-zdu­miewa-ż-głupo­-z jaką-większość-ludzi-przeżywa-swo­-życie-in­te­ligen­cja-za­war­