Zwyk­le kocha­my życie bar­dziej niż najświętszą miłość. Z tej wie­dzy bie­rze początek nasze ok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nie. As­ton kochał mnie bar­dziej niż sa­mo życie i to go zniszczyło.


zwyk­-kocha­my-życie-bar­dziej-ż-najświętszą-miłość-z tej wie­dzy-bie­rze-początek-nasze-ok­ru­cieństwo-i nasze-przet­rwa­nie
josephine hartzwyk­lekocha­myżyciebar­dziejniżnajświętsząmiłośćz tej wie­dzybie­rzepocząteknaszeok­ru­cieństwoi naszeprzet­rwa­nieas­ton kochałmniesa­moi to go zniszczyłozwyk­le kocha­mykocha­my życieżycie bar­dziejbar­dziej niżniż najświętsząnajświętszą miłośćz tej wie­dzy bie­rzebie­rze początekpoczątek naszenasze ok­ru­cieństwook­ru­cieństwo i naszei nasze przet­rwa­nieas­ton kochał mniemnie bar­dziejbar­dziej niżniż sa­mosa­mo życieżycie i to go zniszczyłozwyk­le kocha­my życiekocha­my życie bar­dziejżycie bar­dziej niżbar­dziej niż najświętsząniż najświętszą miłośćz tej wie­dzy bie­rze początekbie­rze początek naszepoczątek nasze ok­ru­cieństwonasze ok­ru­cieństwo i naszeok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nieas­ton kochał mnie bar­dziejmnie bar­dziej niżbar­dziej niż sa­moniż sa­mo życiesa­mo życie i to go zniszczyło

Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym.Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.... to nasze wy­bory uka­zują, kim nap­rawdę jes­teśmy, o wiele bar­dziej niż nasze zdolności.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Jest coś, co mnie bar­dziej zdu­miewa niż głupo­ta, z jaką większość ludzi przeżywa swo­je życie: in­te­ligen­cja za­war­ta w tej głupocie.Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia.