Zwykła fasolka szparagowa może stać się kołem ratunkowym w momencie zwątpienia i przygnębienia. Właśnie takie na pozór mało ważne sprawy. Rzecz w tym tylko, żeby mieć jeszcze siłę na wykreowanie ich do rzędu rzeczy ważnych. Źle jest, gdy się już nie chce tego trudu podjąć.


zwykła-fasolka-szparagowa-może-stać-ę-kołem-ratunkowym-w-momencie-zwątpienia-i-przygnębienia-właśnie-takie-na-pozór-ło-ważne-sprawy
zofia kucównazwykłafasolkaszparagowamożestaćsiękołemratunkowymmomenciezwątpieniaprzygnębieniawłaśnietakienapozórmałoważnesprawyrzecztymtylkożebymiećjeszczesiłęwykreowanieichdorzędurzeczyważnychŹlejestgdyjużniechcetegotrudupodjąćzwykła fasolkafasolka szparagowaszparagowa możemoże staćstać sięsię kołemkołem ratunkowymratunkowym ww momenciemomencie zwątpieniazwątpienia ii przygnębieniawłaśnie takietakie nana pozórpozór małomało ważneważne sprawyrzecz ww tymtym tylkożeby miećmieć jeszczejeszcze siłęsiłę nana wykreowaniewykreowanie ichich dodo rzędurzędu rzeczyrzeczy ważnychŹle jestgdy sięsię jużjuż nienie chcechce tegotego trudutrudu podjąćzwykła fasolka szparagowafasolka szparagowa możeszparagowa może staćmoże stać sięstać się kołemsię kołem ratunkowymkołem ratunkowym wratunkowym w momenciew momencie zwątpieniamomencie zwątpienia izwątpienia i przygnębieniawłaśnie takie natakie na pozórna pozór małopozór mało ważnemało ważne sprawyrzecz w tymw tym tylkożeby mieć jeszczemieć jeszcze siłęjeszcze siłę nasiłę na wykreowaniena wykreowanie ichwykreowanie ich doich do rzędudo rzędu rzeczyrzędu rzeczy ważnychgdy się jużsię już niejuż nie chcenie chce tegochce tego trudutego trudu podjąć

Może cza­sami nie postępu­jemy właści­wie, bo niewłaści­wa rzecz wy­daje się bar­dziej niebez­pie­czna, a my nie chce­my wyjść na tchórzy, więc ro­bimy niewłaściwą rzecz właśnie dla­tego, że to niebez­pie­czne. Bar­dziej nam za­leży na tym, żeby nie wyjść na tchórzy, niż żeby wyb­rać dobrze.Są w życiu chwi­le, gdy myśli się, że jest tak źle, iż już gorzej być nie może. Wte­dy właśnie oka­zuje się... że jed­nak może.Wiara jest w grun­cie rzeczy smutną ko­nie­cznością. Gdy­byśmy mog­li mieć wiedzę, nie pot­rze­bowa­libyśmy mieć wiary. Rzecz w tym, że nie możemy mieć wie­dzy. Są rzeczy, które prze­ras­tają możli­wości ludzkiego ro­zumu. Jest światło, które ośle­pia. Tak jest z Bogiem.Pamiętaj, że bogactwo polega nie na tym, żeby mieć tyle pieniędzy, ile się chce, tylko żeby mieć tyle pieniędzy, ile się potrzebuje.O ile kobieta może być niezdolną do przypomnienia sobie rzeczy ważnych, o tyle pamiętać będzie przez cale życie rzeczy, które są ważne dla jej uczuć.Gdy sprze­daje się zbyt mało płyt, jest się ni­kim, gdy sprze­daje się ich więcej, to też źle, bo pre­ten­du­je się wte­dy do miana ko­mer­cyjnej szma­ty, która wciśnięta między Ich Tro­je i Stachur­skiego ma czer­wienić się ze wstydu.