Zwykłe


zwykłe-dzień-dob­ry-na po­wita­nie-uśmiech-przy-wejściu-na ścianie-zwykłe-dziękuję-za spędzo­ny-dzień-i miłą-at­mosferę
pszzwykłedzieńdob­ryna po­wita­nieuśmiechprzywejściuna ścianiedziękujęza spędzo­nydzieńi miłąat­mosferęza wspar­ciei po­mocnądłoń przep­raszamw tłumielubład­niewyglądaszzwyk­lenie do­ceniamyte­goco niez­wyklezwykłema­giaświątjest w nasi w tymco pros­teleczpięknedzień dob­ryuśmiech przyprzy wejściuwejściu na ścianieza spędzo­ny dzieńdzień i miłąi miłą at­mosferęza wspar­cie i po­mocnąi po­mocną dłońw tłumie lubład­nie wyglądaszzwyk­le nie do­ceniamynie do­ceniamy te­gote­go co niez­wykleco niez­wykle zwykłema­gia świątświąt jest w nasjest w nas i w tymi w tym co pros­teco pros­te leczlecz piękneuśmiech przy wejściuprzy wejściu na ścianieza spędzo­ny dzień i miłądzień i miłą at­mosferęza wspar­cie i po­mocną dłońzwyk­le nie do­ceniamy te­gonie do­ceniamy te­go co niez­wyklete­go co niez­wykle zwykłema­gia świąt jest w nasświąt jest w nas i w tymjest w nas i w tym co pros­tei w tym co pros­te leczco pros­te lecz piękne

Nie zaw­sze słowo
nie-zaw­sze-słowo-nie-jest czymś-złym-i nas-og­ra­niczającym-nieraz-zwykłe-nie-znaczy-więcej-ż-ty­ą-słów
Miłość czyni zajmującymi zwykłe, codzienne sprawy. -Halina Rodzińska
miłość-czyni-zajmującymi-zwykłe-codzienne-sprawy
Z wiekiem obojętniejemy na prądy ideowe, a stajemy się wrażliwsi na zwykłe przeciągi. -Janina Ipohorska
z-wiekiem-obojętniejemy-na-prądy-ideowe-a-stajemy-ę-wrażliwsi-na-zwykłe-przeciągi
Chciałabym móc po­wie­dzieć mu 
chciałabym-móc-po­wie­dzieć-mu cześć-­kie zwykłe-tak-po prostu