Zwykły gest może być niez­wykłym czynem.


zwykły-gest-może-być-niez­wykłym-czynem
bujak bogusławzwykłygestmożebyćniez­wykłymczynemzwykły gestgest możemoże byćbyć niez­wykłymniez­wykłym czynemzwykły gest możegest może byćmoże być niez­wykłymbyć niez­wykłym czynemzwykły gest może byćgest może być niez­wykłymmoże być niez­wykłym czynemzwykły gest może być niez­wykłymgest może być niez­wykłym czynem

Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia.Nie jest czynem - rzeź dziecinna! Nie jest czynem - wyniszczenie!Nig­dy nie poz­na­my całego dob­ra, ja­kie może dać zwykły uśmiech.Słowo - jest czynu testamentem; czego się nie może czynem dopiąć, to się w słowie testuje - przekazuje...Dla zakochanego uścisk miłosny to jakby monada. Istnieje takie instynktowne odczucie, w każdym razie u mężczyzn, że ich własny gest miłosny wobec kobiety uświęca ją, podczas gdy gest innego mężczyzny kala ją i poniża. Już sama myśl o tym staje się pęknięciem w monadzie uścisku miłosnego.Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ...