Zwykły rower jest pojazdem napędzanym mięśni. Rower jadący pod górę jest pojazdem napędzanym siłą woli.


zwykły-rower-jest-pojazdem-napędzanym-mięś-rower-jadący-pod-górę-jest-pojazdem-napędzanym-łą-woli
anonimzwykłyrowerjestpojazdemnapędzanymmięśnirowerjadącypodgóręsiłąwolizwykły rowerrower jestjest pojazdempojazdem napędzanymnapędzanym mięśnirower jadącyjadący podpod góręgórę jestjest pojazdempojazdem napędzanymnapędzanym siłąsiłą wolizwykły rower jestrower jest pojazdemjest pojazdem napędzanympojazdem napędzanym mięśnirower jadący podjadący pod górępod górę jestgórę jest pojazdemjest pojazdem napędzanympojazdem napędzanym siłąnapędzanym siłą wolizwykły rower jest pojazdemrower jest pojazdem napędzanymjest pojazdem napędzanym mięśnirower jadący pod góręjadący pod górę jestpod górę jest pojazdemgórę jest pojazdem napędzanymjest pojazdem napędzanym siłąpojazdem napędzanym siłą wolizwykły rower jest pojazdem napędzanymrower jest pojazdem napędzanym mięśnirower jadący pod górę jestjadący pod górę jest pojazdempod górę jest pojazdem napędzanymgórę jest pojazdem napędzanym siłąjest pojazdem napędzanym siłą woli

Zło zachowuje równowagę tylko przy pełnej szybkości, jak rower.Pop­ro­siłam Bo­ga o rower jed­nak wiem, że to tak nie działa, więc uk­radłam ro­wer i poprosiłam Bo­ga o przebaczenie.bieg­nie konik bieg­nie sobie skacze konik skacze sobie tańczy konik tańczy sobie krad­nie konik krad­nie sobie la­ta konik la­ta sobie lecz potyka się o rower cóż za konik jest bez nogi nie dla niego są te drogi znajdź ko­niku swoją drogę lub umieraj jeśli możesz Dro­ga pięła się pod górę i opa­dała w dół. Wspi­na się lub opa­da za­leżnie od kierun­ku, w ja­kim się idzie. Dla ko­goś, kto idzie w tę stronę, dro­ga bieg­nie pod górę, dla te­go, co wra­ca - w dół.Punkt spotkania woli człowieka i woli Boga jest właśnie tym, co nazywamy materią.Między umiejętnością, a działaniem leży całe morze, a na jego dnie często rozbita siła woli.