Czym Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Czym Cytaty: Czym jest miłość? Gwałtowną uciechą? Młodym marze­niem? Skow­ronkiem? Przychodzi i od­chodzi, niczym burza let­nia. Zos­ta­wia po so­bie zniszcze­nie, choć ga­si prag­nienie. Czym są sple­cione dłonie i głowa wspar­ta na ra­mieniu? Czym są stęsknione no­ce i uk­ry­te łzy? Czy miłość prze­mija czy os­ta­je na wieki? Odejdę, wy­bacz. Czym jest miłość, po­wiedz mi... -PrzerostDuszy
Czym Cytaty: Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety czym nie są. -Francoise Sagan
mężczyź-chełpią-ę-tym-czym-są-kobiety-czym-nie-są
Czym Cytaty: Czym jest stan trzeci? - Wszystkim. Czym był on dotąd? - Niczym. Czego żąda? - Być czymś. -Emmanuel Sieyes
czym-jest-stan-trzeci-wszystkim-czym-był-on-dotąd-niczym-czego-żąda-być-czymś
Czym Cytaty: Dar cierpienia to rozszerzenie horyzontu, bardziej wszechstronne wnikniecie w to, czym jest życie i czym są żyjące istoty. -Henryk Elzenberg
dar-cierpienia-to-rozszerzenie-horyzontu-bardziej-wszechstronne-wnikniecie-w-to-czym-jest-życie-i-czym-są-żyją-istoty
Czym Cytaty: Czym jest miłość, czym jest przyjaźń? Hej, nauczyciele, Dajcie ich określenie zwięzłe, a soczyste. -Anonim
czym-jest-miłość-czym-jest-przyjaźń-hej-nauczyciele-dajcie-ich-określenie-zwięzłe-a-soczyste
Czym Cytaty: Jak ci mam po­wie­dzieć, czym jest śmierć, jeśli jeszcze nie wiem, czym jest życie?  -Michel Quoist
jak- mam-po­wie­dzieć-czym-jest śmierć-śli-jeszcze-nie wiem-czym-jest życie 
Czym Cytaty: To, czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze niż to, czym jesteśmy we własnych oczach. -Zofia Nałkowska
to-czym-jesteśmy-dla-ludzi-jest-ważniejsze-ż-to-czym-jesteśmy-we-własnych-oczach
Czym Cytaty: Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety tym czym nie są. -Francoise Sagan
mężczyź-chełpią-ę-tym-czym-są-kobiety-tym-czym-nie-są
Czym Cytaty: Fa­ceci,których znam sa­mi nie wiedzą o czym mówią.Upar­cie twier­dza,że nie liczy się wygląd,tyl­ko to ja­ka dziew­czy­na jest.A gdy kiedyś spy­tałam ja­ka po­win­na być ta ideal­na zgod­nie stwier­dzi­li:
Czym Cytaty: Z dwóch przyczyn należy czytać życiorysy wielkich ludzi przez nich samych napisane: aby się dowiedzieć, czym byli inni i czym oni sami byli. -Charles Caleb Colton
z-dwóch-przyczyn-należy-czytać-życiorysy-wielkich-ludzi-przez-nich-samych-napisane-aby-ę-dowiedzieć-czym-byli-inni-i-czym-oni-sami-byli
Czym Cytaty: Człowiek jest nie tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swoich tęsknotach. -Maurina Zenta
człowiek-jest-nie-tylko-tym-czym-ę-wykazuje-w-swoich-czynach-i-słowach-lecz-również-tym-o-czym-marzy-w-swoich-tęsknotach
Czym Cytaty: Czym jest piękno lub brzy­dota wo­bec miłości? Czym jest brzyd­ka twarz wo­bec uczu­cia, w które­go wiel­kości odzwier­cied­la się sam absolut?  -Milan Kundera
czym-jest piękno-lub-brzy­dota-wo­bec-miłoś-czym-jest brzyd­ka-twarz-wo­bec-uczu­cia-w które­go-wiel­koś-odzwier­cied­ ę-sam
Czym Cytaty: Człowiek jest nie tylko tym, czym jest, ale tym, czym chciałby być -Zbigniew Herbert
człowiek-jest-nie-tylko-tym-czym-jest-ale-tym-czym-chciałby-być
Czym Cytaty: o czym śni kloszard w gwieździstą noc, gdy za­miast ko­ca ma ga­zet stos? może o sławie, władzy, pieniądzach, ko­biecie i swoich uk­ry­tych żądzach? może tej no­cy dom mu się przyśni, bo czym so­bie pościele tak się wyśpi  -tusiak
Czym Cytaty: Bo czym jest życie, gdy nie ma Wolności, czym jest Miłość, gdy nie ma możności wypłynąć okrętem na spotkanie Boga! -Tadeusz Miciński
bo-czym-jest-życie-gdy-nie-wolnoś-czym-jest-miłość-gdy-nie-możnoś-wypłynąć-okrętem-na-spotkanie-boga
Czym Cytaty: Ludzie pytają: Cze­mu tyl­ko o miłości? To nud­ne – Oczy Uśmiechy Drżenia Ciał i dusz Ogień Kłębki myśli rozwichrzonych Ni­hil novi. Pat­rzę ciemno Uśmie­chem ko­loru czer­wo­nego wina Pytam: O czym mam pisać Jak nie o ser­cu bijącym Które wy­rywa się Rytmicznie A jed­nak zaw­sze inaczej O czym jak nie o nim Co zna mnie najlepiej O czym jak nie o myśli jego Najnatrętniejszej Co napędza je do biegu? Muszę – mówię Ab Iove principium  -Gold Fishy
Czym Cytaty: Człowiek może nie wie­dzieć, czym Bóg jest, o ile wie, czym On nie jest. -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)
Czym Cytaty: Le­piej być niena­widzo­nym za to, czym się jest, niż być kocha­nym za to, czym się nie jest. -André Gide
le­piej-być-niena­widzo­nym-za to-czym ę-jest-ż-być-kocha­nym-za to-czym ę-nie jest
Czym Cytaty: Byt dla siebie [. . . ] jest tym, czym nie jest, nie będąc tym, czym jest. -Jean Paul Sartre
byt-dla-siebie-jest-tym-czym-nie-jest-nie-będąc-tym-czym-jest
Czym Cytaty: Smak publiczności, jak każdy inny, łaknie tego czym jest najobficiej karmiony. Smak publiczności jest jej nawykiem. Publiczność nie dba o źródło tego czym się żywi, lecz dostosowuje się do tego czego jej się dostarcza. -Henry Ford
Czym Cytaty: ... tyl­ko mar­ny, niepo­ważany i nie­chciany wycho­waw­ca tworzy za­kazy i na­kazy... tworzy też straż do ich pil­no­wania... po­woli sta­je się ty­ranem i ka­tem... za­pomi­na czym jest miłość i miłosierdzie... ... po­ważany i kocha­ny wycho­waw­ca ufa wycho­wan­kom i ich sa­modys­cypli­nie... wie czym jest miłość i wybaczenie... -Irracja
Czym Cytaty: Dro­gi Boże Dzięku­je. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi życie. Po­daro­wałeś mi wiarę, nadzieję, miłość. Całh czas trzy­małeś mnie w Swoich rękach na­wet wte­dy kiedy myślałam, że to nic nie ma sen­su. Po­kazałeś mi czym jest życie. Czym jest ra­dość. Dla mnie zaśpiewały pta­ki i po­kazały jak je dos­ko­nale stworzyłeś. Bo ty jes­teś dos­ko­nały i w To­bie ja jes­tem doskonała. Dziękuję za wszys­tko. Two­ja córka. -chrupcia
Czym Cytaty: Co­raz częstsze stają się mod­ne for­my nielo­giczne tek­stów, autor nie wie o czym pisze, a od­bior­ca uda­je, że wie o czym pisze autor, co mnie bar­dzo rozśmie­sza nie oszu­kuj­my się, każdy chce być ory­ginal­ny, cho­ciaż nie do wszys­tkich to się tyczy...ja też będę oryginalna: LE­CI WRÓBE­LEK BEZ GŁOWY, TO NIC , ŻE NIE MA SAN­DAŁEK PRZE­CIEŻ SIĘ NIE OGO­LI, BO NIE MA LODÓWKI. -Niusza
Czym Cytaty: Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto?  -nateczka48
Czym Cytaty: Czym jest normalność?  -Aleksandra_Czarna
Czym Cytaty: chwi­la :) czym że ona jest ???  -samothnick
Czym Cytaty: Czym skorupka nasiąknie, tym pachnie. -Horacy
czym-skorupka-nasiąknie-tym-pachnie
Czym Cytaty: Czym są węzły małżeńskie bez ni­ci sympatii?  -Janusz Roś
czym-są węzły-łżeńskie-bez-­-sympatii 
Czym Cytaty: Z niektórymi nie ma nawet o czym poziewać. -Urszula Zybura
z-niektórymi-nie-nawet-o-czym-poziewać
Czym Cytaty: Nie wiemy, czym jest życie. -Antoni Kępiński
Czym Cytaty: ba­ju ba­ju, muszka powiedziała ble ble, śmiejąc się dodała tyl­ko na mnie nie siadaj od­rzekła pietruszka muszka pod bo­ki się złapała nie posłucham cię odpowiedziała po­tom przyleciała abym poskubała i na piet­ruszce usiadła a na­wet...się roz­siadła skubnęła, przeżuła po czym... padła mówią in­ne muszki wi­na jest pietruszki bo nie po­wie­działa ona czym była skropiona tych ba­nialuków morał myśli­cie że ja­ki ? nie gdy chcesz dob­rze wszys­tkim truć dobrą maskę na głowę wrzuć 2012   -wdech
Czym Cytaty: Jedyne, na czym mi zależy, to być w zgodzie ze sobą. -Julia Roberts
jedyne-na-czym-mi-zależy-to-być-w-zgodzie-ze-sobą
Czym Cytaty: Czym w końcu jest kłamstwo? Prawdą w masce. -George Gordon Byron
Czym Cytaty: Gdy słucham, co mówisz, słyszę, czym jesteś. -Ralph Waldo Emerson
Czym Cytaty: Zdra­da to wier­ność te­mu, czym nie jesteśmy. -Papillondenuit
zdra­da-to wier­ność-te­mu-czym-nie jesteśmy