Kraj Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kraj Cytaty: Mały jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się jeszcze złe. -Marek Grechuta
Kraj Cytaty: Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie. -Thornton Niven Wilder
Kraj Cytaty: Międzynarodówka zadłużonych: co kraj, to pożyczaj. -Zbigniew Waydyk
międzynarodówka-zadłużonych-co-kraj-to-pożyczaj
Kraj Cytaty: Mapa i kraj to nie to samo. -Alfred Korzybski
Kraj Cytaty: Pier­wszy kraj - po­tem ja. -Robert Baden-Powell
Kraj Cytaty: Tyl­ko zmar­twychwstały kraj, rodzi nieśmiertelnych. -Bruno
tyl­ko-zmar­twychwstały-kraj-rodzi-nieśmiertelnych
Kraj Cytaty: Nieszczęśliwym jest kraj, który potrzebuje bohaterów. -Bertold Brecht
nieszczęśliwym-jest-kraj-który-potrzebuje-bohaterów
Kraj Cytaty: Francja - kraj, w którym strych nazywa się mansardą. -Anonim
francja-kraj-w-którym-strych-nazywa-ę-mansardą
Kraj Cytaty: Wiel­ki kraj, god­ny swej naz­wy, nie ma przyjaciół. -Charles de Gaulle
wiel­ki-kraj-god­ny-swej-naz­wy-nie  przyjaciół
Kraj Cytaty: Bied­ny ten kraj, w którym le­karz cier­pi na podagrę. -Talmud
bied­ny-ten-kraj-w którym ­karz-cier­pi-na podagrę
Kraj Cytaty: Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca. -Stanisław Wyspiański
Kraj Cytaty: Nikt żywy w kraj młodości raz dru­gi nie wraca. -Stanisław Wyspiański
Kraj Cytaty: Bo, panowie, myślmy najpierw o tym, ażeby podźwignąć nasz nieszczęśliwy kraj. -Bolesław Prus
bo-panowie-myślmy-najpierw-o-tym-ażeby-podźwignąć-nasz-nieszczęśliwy-kraj
Kraj Cytaty: Zaiste, drżę o swój kraj, gdy pomyślę, że Bóg jest sprawiedliwy. -Thomas Jefferson
zaiste-drżę-o-swój-kraj-gdy-pomyślę-że-bóg-jest-sprawiedliwy
Kraj Cytaty: Nieszczęściem jest, kiedy mały kraj ma zbyt wielu wielkich mężów. -Żarko Petan
nieszczęściem-jest-kiedy-ły-kraj-zbyt-wielu-wielkich-mężów
Kraj Cytaty: Doprawdy, drżę o swój kraj, jeśli pomyślę, że Bóg jest sprawiedliwy. -Thomas Jefferson
doprawdy-drżę-o-swój-kraj-śli-pomyślę-że-bóg-jest-sprawiedliwy
Kraj Cytaty: Z miłości do ojczyzny wypisują rzeczy, z powodu których obcy wyśmiewają nasz kraj. -Anonim
z-miłoś-do-ojczyzny-wypisują-rzeczy-z-powodu-których-obcy-wyśmiewają-nasz-kraj
Kraj Cytaty: Dop­rawdy, drżę o swój kraj. Jeśli po­myślę, że Bóg jest sprawiedliwy. -Thomas Jefferson
dop­rawdy-drżę-o swój-kraj-jeśli po­myślę-że bóg-jest sprawiedliwy
Kraj Cytaty: Gdy kraj obrócą w pus­ty­nię, twier­dzą, że przy­nieśli pokój. -Tacyt
gdy-kraj-obrócą-w pus­ty­ę-twier­dzą-że przy­nieśli-pokój
Kraj Cytaty: Są ludzie, którzy tak bardzo wychwalają swój kraj, jak gdyby chcieli go sprzedać. -Anonim
są-ludzie-którzy-tak-bardzo-wychwalają-swój-kraj-jak-gdyby-chcieli-go-sprzedać
Kraj Cytaty: Nie można mówić o wolności na świecie, dopóki choć jeden kraj będzie jej pozbawiony. -John Fitzgerald Kennedy
nie-można-mówić-o-wolnoś-na-świecie-dopóki-choć-jeden-kraj-będzie-jej-pozbawiony
Kraj Cytaty: Nap­rawdę sław­nych żołnie­rzy ma tyl­ko kraj, który wyg­rał wojnę. -Stefan Kisielewski
nap­rawdę-sław­nych-żołnie­rzy- tyl­ko-kraj-który-wyg­rał-wojnę
Kraj Cytaty: Że kraj oj­czys­ty, kiedyś był piękny w legendzie. że mnie przek­li­na język, w którym tworze - Smut­no mi, Boże!  -Antoni Słonimski
Że kraj-oj­czys­ty-kiedyś-był-piękny-w legendzie-że-mnie-przek­li­na-język-w którym tworze-smut­no-mi-boże 
Kraj Cytaty: Film koszto­wał 31 mi­lionów do­larów? Mając ta­kie pieniądze, mógłbym do­konać in­wazji na ja­kiś kraj. -Clint Eastwood
film-koszto­wał-31 mi­lionów-do­larów-mając-­kie-pieniądze-mógłbym-do­konać-in­wazji-na ja­kiś-kraj
Kraj Cytaty: Po­lak, cho­ciaż stąd między na­roda­mi słynny, Że bar­dziej niźli życie kocha kraj rodzinny. -Adam Mickiewicz
po­lak-cho­ciaż-stąd-między-na­roda­mi-słynny-Że-bar­dziej-źli-życie-kocha-kraj-rodzinny
Kraj Cytaty: Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły prawa. -Adam Mickiewicz
aby-kraj-mógł-żyć-trzeba-aby-żyły-prawa
Kraj Cytaty: Jeśli kraj ma być dob­rze rządzo­ny, pra­wa muszą być jasne. -Kung-Sun Jang
jeśli-kraj- być-dob­rze-rządzo­ny-pra­wa-muszą-być-jasne
Kraj Cytaty: Żaden kraj cudzej potęgi nie zwabił, który sam siebie prędzej nie osłabił. -Adam Naruszewicz
Żaden-kraj-cudzej-potęgi-nie-zwabił-który-sam-siebie-prędzej-nie-osłabił
Kraj Cytaty: Każdy kraj jest dobry i wszędzie jest dobrze, o ile się ma pieniądze w kieszeni i wesołość w sercu. -Carlo Goldoni
każdy-kraj-jest-dobry-i-wszędzie-jest-dobrze-o-ile-ę-pieniądze-w-kieszeni-i-wesołość-w-sercu
Kraj Cytaty: Proszę mi wymienić inny kraj Unii Europejskiej, który w ciągu ostatnich 15 lat miał trzech ministrów spraw zagranicznych – Geremka, Rotfelda, Mellera, pochodzenia żydowskiego (...). -Władysław Bartoszewski
proszę-mi-wymienić-inny-kraj-unii-europejskiej-który-w-ągu-ostatnich-15-lat-miał-trzech-ministrów-spraw-zagranicznych-geremka-rotfelda-mellera
Kraj Cytaty: Nie ma­my for­tec, kraj nasz na wszys­tkie stro­ny ot­warty, nie może być inaczej zasłoniony, tyl­ko pier­siami obywatelów. -Hugo Kołłątaj
nie-­my-for­tec-kraj-nasz-na wszys­tkie-stro­ny-ot­warty-nie może-być-inaczej-zasłoniony-tyl­ko-pier­siami-obywatelów
Kraj Cytaty: Kobieta jest głucha na wszelkie argumenty. Mężczyzna może ocalić swój kraj, rządzić całym światem, zdobyć wieczną sławę jako filozof, jedynie dla swej żony będzie zawsze tylko zwykłym głupcem. -Thornton Niven Wilder
Kraj Cytaty: Związek Radziecki był zakładnikiem politycznych wojen toczonych na wewnętrzny użytek. Szybko wyszło na jaw, że kraj nie potrafi się przystosować do wyzwań współczesnej nauki i technologii, że ucieka od reform strukturalnych. To był główny powód krachu ZSRR. -Michaił Gorbaczow
Kraj Cytaty: Ko­bieta jest głucha na wszel­kie ar­gu­men­ty. Mężczyz­na może oca­lić swój kraj, rządzić całym światem, zdo­być wie­czną sławę ja­ko fi­lozof, je­dynie dla swej żony będzie zaw­sze tyl­ko zwykłym głupcem. -Thornton (Niven) Wilder
Kraj Cytaty: Oczy­wiście nieraz oglądałem oj­czyznę z sa­molotów, ale te­raz było to zu­pełnie coś in­ne­go. Jed­nym spoj­rze­niem obej­mo­wałem wiel­ki ob­szar. Cały kraj. Pol­ska wyglądała stąd mała, ale jed­nocześnie piękna. -Mirosław Hermaszewski