Ludzie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ludzie Cytaty: Są ludzie, którym ordery przynoszą zaszczyt i ludzie, którzy przynoszą zaszczyt orderom. -Soren Aabye Kierkegaard
są-ludzie-którym-ordery-przynoszą-zaszczyt-i-ludzie-którzy-przynoszą-zaszczyt-orderom
Ludzie Cytaty: Rośli­ny są jak ludzie, pot­rze­bują miłości, ale i ludzie są jak rośli­ny, poz­ba­wieni miłości więdną... -Krystyna Siesicka
rośli­ny-są jak ludzie-pot­rze­bują-miłoś-ale-i ludzie-są jak rośli­ny-poz­ba­wieni-miłoś-więdną
Ludzie Cytaty: Uważałbym się za najszczęśliwszego ze śmiertelnych, gdybym mógł sprawić, aby ludzie wyleczyli się ze swych przesądów. Nazywam przesądami nie to, co sprawia, że ludzie są nieświadomi pewnych rzeczy, ale co sprawia, że są nieświadomi samych siebie. -Montesquieu
Ludzie Cytaty: Wszys­cy ludzie, ludzie każdej wiary i ra­sy, ze wszys­tkich war­stw społecznych, usłysze­li wte­dy, że w Ame­ryce nasze przez­nacze­nie jest wspólne. Że jak będziemy ra­zem, nasze marze­nia mogą być wspólne. -Barack Obama
Ludzie Cytaty: Mówią : 
Ludzie Cytaty: Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to
dawnej-ludzie-wiedzieli-ło-ale-to-ło-poruszało-do-głębi-ich-serca-dzisiaj-ludzie-wiedzą-wiele-ale-to-wiele-porusza-ich-tylko-powierzchownie-i
Ludzie Cytaty: ludzie zaz­droszczą bo­gaczom pieniędzy i te­go,że mogą so­bie poz­wo­lić na wszys­tko. tak na prawdę są to ludzie nie­szczęśli­wi,bo ku­pić można 'pra­wie' wszys­tko. nie można ku­pić przy­jaźni,miłości,szczęścia i zdrowia. -anja
Ludzie Cytaty: Idealiści to ludzie, którzy się dla jakiejś sprawy zapalają. Ideologowie to ludzie, którzy dla jakiejś sprawy ochłodli. -Ignazio Silone
idealiś-to-ludzie-którzy-ę-dla-jakiejś-sprawy-zapalają-ideologowie-to-ludzie-którzy-dla-jakiejś-sprawy-ochłodli
Ludzie Cytaty: Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje. -Samuel Coleridge
dobrzy-ludzie-są-mniej-dobrzy-a-źli-ludzie-są-mniej-źli-ż-to-ę-wydaje
Ludzie Cytaty: Ludzie, jeśli wyk­raczają po­za zwierzęce reak­cje oraz wy­pełnianie ok­reślo­nych fun­kcji, są dla reżimów to­tali­tar­nych zu­pełnie zbędni. To­tali­taryzm nie zmie­rza do des­po­tyczne­go pa­nowa­nia nad ludźmi, ale do stworze­nia ta­kiego sys­te­mu, w którym ludzie będą zbędni. -Hannah Arendt
Ludzie Cytaty: Są ludzie żyjący za dnia i stworze­nia nocy. Ważne by pa­miętać, że stworze­nia no­cy to nie zwyk­li ludzie dnia, którzy nie kładą się spać do późna, bo myślą, że dzięki te­mu są bar­dziej in­te­resujący i wyk­reowa­ni. By przek­roczyć gra­nicę, nie wys­tar­czy os­try ma­kijaż i bla­da ce­ra - trze­ba o wiele więcej... -Terry Pratchett
Ludzie Cytaty: Tragedią klasycznego liberalizmu, a także utopijnego socjalizmu, była wiara, iż ludzie w każdym pokoleniu i w każdej nowej umowie społecznej mogą odrzucić przeszłość i przebudować od nowa swe instytucje. Ludzie w pewnych granicach mogą zmieniać i siebie samych, i społeczeństwo, ale wiedzy o własnej potędze towarzyszyć musi świadomość jej ograniczeń. Jest to najstarsza i najtrwalsza prawda o kondycji ludzkiej, jeśli ta ma nadal ludzką pozostać. -Daniel Bell
Ludzie Cytaty: Miałem sen. Ludzie chodzi­li i umiera­li, a wokół nich nie było żad­nych mo­gił. Umiera­li, bo by­li puści. Wraz z po­ran­kiem dos­trzegłem, że jes­teśmy jak Ci ludzie, po­nieważ ma­my wszys­tko, ale wszys­tko ma­my w rękach, a nie w so­bie. Nasze ręce są kruche, a wnętrza zam­knięte. I umiera­my idąc, co­raz spoglądając z nadzieją, że mo­giły wokół siebie ujrzymy. -MyArczi
Ludzie Cytaty: Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje. -Apostrof
Ludzie Cytaty: Są ludzie, których życiu na­daje kształt strach przed śmier­cią. I są ludzie, których życiu na­daje kształt ra­dość i za­dowo­lenie z te­go, że żyją. Ci pier­wszi żyjąc umierają; ci drudzy umierając żyją. Wiem, że los może zab­rać mnie jut­ro, ale śmierć jest nieis­totną ewen­tual­nością. Kiedy­kol­wiek przyj­dzie, mam za­miar um­rzeć żyjąc. -Horace Kallen
Ludzie Cytaty: Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłącze­nie duszy od ciała, na­tomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać po­win­ni, to jest odłącze­nie od Boga. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Ludzie Cytaty: Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie wymyślili, powiedzieli, napisali coś przed nami. Nie zawsze były to rzeczy dobre, potrzebne czy też chociażby prawdziwe. Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie nadal coś wymyślają, mówią lub piszą. Więc może należy się z tym zapoznać? Ot, choćby po to, aby stwierdzić czy warto było tracić czas na przeczytanie ich. -Anonim
Ludzie Cytaty: Ludzie szczęśli­wi są uśmiechnięci. -fyrfle
ludzie-szczęśli­wi-są uśmiechnię
Ludzie Cytaty: Nie ma dzieci, są ludzie. -Janusz Korczak
Ludzie Cytaty: Ludzie pełni są ludzi. -Ludwig Andreas Feuerbach
Ludzie Cytaty: Wszys­cy ludzie są równi. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau
Ludzie Cytaty: Zazwyczaj ludzie podleją stopniowo. -Edgar Allan Poe
Ludzie Cytaty: W walce idei giną ludzie. -Stanisław Jerzy Lec
Ludzie Cytaty: Ludzie umierają i nie są szczęśliwi. -Albert Camus
ludzie-umierają-i-nie-są-szczęśliwi
Ludzie Cytaty: Ludzie są prze­ważnie źli. -Bias z Prieny
Ludzie Cytaty: Tylko ludzie wykształceni są wolni. -Epiktet z Hierapolis
Ludzie Cytaty: Ludzie z miasta są kruchego ciasta. -Sajdok Gustaw
ludzie-z-miasta-są-kruchego-ciasta
Ludzie Cytaty: Ludzie uroczyści są najczęściej matołami. -Bertrand Russell
ludzie-uroczyś-są-najczęściej-matołami
Ludzie Cytaty: Ludzie są gorsi od najokrutniejszych zwierząt. -Baltazar Gracian Y Morales
Ludzie Cytaty: Ostańcie z Bogiem, ludzie kochane. -Władysław Stanisław Reymont
Ludzie Cytaty: Naród dob­ry, tyl­ko ludzie ch*je. -Józef Piłsudski
Ludzie Cytaty: Ludzie nauczają się uczą. -Anonim
ludzie-nauczają-ę-uczą
Ludzie Cytaty: Przeciwnicy to nie ludzie. To problemy -Michaił Gorbaczow
Ludzie Cytaty: Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy. -Arystoteles
wszyscy-ludzie-z-natury-pragną-wiedzy
Ludzie Cytaty: Nie za­pomi­naj, że ludzie są pamiętliwi. -Józef Bułatowicz
nie-za­pomi­naj-że ludzie-są pamiętliwi