Naszej Cytaty

Naszej Cytaty: Siła filmu polega na tym, że trafia on do naszej podświadomości, a nie do naszej świadomości. -Luis Bunuel


siła-filmu-polega-na-tym-że-trafia-on-do-naszej-podświadomoś-a-nie-do-naszej-świadomoś
Naszej Cytaty: Naj­do­nioślej­szym skład­ni­kiem naszej dos­ko­nałości jest wy­raźne zauważanie naszej niedoskonałości. -Francois La Mothe le Vayer


naj­do­nioślej­szym-skład­­kiem-naszej-­ko­nałoś-jest wy­raźne-zauważanie-naszej-niedoskonałoś
Naszej Cytaty: Jeżeli jest miej­sce spot­ka­nia się nieba z ziemią, to wykłada się jed­nym słowem: be­zin­te­resow­ność. To jest przejście z teorii do prak­ty­ki, wypróbo­wanie w życiu i spraw­dze­nie te­go, co tkwi w naszej głębi, pro­bierz naszej wiary w Bo­ga. Tu możemy się prze­konać, czy żyje­my dla Bo­ga, czy na sprzedaż. -Mieczysław Maliński


Naszej Cytaty: Mo­je poglądy blis­kie są poglądom Spi­nozy: podziw dla piękna oraz wiara w lo­giczną pros­totę porządku i har­mo­nii, które w naszej zni­komości możemy pojąć je­dynie w sposób bar­dzo niedos­ko­nały. Uważam, że mu­simy się po­godzić z tą niedos­ko­nałością naszej wie­dzy i poz­na­nia oraz trak­to­wać war­tości i pow­nności mo­ral­ne ja­ko prob­le­my czys­to ludzkie. -Albert Einstein


Naszej Cytaty: Eses­manów obo­wiązu­je jed­na pod­sta­wowa za­sada. Mu­simy postępo­wać uczci­wie, przyz­woicie, lo­jal­nie i ko­leżeńsko wyłącznie wo­bec ludzi naszej krwi. Nie ob­chodzi mnie ani na jotę los Ros­ja­nina czy Czecha. Od in­nych na­rodów weźmiemy to, co dla naszej krwi przed­sta­wia pewną war­tość, po­rywając, jeżeli to będzie ko­nie­czne, ich dzieci i wycho­wując je tu, pośród nas. -Heinrich Himmler


Naszej Cytaty: Czas jest po naszej stronie. -Anonim


czas-jest-po-naszej-stronie
Naszej Cytaty: Życie to dzieciństwo naszej nieśmiertelności. -Johann Wolfgang Goethe


Naszej Cytaty: W Chrystusie stoi Bóg po naszej stronie. -Romano Guardini


w-chrystusie-stoi-bóg-po-naszej-stronie
Naszej Cytaty: Wykształcenie to stopniowe odkrywanie naszej niewiedzy. -Will Duran


wykształcenie-to-stopniowe-odkrywanie-naszej-niewiedzy
Naszej Cytaty: Nasza przeszłość na­daje kształt naszej przyszłości. -Antoni Kępiński


nasza-przeszłość-na­daje-kształt-naszej-przyszłoś
Naszej Cytaty: Tylko pożyteczna praca sprawia radość naszej duszy. -Mikołaj Gogol


tylko-pożyteczna-praca-sprawia-radość-naszej-duszy
Naszej Cytaty: To nie doskonali, lecz niedoskonali potrzebują naszej miłości. -Oscar Wilde


to-nie-doskonali-lecz-niedoskonali-potrzebują-naszej-miłoś
Naszej Cytaty: Cierpienie jest kamieniem probierczym naszej własnej wartości. -Stanisław Czosnowski


cierpienie-jest-kamieniem-probierczym-naszej-własnej-wartoś
Naszej Cytaty: Wiedza, to ta część naszej niewiedzy, którą uporządkowaliśmy i skatalogowaliśmy. -Ambrose Bierce


wiedza-to-część-naszej-niewiedzy-którą-uporządkowaliśmy-i-skatalogowaliśmy
Naszej Cytaty: Prasa jest to najostrzejsza i najpotężniejsza broń naszej partii. -Józef Stalin


prasa-jest-to-najostrzejsza-i-najpotężniejsza-broń-naszej-partii
Naszej Cytaty: Oto arcydzieło naszej cywilizacji - z miłości uczyniliśmy zwyczajną sprawę. -Antoine Barnave


oto-arcydzieło-naszej-cywilizacji-z-miłoś-uczyniliśmy-zwyczajną-sprawę
Naszej Cytaty: Stres i wy­siłek to ta­cy krnąbrni ar­tyści, mi­mo naszej wo­li rzeźbią ludzkie twarze. -Papużka


stres-i wy­łek-to ­cy-krnąbrni-ar­tyś-mi­mo-naszej-wo­li-rzeźbią-ludzkie-twarze
Naszej Cytaty: Dramatem naszej epoki jest to, że głupota zabrała się do myślenia. -Jean Cocteau


dramatem-naszej-epoki-jest-to-że-głupota-zabrała-ę-do-myślenia