Otacza Cytaty

Otacza Cytaty: Ze wszystkich stron mrok nas otacza. -Bolesław Prus


ze-wszystkich-stron-mrok-nas-otacza
Otacza Cytaty: Otacza go lud Mi­liony osób wokół A on samotny  -Taiyono Kudarashi


otacza-go lud-mi­liony-osób-wokół-a-on samotny 
Otacza Cytaty: W życiu człowieka ważne jest to, ja­kimi ludzmi się otacza. -motylek96


w życiu-człowieka-ważne-jest to-ja­kimi-ludzmi ę-otacza
Otacza Cytaty: Uwielbiam tajemną miłość, bo najwspanialszymi rozkoszami miłości są te, które otacza milczenie. -Giovanni Giacomo Casanova


uwielbiam-tajemną-miłość-bo-najwspanialszymi-rozkoszami-miłoś-są-te-które-otacza-milczenie
Otacza Cytaty: Ser­ce otacza ciepło twoich słów Proszę nie puszczaj mo­jej ręki... -Ewerina


ser­-otacza-ciepło-twoich-słów-proszę-nie puszczaj-mo­jej-ręki
Otacza Cytaty: Pisarz, im mniejszy rangą, tym większym ceremoniałem otacza godziny swej twórczości. -Francois Mauriac


pisarz-im-mniejszy-rangą-tym-większym-ceremoniałem-otacza-godziny-swej-twórczoś
Otacza Cytaty: Autorytet to misterium. Jego powstanie otacza tajemnica, ale upadek jest czymś namacalnym. -Jakub Burckhardt


autorytet-to-misterium-jego-powstanie-otacza-tajemnica-ale-upadek-jest-czymś-namacalnym
Otacza Cytaty: Od­rzućmyż raz tę głupią dla życia po­gardę, którą się otacza­my jak żeb­rak purpurą. -Leopold Staff


od­rzućmyż-raz-tę głupią-dla-życia-po­gardę-którą ę-otacza­my-jak żeb­rak-purpurą
Otacza Cytaty: Spróbuj odzys­kać szczęście, które masz w so­bie. Po­myśl o całym pięknie, które cię otacza. I bądź szczęśliwym. -PoznajPrawdę


spróbuj-odzys­kać-szczęście-które-masz-w so­bie-po­myśl-o całym-pięknie-które-ę-otacza-i-bądź-szczęśliwym
Otacza Cytaty: Otacza mnie przeszłość, a mój uśmiech wplątu­je się w cudze his­to­rie. Ja też chcę mieć his­to­rie, taką, którą sa­ma mogę kształtować. -Isabel Abedi


otacza-mnie-przeszłość-a mój-uśmiech-wplą­ ę-w cudze-his­to­rie-ja też-chcę-mieć-his­to­rie-taką-którą-­-mogę-kształtować
Otacza Cytaty: Gdy na uli­cach otacza mnie całko­wita ciem­ność, za­miast się bać, czuję się dziw­nie bezpiecznie. -Emmalice


gdy-na uli­cach-otacza-mnie-całko­wita-ciem­ność-za­miast ę-bać-czuję ę-dziw­nie-bezpiecznie
Otacza Cytaty: Lu­bię tę aurę ciem­ności, która go otacza. Lu­bię je­go twarz, smut­ne oczy. Jest dziw­nie piękny, niczym noc bez gwiazd. -Isabel Abedi


lu­bię-tę aurę-ciem­noś-która-go otacza-lu­bię ­go-twarz-smut­ne-oczy-jest dziw­nie-piękny-niczym-noc-bez-gwiazd
Otacza Cytaty: Kobieta ma wprawdzie duszę, jak nam kościół wierzyć każe, lecz duszę swego stada, moralność atmosfery, jaka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli. -Wacław Berent


kobieta-wprawdzie-duszę-jak-nam-kośół-wierzyć-każe-lecz-duszę-swego-stada-moralność-atmosfery-jaka-ją-otacza-a-zmysły-swych-wielbicieli
Otacza Cytaty: Zwracaj uwagę, jak cudowne jest wszystko, co ciebie otacza, złote rybki i chomiki, i białe myszki, i nawet małe nasionko w styropianowej doniczce - wszystko umiera. I my też. -Robert Fulghum


zwracaj-uwagę-jak-cudowne-jest-wszystko-co-ciebie-otacza-złote-rybki-i-chomiki-i-białe-myszki-i-nawet-łe-nasionko-w-styropianowej-doniczce
Otacza Cytaty: Ko­bieta ma wpraw­dzie duszę, jak nam kościół wie­rzyć każe, lecz duszę swe­go sta­da, mo­ral­ność at­mosfe­ry, ja­ka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli. -Wacław Berent


ko­bieta- wpraw­dzie-duszę-jak nam-kośół-wie­rzyć-każe-lecz-duszę-swe­go-sta­da-mo­ral­ność-at­mosfe­ry-ja­ka-ją otacza
Otacza Cytaty: Wciąż otacza­li ją urodzi­wi ludzie, ale naj­częściej w ich oczach widziała pus­tkę. Doszła do wnios­ku, że nie można być pięknym, jeśli nie ma się pięknych oczu. -Jeffery Deaver


wciąż-otacza­li-ją urodzi­wi-ludzie-ale-naj­częściej-w ich-oczach-widziała-pus­tkę-doszła do wnios­ku-że nie można-być-pięknym
Otacza Cytaty: Ludzie za­pomi­nają o da­waniu in­nym dob­ra gdy wie­cznie otacza ich zło ale cza­sami rolę mogą się od­wrócić i człowiek zaczy­na błądzić po no­wych dro­gach, zmieniając siebie  -WQX


ludzie-za­pomi­nają-o da­waniu-in­nym-dob­ra-gdy-wie­cznie-otacza-ich-zło-ale-cza­sami-rolę-mogą ę-od­wróć-i człowiek-zaczy­na
Otacza Cytaty: Trze­ba więc nap­rzód porzu­cić smut­ki, narze­kania, wy­leczyć się z sa­mego siebie, ze swoich urazów psychicznych, które są dla nas większym nie­szczęściem niż wszys­tko, co nas otacza. -Stefan Wyszyński