Podejmujemy Cytaty

Podejmujemy Cytaty: 70% naszych decyzji zakupowych podejmujemy w oparciu o to, jak jesteśmy traktowani jako ludzie, a tylko 30% bazuje na właściwościach produktu. -John McKean


70%-naszych-decyzji-zakupowych-podejmujemy-w-oparciu-o-to-jak-jesteśmy-traktowani-jako-ludzie-a-tylko-30%-bazuje-na-właściwościach-produktu
Podejmujemy Cytaty: Życie jest jak puzzle... A każdy ka­wałek to de­cyz­ja jaką podejmujemy. Często bar­dzo trud­no zna­leźć pa­sujące ele­men­ty, tak sa­mo trud­no jest podjąć dobrą decyzje. -stokrotka123


Życie-jest jak puzzle-a-każdy-ka­wałek-to de­cyz­ja-jaką-podejmujemy-często-bar­dzo-trud­no-zna­źć-pa­sują-ele­men­ty-tak-­mo