Rzec Cytaty

Rzec Cytaty:


Rzec Cytaty:


 naj­większym-osiągnięciem-nie jest pat­rzeć-ocza­mi- lecz-nau­czyć ę-pat­rzeć-na świat-ser­cem-i duszą- 
Rzec Cytaty: Ludzie pragną uj­rzeć to, co niewidzialne, Pat­rzeć na to, cze­go in­ni nie dostrzegają, Chwy­cić to, co nieosiągalne, I umieć zro­bić to, cze­go in­ni nie potrafią. -Lao Cy


ludzie-pragną-uj­rzeć-to-co niewidzialne-pat­rzeć-na to-cze­go-in­-nie dostrzegają-chwy­ć-to-co nieosiągalne-i-umieć-zro­bić-to
Rzec Cytaty:


Rzec Cytaty: spełniło się mo­je marze­nie. mogę być bliżej Ciebie. ja­ko cichy obserwator. pat­rzeć jak się zmieniasz. jak pro­mieniejesz ze szczęścia. jak się spełniasz. pat­rzeć na Twój uśmiech nie znaj­duję większej nagrody. -manka225


Rzec Cytaty: Będę moim ser­cem kochać I nim tęsknić Na­wet,gdy zab­raknie mi sił I oddechu I gdy będę ko­nać to będę kochać By um­rzeć z miłością w sercu Um­rzeć błogo Z uśmie­chem na ustach Miłością w sercu  -bezoddechu


Rzec Cytaty: Cza­sem naj­gor­sze rzeczy, ja­kie nas spo­tykają, oka­zują się po­tem błogosławieństwem. Po pros­tu nie widzi­my te­go w da­nym mo­men­cie. Pew­ne­go dnia możesz spoj­rzeć wstecz i to od­czuć. Z dru­giej jed­nak stro­ny, pew­ne­go dnia możesz spoj­rzeć wstecz i uz­nać, że tym ra­zem two­je życie nap­rawdę się rozpieprzyło. -Danielle Steel


Rzec Cytaty: Po­win­no is­tnieć słowo ok­reślające mik­rosko­pijną is­kierkę nadziei, którą człowiek boi się dos­trzec w lęku, że sa­mo spoj­rze­nie ją zga­si, jak przy próbie obej­rze­nia fo­tonu. Może tyl­ko cze­kać przy niej, pat­rzeć obok niej, pat­rzeć po­za nią, aż sta­nie się dość moc­na, by zais­tnieć realnie. -P » Terry Pratchett » Mort


Rzec Cytaty: Wolę um­rzeć niż być trendy. -Kurt Cobain


Rzec Cytaty: Sobie prawdę rzec - najwspanialsza prawda. -Aleksander Fredro


Rzec Cytaty: To, co wiel­kie, mu­si pat­rzeć z góry. -Piotr Szreniawski


Rzec Cytaty: Mu­za nie poz­wa­la um­rzeć człowieko­wi sławnemu. -Horacy


mu­za-nie poz­wa­-um­rzeć-człowieko­wi-sławnemu
Rzec Cytaty: Do­wodem od­wa­gi nie jest um­rzeć, lecz żyć. -Vittorio Alfieri


do­wodem-od­wa­gi-nie jest um­rzeć-lecz-żyć
Rzec Cytaty: Le­piej um­rzeć od ra­zu, niż całe życie przepędzać w strachu. -Ezop


le­piej-um­rzeć-od ra­zu-ż-całe-życie-przepędzać-w strachu
Rzec Cytaty: Jak­by na to nie pat­rzeć i tak śle­pi jesteśmy... -satjow


jak­by-na to nie pat­rzeć-i tak-ś­pi-jesteśmy
Rzec Cytaty: Chcesz zaj­rzeć do ser­ca, otwórz swą duszę. -Xmen


chcesz-zaj­rzeć-do ser­ca-otwórz-swą-duszę
Rzec Cytaty: Naj­trud­niej dot­rzeć do sa­mego siebie. -Marek Aureliusz


naj­trud­niej-dot­rzeć-do ­mego-siebie
Rzec Cytaty: Ile ra­zy trze­ba zdradzić, by doj­rzeć smak wierności. -Zbigniew Jerzyna


ile-ra­zy-trze­ba-zdradzić-by doj­rzeć-smak-wiernoś