Sam Cytaty

Sam Cytaty: Szu­kaj włas­nej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim. -Janusz Korczak


Sam Cytaty: Zepsucie obyczajów.Natenczas człek uczciwy pędzi życie niejako zdumiony tym, że jest, by tak rzec, sam na świecie; że wszelkie ludzkie więzi znikają', ponieważ nie ma nikogo, pod czyją opiekę chciałby się oddać, nikogo też, kogo sam chciałby ochraniać; żadnego mężczyzny, którego chciałby mieć za przyjaciela, żadne; kobiety, której mężem chciałby zostać, żadnego dziecka, którego chciałby być ojcem. -Montesquieu


Sam Cytaty: Który się począł Sam z Siebie, pośrod­ku Duch Święty, i Sam zesłał Siebie, Od­ku­piciel, między Sobą a in­ny­mi, umęczon przez Swych niep­rzy­jaciół, ob­nażony i ubiczo­wany, przy­bity jak nieto­perz do wrót sto­doły, zagłodzo­ny na drze­wie krzyża. Pog­rze­bion, zmar­twychwstał, spus­toszył piekło, wstąpił na niebiosa i od dziewiętnas­tu stu­leci sie­dzi na pra­wicy Sa­mego Siebie i będzie sądził żywych i umarłych, gdy wszys­cy żywi będą już umarli. -James Joyce


Sam Cytaty: Nieobecny sam sobie szkodzi. -Anonim


nieobecny-sam-sobie-szkodzi
Sam Cytaty: Człowieku - radź sobie sam! -Ludwig van Beethoven


Sam Cytaty: Najbliższy jestem sam sobie. -Terencjusz


najbliższy-jestem-sam-sobie
Sam Cytaty: Dowcipny i kulturalny jestem sam. -Anonim


dowcipny-i-kulturalny-jestem-sam
Sam Cytaty: Pomóż so­bie sam, to i Bóg ci pomoże!  -Jean La Fontaine


Sam Cytaty: Na sam wi­dok mu­zeum no­gi są już zmęczone. -Janina Ipohorska


na sam-wi­dok-mu­zeum-no­gi-są już-zmęczone
Sam Cytaty: Myślisz, że sam po­pychasz, a to ciebie pchają. -Johann Wolfgang Goethe


Sam Cytaty: Kto poniża, sam jest niski. -Antoine De Saint - Exupery


Sam Cytaty: Wrony żyją gromadą, orzeł sam. -Jan Fedorowicz


Sam Cytaty: Mądry sam kształtuje sobie los. -Plaut


mądry-sam-kształtuje-sobie-los
Sam Cytaty: Przypadek sam nic nie zdziała. -Napoleon Bonaparte


Sam Cytaty: Praw­dzi­wy bo­hater ba­wi się sam. -Charles Baudelaire


Sam Cytaty: Sam cy­tat by­wa echem bez odzewów. -Bolesław Paszkowski


Sam Cytaty: Pomóż sobie sam, to i Bóg ci pomoże! -Jean De La Fontaine


Sam Cytaty: Myślisz, że sam to popychasz, a to ciebie pchają. -Johann Wolfgang Goethe