Zmiany Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Zmiany Cytaty: Mężczyz­no, jeśli tęsknisz za piękniej­szym, ciekaw­szym i ko­loro­wym światem to znak, że nad­szedł czas na zmiany. Zmiany siebie, bądź - ko­biety ;)  -Efemeryda60
mężczyz­no-śli-tęsknisz-za piękniej­szym-ciekaw­szym-i ko­loro­wym-światem-to znak-że nad­szedł-czas-na zmiany-zmiany-siebie
Zmiany Cytaty: Próba zmiany nic nie zmienia. -John Douglas Cockcroft
Zmiany Cytaty: Ludzie boją się zmiany. Nawet na lepsze. -Józef Ignacy Kraszewski
Zmiany Cytaty: Nie należy zabijać dla zmiany pościeli. -Henryk Sienkiewicz
Zmiany Cytaty: Wszystko się zmienia z wyjątkiem samego prawa zmiany. -Heraklit z Efezu
wszystko-ę-zmienia-z-wyjątkiem-samego-prawa-zmiany
Zmiany Cytaty: Niemal wszys­tkie
niemal-wszys­tkie-zmiany-włas­ne-pod­szy­te-są egoizmem
Zmiany Cytaty: Wszys­tko się zmienia z wyjątkiem sa­mego pra­wa zmiany. -Heraklit z Efezu
wszys­tko ę-zmienia-z wyjątkiem-­mego-pra­wa-zmiany
Zmiany Cytaty: To wynalazek druku spowodował owe zmiany: dawniej szanowano ludzi, a teraz książki. -Charles Louis Montesquieu
to-wynalazek-druku-spowodował-owe-zmiany-dawniej-szanowano-ludzi-a-teraz-książki
Zmiany Cytaty: Zmiany (świadomości) wytwarza faktycznie doświadczenie mas, nigdy zaś sama propaganda. -Włodzimierz Lenin
zmiany-świadomoś-wytwarza-faktycznie-doświadczenie-mas-nigdy-zaś-sama-propaganda
Zmiany Cytaty: Zmiany [świadomości] wytwarza faktycznie doświadczenie mas, nigdy zaś sama propaganda. -Włodzimierz Lenin
zmiany-świadomoś-wytwarza-faktycznie-doświadczenie-mas-nigdy-zaś-sama-propaganda
Zmiany Cytaty: Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego. -Holly Black
zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego
Zmiany Cytaty: Szalenie łatwo zerwać łączność z człowiekiem, jest to przede wszystkim kwestia zmiany tonu. -Witold Gombrowicz
szalenie-łatwo-zerwać-łączność-z-człowiekiem-jest-to-przede-wszystkim-kwestia-zmiany-tonu
Zmiany Cytaty: Kiedy zastąpisz negatywne myślenie pozytywnym, zaczniesz zauważać pozytywne skutki tej zmiany. -Willie Nelson
kiedy-zastąpisz-negatywne-myślenie-pozytywnym-zaczniesz-zauważać-pozytywne-skutki-tej-zmiany
Zmiany Cytaty: Zmiany... Czy zmu­siłbyś morze do po­zos­ta­nia w bez­ruchu, by ura­tować jedną falę?  -Krio
zmiany-czy-zmu­łbyś-morze-do po­zos­­nia-w bez­ruchu-by ura­tować-jedną-falę 
Zmiany Cytaty: Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka -Stefan Kisielewski
zmiany-przyjdą-na-pewno-lecz-nie-wtedy-kiedy-ę-na-nie-czeka
Zmiany Cytaty: Zmiany przyjdą na pew­no, lecz nie wte­dy, kiedy się na nie czeka. -Stefan Kisielewski
zmiany-przyjdą-na pew­no-lecz-nie wte­dy-kiedy ę-na nie czeka
Zmiany Cytaty: Życie jest szpitalem, w którym każdy pacjent jest opanowany chęcią zmiany swego łóżka. -Charles Baudelaire
Życie-jest-szpitalem-w-którym-każdy-pacjent-jest-opanowany-chęą-zmiany-swego-łóżka
Zmiany Cytaty: Gdyby żadne zmiany nie były konieczne, byś osiągnął niezależność finansową - już byś ją miał. -John Cummuta
gdyby-żadne-zmiany-nie-były-konieczne-byś-osiągnął-niezależność-finansową-już-byś-ją-miał
Zmiany Cytaty: Jeśli tyran powie, że trójkąt jest kołem, natychmiast zbierze się tłum dobrowolnych niewolników, którzy zażądają odpowiedniej zmiany w prawidłach geometrii. -Aleksander Świętochowski
jeśli-tyran-powie-że-trójkąt-jest-kołem-natychmiast-zbierze-ę-tłum-dobrowolnych-niewolników-którzy-zażądają-odpowiedniej-zmiany-w
Zmiany Cytaty: Ten, który chce mnie skłonić do zmiany religii, czyni to bez wątpienia jedynie dlatego, iż sam nie zmieniłby swojej, gdyby go zmuszano. -Montesquieu
ten-który-chce-mnie-skłonić-do-zmiany-religii-czyni-to-bez-wątpienia-jedynie-dlatego-iż-sam-nie-zmieniłby-swojej-gdyby-go-zmuszano
Zmiany Cytaty: Czas zmiany to czas lęku lub nowych możliwości. Twoja postawa zadecyduje, która z tych rzeczy będzie Twoim udziałem. -Ernest C. Wilson
czas-zmiany-to-czas-lęku-lub-nowych-możliwoś-twoja-postawa-zadecyduje-która-z-tych-rzeczy-będzie-twoim-udziałem
Zmiany Cytaty: Zmiany przychodzą jak lek­ki wiatr, który po­rusza zasłony o po­ran­ku i jak de­likat­ne per­fu­my pachnące dzi­kimi kwiata­mi, uk­ry­tymi w trawie. -John Steinbeck
zmiany-przychodzą-jak lek­ki-wiatr-który-po­rusza-zasłony-o po­ran­ku-i jak de­likat­ne-per­fu­my-pachną-dzi­kimi-kwiata­mi
Zmiany Cytaty: Gdy zaczniesz zmieniać swój sposób myślenia o sobie, życiu i innych ludziach, zaczną się realne zmiany w Tobie i Twoim życiu. -Dane Spott
gdy-zaczniesz-zmieniać-swój-sposób-myślenia-o-sobie-życiu-i-innych-ludziach-zaczną-ę-realne-zmiany-w-tobie-i-twoim-życiu
Zmiany Cytaty:
kiedy- godzi­na-na­dej­dzie-kiedy-ludzie ę-obudzą-ludzie-czas-na zmiany-~pa­weł-rychlica 
Zmiany Cytaty: Każdy ma w so­bie dwie oso­bowości i umiejętność diamet­ralnej zmiany pos­trze­gania świata. Gdy się kocha jest się zu­pełnie in­nym człowiekiem, a i świat wygląda zu­pełnie inaczej  -daniello
Zmiany Cytaty: Czas jest dla mnie bez­li­tos­ny, je­dynie zmiany ja­kie zauważam to zmiana cyfr w ka­len­darzu. Każdy dzień wygląda prak­tycznie tak sa­mo. Ale nie ma co się dzi­wić jeśli żyje się w samotności. -Naznaczony
Zmiany Cytaty:
Zmiany Cytaty: Życie jest szpitalem, w którym każdy pacjent jest opanowany chęcią zmiany swego łóżka. Są tylko trzy istoty godne szacunku: kapłan, wojownik, poeta. Wiedzieć, zabijać i tworzyć. Wszyscy inni są do obciosania i pańszczyzny, stworzeni do obory, czyli do wykonywania tak zwanych zawodów. -Charles Baudelaire
Zmiany Cytaty:
Zmiany Cytaty: A czym jest pus­ty­nia dla ko­goś kto nig­dy nie zas­ma­kował choć krzty wo­dy, niczym in­nym jak do­mem być nie może, choć na­wet na pus­ty­ni po­jawia się cza­sem wo­da, ja­ko znak, zmiany treści w życiu własnym. -Gorsze dziecko
Zmiany Cytaty: Każdy człowiek jest in­ny. Każdy ma swo­je przyz­wycza­jenia, których nie jes­teśmy często w sta­nie zro­zumieć. I cza­sami war­to po pros­tu tak to zos­ta­wić i nie zmuszać ko­goś do zmiany na siłę, bo ona efektów nie przyniesie. -chrupcia
Zmiany Cytaty: Ciem­no. Zim­no.Cisza i spokój. Zmiany. Mam no­wych sąsiadów. Słońce nie og­rze­wa już mo­jej płyty w ten sam sposób. Prze­biśniegi ożywiły mar­twą ziemię wokół mnie. Lu­bię prze­biśniegi. Lu­bię życie. Wi­taj­cie przyjaciele. -LunaAter
Zmiany Cytaty:
Zmiany Cytaty: Dzi­siaj i świ­nia mu­si mieć zabawkę bo ko­misarze unij­ni mają taką zajawkę Wzór na pros­to­wanie ba­nana już zakreślili długo nad tym się zamyślili Jut­ro wzór na długość kro­ku podadzą kasę za po­mysł in­ni zapodadzą Bo my wszys­cy unię kochamy i sa­mi zgodzi­liśmy się na zmiany Jeszcze troszkę móżdżek nam zlasują więc pocze­kamy aż świ­nie się wylansują  -taktojax
Zmiany Cytaty: Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich