Andree Cytaty

Andree Cytaty: Nic nie będzie ta­kie jak chcemy, kiedy zos­ta­wimy na bo­ku swo­je uczucia…  -AnDree


nic-nie będzie-­kie-jak chcemy-kiedy-zos­­wimy-na bo­ku-swo­-uczucia 
Andree Cytaty: Bo­li wte­dy, gdy chcesz pow­spo­minać ale nie ma z kim.. -AnDree


bo­li-wte­dy-gdy-chcesz-pow­spo­minać-ale-nie  z kim
Andree Cytaty: Już na zaw­sze do końca moich dni będę wspo­minać o To­bie.. Tęsknie [*]  -AnDree


już-na zaw­sze-do końca-moich-dni-będę-wspo­minać-o to­bie-tęsknie- 
Andree Cytaty: Mo­je ser­ce jest pełne żalu, smut­ku.. Oczy pełne łez, cier­pienia.. Jed­nak nikt te­go nie zauważa, bo tak dob­rze to ukrywam?!  -AnDree


mo­-ser­-jest pełne-żalu-smut­ku-oczy pełne-łez-cier­pienia-jed­nak nikt-te­go-nie zauważa-bo tak-dob­rze-to ukrywam 
Andree Cytaty: Jak spędzę te wa­kac­je ? podążając ścieżka­mi po których kiedyś ra­zem spa­cero­wałyśmy ? Tak bar­dzo mi Cię bra­kuje i bo­li to, iż nie mogę od­na­leźć oso­by dla której byłabym ważna tak jak Ja byłam dla Ciebie. -AnDree


Andree Cytaty: Mam wrażenie, iż niektórym przeszkadzam swoją obec­nością w ich życiu. -AnDree


mam-wrażenie-iż niektórym-przeszkadzam-swoją-obec­nośą-w ich-życiu
Andree Cytaty: Łzy po­dob­nie jak deszcz po­jawiają się wte­dy kiedy zro­bi się pochmur­no, sza­ro i smutno. -AnDree


Łzy-po­dob­nie-jak deszcz-po­jawiają ę-wte­dy-kiedy-zro­bi ę-pochmur­no-sza­ro-i smutno
Andree Cytaty: Życie się zmieniło, te­raz Ja muszę się zmienić. -AnDree


Życie ę-zmieniło-te­raz-ja muszę ę-zmienić
Andree Cytaty: Gdzie są te słowa wy­powiada­ne z miłości, a nie ze złości ?!  -AnDree


gdzie-są te słowa-wy­powiada­ne-z miłoś-a nie ze złoś- 
Andree Cytaty: Praw­dzi­wa przy­jaźń umarła ra­zem z Tobą, ale jeśli możesz ześlij na moją drogę życia ko­goś war­te­go uwa­gi, bo tych których znam nie wiedzą co to przy­jaźń i zwykła bezinteresowność.. -AnDree


Andree Cytaty: Dot­rzeć tyl­ko z Tobą do naj­jaśniej­sze­go miej­sca, które będzie nasze.. -AnDree


dot­rzeć-tyl­ko-z tobą-do naj­jaśniej­sze­go-miej­sca-które-będzie-nasze
Andree Cytaty: Boję się, że kiedyś w myślach za­pomnę jak wyglądasz, a nies­te­ty w tym życiu już Cię nie zobaczę.. -AnDree


boję-ę-że kiedyś-w myślach-za­pomnę-jak wyglądasz-a nies­te­ty-w tym-życiu-już-cię-nie zobaczę
Andree Cytaty: Po ko­lej­nej słabej oce­nie, stra­ciłam chęci i motywacje. -AnDree


po ko­lej­nej-słabej-oce­nie-stra­łam-chę-i motywacje
Andree Cytaty: Praw­dzi­wy przy­jaciel jest z Tobą na zaw­sze, nie tyl­ko w ok­re­sie szkolnym..!  -AnDree


praw­dzi­wy-przy­jaciel-jest z tobą-na zaw­sze-nie tyl­ko-w ok­re­sie-szkolnym 
Andree Cytaty: Nie pa­suje­my do siebie 'ko­leżan­ko', bo tyl­ko po % pot­ra­fimy się dogadać.. ~Bra­kuje mi tych trzeźwych rozmów. [*]  -AnDree


nie-pa­suje­my-do siebie-'ko­żan­ko'-bo tyl­ko-po % pot­ra­fimy ę-dogadać-~bra­kuje-mi tych-trzeźwych-rozmów- 
Andree Cytaty: Tak, to praw­da. Pra­wie tak jak wszys­cy mam ob­ja­wy nie inteligencji. -AnDree


tak-to praw­da-pra­wie tak-jak wszys­cy-mam-ob­ja­wy-nie inteligencji
Andree Cytaty: Hor­mo­ny, to one pot­ra­fią zep­suć nasz wieczór. -AnDree


hor­mo­ny-to one-pot­ra­fią-zep­suć-nasz-wieczór
Andree Cytaty: Po śmier­ci blis­kiej oso­by, nasze do­tychcza­sowe życie również umiera, i uczy­my się żyć od no­wa, bez tej osoby.. -AnDree


po śmier­-blis­kiej-oso­by-nasze-do­tychcza­sowe-życie-również-umiera-i uczy­my ę-żyć-od no­wa-bez-tej osoby