Bruno Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Bruno Cytaty: Im trud­niej­szą drogę przej­dziesz, tym większą sa­tys­fak­cję masz na jej końcu. -Bruno
im trud­niej­szą-drogę-przej­dziesz-tym-większą-­tys­fak­cję-masz-na jej-końcu
Bruno Cytaty: Dru­gie su­mienie, dru­gie życie - mo­je al­ter ego. -Bruno
dru­gie-su­mienie-dru­gie-życie- mo­-al­ter-ego
Bruno Cytaty: Spre­tum pietais, sed sem­per fidelis. Gar­dzę miłością, lecz na zaw­sze wierny. -Bruno
spre­tum-pietais-sed-sem­per-fidelis-gar­dzę-miłośą-lecz-na zaw­sze-wierny
Bruno Cytaty: Za nic w świecie, nie od­dam wspom­nień, do których nig­dy nie wrócę. -Bruno
za nic-w świecie-nie od­dam-wspom­nień-do których-nig­dy-nie wrócę
Bruno Cytaty: Niektórych spraw nig­dy nie ujaw­ni­my, iż mi­mo, że są praw­dzi­we, zos­tały by odeb­ra­ne ja­ko zmyślone. -Bruno
niektórych-spraw-nig­dy-nie ujaw­­my-iż mi­mo-że są praw­dzi­we-zos­ły-by odeb­ra­ne-ja­ko-zmyślone
Bruno Cytaty: Mo­ja in­spi­rac­ja to tyl­ko mo­ja sprawa Nie szu­kam jej na siłę, jak oce­ny od Romana Wszys­cy na ko­lana, nikt nie zna me­go wieku A i tak Bru­no ma po­par­cie, Bru­no jest tu Co do nad­mier­nej glo­ryfi­kac­ji, sta­now­cze stop Poświęce­nie się poez­ji, który to już rok? Ro­bię do przo­du krok, śmiejąc się z te­go co za mną Cha­rak­ter be­ton, cha­ryz­ma, ri­pos­ta jak tabasko. -Bruno
Bruno Cytaty: Ty­lu sa­mot­nych ludzi nie mających gdzie się podziać Czy w wi­gilię, czy w wielką noc, czy to śniada­nie czy obiad Każdy ich żałuje, lecz żaden nie pomoże Każdy na nich plu­je, wyr­wał by jak korzeń Nie znasz ich pot­rzeb, im wys­tar­czy trochę ciepła Czyjś syn, czyjś oj­ciec dla Ciebie to biedak Za każdym ra­zem pos­ta­nowienie na no­wy rok To od­bić się od dna, zdo­być eli­tar­ny tron. -Bruno
Bruno Cytaty: Kocham Cię - kiedyś przyp­ra­wiało o ru­mieniec na twarzy, dziś brzmi to jak potwarz. -Bruno
kocham-cię- kiedyś-przyp­ra­wiało-o ru­mieniec-na twarzy-dziś-brzmi-to jak potwarz
Bruno Cytaty: Jes­tem sam, wal­ka wręcz, tchórzy zaw­sze jest dwu Liczę tyl­ko na siebie, przy­jaciele? z ni­mi chuj Mu­sisz bar­dzo się pos­ta­rać, bym osiągnął stan gorączki białej Stan wyjątko­wy dop­ro­wadzam w nim do kalectw Niena­wiść sięgnęła ze­nitu, opo­nent o li­tość błaga Zos­ta­je po nim nic tu, je­dyna wnętrzności tara Słyszeć la­ment ko­biet wrogów, Bru­no do te­go zwykł Uważaj na słowa, byś wro­giem nie stał się Ty. -Bruno
Bruno Cytaty: Ilu masz przy­jaciół? Na ilu ludzi możesz liczyć? Przez ilu uniknąłeś skan­da­lu? Przez ilu krzyczysz? Ilu Ci po­mogło? Zas­ta­nawiałeś się kiedyś? Ile słów na wiatr poszło, ty­le obiet­nic wtedy Ile war­te dzi­siaj są słowa hipokryty? Co dru­gie wy­darze­nie z je­go życia, czys­ty wymysł Gdzie ho­nor? Dziś du­ma bar­dziej pus­ta niż próżnia Je­dyna praw­da jest cier­pka, ta zaw­sze słuszna Nad­wrażli­wość w ser­cu, kon­trast cha­rak­ter beton Gdyż są ludzie dla których chodzę i za­bijam siekierą. -Bruno
Bruno Cytaty: Ludzie - wszys­cy dzieli­my się na bo­gatych i uczciwych. -Bruno
ludzie- wszys­cy-dzieli­my ę-na bo­gatych-i uczciwych
Bruno Cytaty: Nikt za Ciebie nie um­rze, nikt lodów nie przełamie Uni­wer­salność prze­de wszys­tkim, nie zat­war­działość jak kamień Śmiałość, od­wa­ga, chęć mówić nad wy­raz mądrze Traf­ne puen­ty, ri­pos­ty i naj­ważniej­szy kontekst Słowa jak strzały śmier­cionośne, celne Nie ob­ro­nisz się przed ni­mi w żad­nym hełmie To jak ko­pyt tętent, po­zos­ta­je w twej pamięci Jak piękna, na­ga ona swą urodą nęci Cha­ryz­ma pod­stawą posłuchu, nie wie­rzysz? Popatrz Kiedy mówi je­den, reszta tra­ci z światem kontakt. -Bruno
Bruno Cytaty: Sen­ne przym­rużone oczy, widzisz w nich nienawiść Ce­nisz so­bie w ludziach szcze­rość? Czy od­wagę żeby zabić? Każdy w ar­gu­men­ty jest ub­ra­ny, każdy w twar­de słowa Każdy chce być sza­nowa­ny, u każde­go to poza Wszys­cy bez cha­ryz­my, znaj­dzie się je­den na milion Który po­każe tym wszys­tkim, jak wygląda bezsilność Od­czu­wając presję jed­nos­tki, żałujesz dnia Kiedy zacząłeś mor­do­wać, gwałcić i kraść  -Bruno
Bruno Cytaty: Żyj na sto wszech miar począwszy od procent. -Bruno
Żyj-na sto-wszech-miar-począwszy-od procent
Bruno Cytaty: Nie po­radzisz nic na sta­rość, wo­bec doj­rze­wania swoich dzieci. -Bruno
nie-po­radzisz-nic-na sta­rość-wo­bec-doj­rze­wania-swoich-dzieci
Bruno Cytaty: Każdy jest gotów, na czyjąś śmierć. -Bruno
każdy-jest gotów-na czyjąś-śmierć
Bruno Cytaty: Śmiej się póki możesz... -Bruno
Śmiej ę-póki-możesz
Bruno Cytaty: By uwie­rzyć w dob­ro, mu­sisz naj­pierw uwie­rzyć w zło. -Bruno
by uwie­rzyć-w dob­ro-mu­sisz-naj­pierw-uwie­rzyć-w zło
Bruno Cytaty: Za złe słowa roz­grzeszam, za złe uczyn­ki uśmiercam. -Bruno
za złe-słowa-roz­grzeszam-za złe-uczyn­ki-uśmiercam
Bruno Cytaty: Trze­ba być kimś is­totnym, by zwrócić czyjąś uwagę. -Bruno
trze­ba-być-kimś-is­totnym-by zwróć-czyjąś-uwagę
Bruno Cytaty: Nie bieliz­na a oczy mówią o kobiecie. -Bruno
nie-bieliz­na-a oczy-mówią-o kobiecie
Bruno Cytaty: Tyl­ko zmar­twychwstały kraj, rodzi nieśmiertelnych. -Bruno
tyl­ko-zmar­twychwstały-kraj-rodzi-nieśmiertelnych
Bruno Cytaty: Wi­zuali­zac­ja duszy, strach zo­baczyć go w zwierciadle Ktoś zna­jomy ktoś z rodzi­ny, który przeszedł życia koniec Po­zos­ta­je po tych ludziach na nag­robkach święta pamięć Is­to­ty, które nie załat­wiły ważnych spraw, przed swoim zgonem Ocza­mi wyob­raźni naj­gor­szy dla Ciebie koszmar Gdzie go widziałeś w wielu sce­nach w sta­rym spa­lonym kinie Stań z nim twarzą w twarz i tak na prawdę zobacz Iż to tyl­ko mgła po­dob­na do oso­by co nie żyje. -Bruno
Bruno Cytaty: Za­bijając miłość niep­rzy­jaciela, za­bija­my go po stokroć. -Bruno
za­bijając-miłość-niep­rzy­jaciela-za­bija­my-go po stokroć
Bruno Cytaty: Każdy ma pra­wo żyć i obo­wiązek umrzeć. -Bruno
każdy- pra­wo-żyć-i obo­wiązek-umrzeć
Bruno Cytaty: Poeci też płacą za śmieci. -Bruno
poeci-też-płacą-za śmieci
Bruno Cytaty: Kaf­tan, a w kaf­ta­nie pan ze skrzy­wioną miną Ma­jaczący lek­ko, śli­ni się bez ustanku Sie­dzi na wózku, pop­la­miony śliną Wspo­mina je­dynie mil­cze­nie baranków Cichut­kie ok­rzy­ki, li­tos­ne błagania Łka­nia, płacz, śmiech - ten oczy­wiście jego Ob­raz gdy pos­tać led­wo się słania Pa­da na twarz zma­sak­ro­waną małą siekierą Dziw­na pos­tać, spo­koj­na, jed­nak skry­wa historię Nie bar­dzo ciekawą, nie bar­dzo dla każdego W je­go oczach tętni pus­tka w głowie fantasmagorie Piękny umysł, ja­ka szko­da, że zawładnął nim demon. -Bruno
Bruno Cytaty: Jakąkol­wiek czyn­ność mogę naz­wać pasją tyl­ko wte­dy, gdy re­zyg­nując z niej wy­bieram życie za­miast śmierci. -Bruno
jakąkol­wiek-czyn­ność-mogę-naz­wać-pasją-tyl­ko-wte­dy-gdy-re­zyg­nując-z niej-wy­bieram-życie-za­miast-śmierci
Bruno Cytaty: Słów stos, śmiało można przebierać Czyjś głos mówi mi kim mam się stać Niedocze­kanie, nig­dy nie pozdrawiam Szu­mowi­na, sy­nonim od Twe­go imienia Pus­ty, choć w za­sadzie prze­pełniony pychą Two­je set­ki wa­gonów te­raz się wykoleiło Możesz da­lej ciągnąć, lecz już lokomotywą Nie jes­teś, prędzej tym, co stoi za szybą Ot­rzyj mordę, zat­rzy­maj ślinotok Po kos­tki błoto, muł, który wchłania Chłopak jak tom­bak, na szyi homont Pros­tak, płaczący, chciałby żyć zabraniać. -Bruno
Bruno Cytaty: Spokój, cisza i żaden zgiełk jej nie gwałci Bru­tal­nym krzy­kiem, prze­raźli­wym jękiem Święta na­rodo­we, żeby wspom­nieć tamtych I tam­te wy­darze­nia, moc his­to­rycznych westchnień Pus­to na uli­cach, wszys­cy jak­by mili Szko­da, że po­zor­nie a jut­ro od nowa Będą chcieli chlusnąć w Twą mordę szczyny Ot tak, bo zły dzień, ktoś miał przez czy­jeś słowa Słońce nas­tro­jowo oświet­la ogrody Jabłonie kwitnące i zielo­ne trawy Tu­lipa­ny, Róże, Przy­laszczki i Magnolie Dziw­ny dzień, nikt nie ma ocho­ty ni­kogo zabić. -Bruno
Bruno Cytaty: Pod­niosłych na duchu czas spro­wadzić na ziemię Pos­trze­lić te skrzydła zbu­dowa­ne z żartu Kłania się cha­mom czy­tanie ze zrozumieniem Niżeli przep­rasza­nie, słowa nic nie warte I runął w szcze­linę włas­nej głupoty Głęboką so­lid­nie, pros­to do piekieł Upad­ki są skut­kiem umysłu ciemnoty Fe­niks nie pow­stał i wie to najlepiej Tra­giko­media, czar­ny hu­mor, dowcip Pos­tać bezpłod­na, bezpłciowa mówi Co gor­sza myśli, że jest jeszcze mądry Pus­ty łeb, wyśmiewa­ny przez tłumy. -Bruno
Bruno Cytaty: Miłość to lęk przed sa­mot­nością, a sa­mot­ność to wol­ność od strachu o i bliskich. -Bruno
miłość-to lęk-przed-­­nośą-a ­­ność-to wol­ność-od strachu-o i bliskich
Bruno Cytaty: Z niebios na białym ko­niu zejdę A Ty naz­wiesz mnie Mistrzem Złotym mie­czem łeb zetnę Zat­ru­ta krew ob­fi­cie tryśnie I zachla­pie złoty pas przep­le­ciony przez serce I nies­ka­zitel­ne sza­ty, nie biel­sze od blasku Te­goż właśnie miej­sca, z które­go przyszedłem A ze mną Czte­rech, co zam­kną spokój w potrzasku Trzys­ta trzydzieści trzy dni, ty­le sa­mo nocy Ofiary za­razy i krwi pełen kielich Upad­nie na dno ten, kto nie ma wiary mocy Następcy po ko­lei, Vi­carius Fi­lii Dei. -Bruno
Bruno Cytaty: Brak krwi Ci? Sa­ma naiw­na i szu­kasz głupich? Pod­judzasz z uśmie­chem, bez­myślnie mówiąc To co ta­jem­nicą, chuj To­bie do dupy W oczach to sa­mo co we łbie - pusto Sty­rani­zowa­na i tyranizująca Tępotę swoją od­dałaś dzieciom Jed­na i dru­ga żałos­na posrać Śmier­dzi to, za­miast błyszczeć jak klejnot Li­beral­na oso­ba widząca czu­bek nosa Swój oczy­wiście, nic więcej po­za tym Mar­notra­wisz je­dynie, więc życie zostaw Gdyż za nie cze­kają piekiel­ne bramy. -Bruno
Bruno Cytaty: Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem Nies­po­tyka­nym da­rem do uśmiechu Cier­pli­wa, wyt­rwała, dająca nadzieję Na lep­sze jut­ro, jut­ro bez lęku Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem Ma­lut­ka, sięgająca led­wo do ramion Duchem wiel­ka, wiel­kie jej uczucie I znów jes­teśmy sa­mi i znów zmysły się palą Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem To co Nam, ni­komu się nie zdarzyło Niech krad­nie każdą se­kundę do końca życia Je­dyna ta­ka, mała, wiel­ka Miłość. -Bruno