Daniello Cytaty

Daniello Cytaty: Gdy ko­goś lub coś stra­cimy to wspo­mina­my dob­re rzeczy.... wy­bieraj­my wspomienia..... -daniello


gdy-ko­goś-lub-coś-stra­cimy-to wspo­mina­my-dob­re-rzeczy-wy­bieraj­my wspomienia
Daniello Cytaty: Do zdys­tanso­wania się pot­rze­ba czasu  -daniello


do zdys­tanso­wania ę-pot­rze­ba-czasu 
Daniello Cytaty: Sa­mot­ność jest dob­ra w od­po­wied­niej pro­por­cji, jed­nak trud­no ją cza­sami od­po­wied­nio wyporcjować  -daniello


sa­­ność-jest dob­ra-w od­po­wied­niej-pro­por­cji-jed­nak-trud­no-ją cza­sami-od­po­wied­nio-wyporcjować 
Daniello Cytaty: Al­ko­hol to wred­na świ­nia, która wy­jawia wszys­tkie nasze sekrety  -daniello


al­ko­hol-to wred­na-świ­nia-która-wy­jawia-wszys­tkie-nasze-sekrety 
Daniello Cytaty: Czas to jak elik­sir który od­radza i zabija  -daniello


czas-to jak elik­sir-który-od­radza-i zabija 
Daniello Cytaty: Brzy­dota od­gry­wa kluczową rolę w dos­trze­ganiu piękna  -daniello


brzy­dota-od­gry­wa-kluczową-rolę-w ­trze­ganiu-piękna 
Daniello Cytaty: Tchórze, bez emoc­ji, wewnętrznej ener­gii i siły nie przet­rwają- zos­taną skrusze­ni w miazgę przez tych wielkich... -daniello


tchórze-bez-emoc­ji-wewnętrznej-ener­gii-i ły-nie przet­rwają-zos­taną-skrusze­-w miazgę-przez-tych-wielkich
Daniello Cytaty: Dla mądre­go upom­nienie jest cen­niej­sze od złota, dla głupiego to tyl­ko tchnienie rzu­cone na wiatr  -daniello


dla-mądre­go-upom­nienie-jest cen­niej­sze-od złota-dla-głupiego-to tyl­ko-tchnienie-rzu­cone-na wiatr 
Daniello Cytaty: Świat po­siada niezi­den­ty­fiko­wany pier­wias­tek ak­ceptac­ji. To znaczy że każdy może czuć się wartościowy  -daniello


Świat-po­siada-niezi­den­ty­fiko­wany-pier­wias­tek-ak­ceptac­ji-to znaczy-że każdy-może-czuć ę-wartościowy 
Daniello Cytaty: Życie jest bru­tal­ne, więc po­kaza­nie światu że się płacze nie jest dob­rym posunięciem  -daniello


Życie-jest bru­tal­ne-więc-po­kaza­nie-światu-że ę-płacze-nie jest dob­rym-posunięciem 
Daniello Cytaty: Praw­dzi­wa miłość podąża za eufo­rią która uderza w nas na samą myśl o kocha­nej osobie  -daniello


praw­dzi­wa-miłość-podąża-za eufo­rią-która-uderza-w nas-na samą-myśl-o kocha­nej-osobie 
Daniello Cytaty: Spróbuj. -daniello


Daniello Cytaty: Człowiek zaw­sze daży do szczęścia, nieza­leżnie jak­by ono wyglądało... -daniello


człowiek-zaw­sze-daży-do szczęścia-nieza­żnie-jak­by-ono-wyglądało
Daniello Cytaty: Życiowe ce­le się zmieniają i nie ma w tym nic dziwnego... -daniello


Życiowe-­ ę-zmieniają-i nie  w tym-nic-dziwnego
Daniello Cytaty: Każdy ma w so­bie coś z psychopaty... -daniello


każdy- w so­bie-coś-z psychopaty
Daniello Cytaty: Każdy, nieza­leżnie od uwa­run­ko­wań psychicznych, po­winien znać swój pa­tent na us­po­koje­nie skołata­nych myśli  -daniello


każdy-nieza­żnie-od uwa­run­ko­wań-psychicznych-po­winien-znać-swój-pa­tent-na us­po­koje­nie-skołata­nych-myśli 
Daniello Cytaty: Cza­sami trze­ba się zeszma­cić żeby do­cenić pres­tiż. Na­zywam to zeszma­ceniem kontrolowanym. -daniello


cza­sami-trze­ba ę-zeszma­ć-żeby-do­cenić-pres­tiż-na­zywam to zeszma­ceniem-kontrolowanym
Daniello Cytaty: Prak­tycznie gra kom­pu­tero­wa jest lep­sza niż życie, bo ją zaw­sze można wyłączyć... -daniello


prak­tycznie-gra-kom­pu­tero­wa-jest lep­sza-ż-życie-bo ją zaw­sze-można-wyłączyć