Emmanuel Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Emmanuel Cytaty: Quo va­dis Europo?  -Emmanuel
Emmanuel Cytaty: Euro­pa wydzie­dzicza się ze swo­jej kul­tu­ry, zastępując ją zu­pełnie inną. Smierć naszej kul­tu­ry oz­nacza naszą ago­nię, długą i w męczarniach. -Emmanuel
euro­pa-wydzie­dzicza ę-ze swo­jej-kul­­ry-zastępując-ją zu­pełnie-inną-smierć naszej-kul­­ry-oz­nacza-naszą-ago­ę-długą
Emmanuel Cytaty: Głupia, naiw­na. Ta­ka właśnie jest mo­ja mat­ka. Niektórzy zwą ją nadzieją. Kocham ją za jej naiw­ność i pros­totę, to jed­na z niewielu praw­dzi­wych ma­tek każde­go człowieka. -Emmanuel
Emmanuel Cytaty: Wielu z nas obiera so­bie rożne ce­le. Naj­ważniej­sze jest to jak dążymy do ce­lu, jak wygląda nasza wędrówka. Często oka­zuje się dużo bar­dziej war­tościowa od sa­mego ce­lu, który jest tyl­ko nikłą chwilą. -Emmanuel
Emmanuel Cytaty: Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli. -Emmanuel
miłość-jest skut­kiem-dob­rych-czynów-a nie pięknych-słów-i myśli
Emmanuel Cytaty: Miłości! Gdzie mieszkasz?  -Emmanuel
Emmanuel Cytaty: Pycha- kruk, który uniemożli­wia widze­nia świata a męczy ciągłym wi­dokiem nas samych... -Emmanuel
pycha-kruk-który-uniemożli­wia-widze­nia-świata-a męczy-ągłym-wi­dokiem-nas-samych
Emmanuel Cytaty: Dlacze­go wsród imig­rantów większość to młodzi mężczyźni? Bo ko­biet i dzieci na wojnę się nie zabiera... -Emmanuel
dlacze­go-wsród-imig­rantów-większość-to młodzi-mężczyź-bo ko­biet-i dzieci-na wojnę ę-nie zabiera
Emmanuel Cytaty: Człowiek jest stworzo­ny, aby przek­raczać siebie. -Emmanuel Mounier
człowiek-jest stworzo­ny-aby przek­raczać-siebie
Emmanuel Cytaty: W trudzie, w bólu, w cierpieniu odnajdujemy na powrót w czystym stanie ostateczność, jaką jest tragedia samotności. -Emmanuel Levinas
w-trudzie-w-bólu-w-cierpieniu-odnajdujemy-na-powrót-w-czystym-stanie-ostateczność-jaką-jest-tragedia-samotnoś
Emmanuel Cytaty: Cierpienie jest aktualnym doświadczeniem jedności z własnym ciałem bez możliwości zapomnienia, ani na chwile, tej ekstremalnej bliskości. -Emmanuel Levinas
cierpienie-jest-aktualnym-doświadczeniem-jednoś-z-własnym-ciałem-bez-możliwoś-zapomnienia-ani-na-chwile-tej-ekstremalnej-bliskoś
Emmanuel Cytaty: Kocham, więc byt istnieje, i życie warte jest trudu przeżycia go. -Emmanuel Mounier
kocham-więc-byt-istnieje-i-życie-warte-jest-trudu-przeżycia-go
Emmanuel Cytaty: Czym jest stan trzeci? - Wszystkim. Czym był on dotąd? - Niczym. Czego żąda? - Być czymś. -Emmanuel Sieyes
czym-jest-stan-trzeci-wszystkim-czym-był-on-dotąd-niczym-czego-żąda-być-czymś
Emmanuel Cytaty: Jestem pewny, że wiara jest wiosną świata tak, jak ateizm jest jego zimą. Ale w zimie zawarta jest zawsze wiosna. -Pierre Emmanuel
jestem-pewny-że-wiara-jest-wiosną-świata-tak-jak-ateizm-jest-jego-zimą-ale-w-zimie-zawarta-jest-zawsze-wiosna
Emmanuel Cytaty: Kocham, więc byt is­tnieje, i życie war­te jest tru­du przeżycia go. -Emmanuel Mounier
kocham-więc-byt-is­tnieje-i życie-war­te-jest tru­-przeżycia-go
Emmanuel Cytaty: Po dru­giej stro­nie chmur zaw­sze jest czys­te niebo. -Éric-Emmanuel Schmitt
po dru­giej-stro­nie-chmur-zaw­sze-jest czys­te-niebo
Emmanuel Cytaty: Życie to taki dziwny prezent. Na początku się je przecenia: sądzi się, że dostało się życie wieczne. Potem się go nie docenia, uważa się, że jest do chrzanu, za krótkie, chciałoby się niemal je odrzucić. W końcu kojarzy się, że to nie był prezent, ale jedynie pożyczka. I próbuje się na nie zasłużyć. -Éric-Emmanuel Schmitt
Emmanuel Cytaty: Wszys­tkie mo­je sa­mobójstwa były nieudane. Właści­wie wszys­tko było nieuda­ne: i życie, i samobójstwa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Emmanuel Cytaty: Z sa­mobójstwem jest jak ze spa­dochro­niar­stwem: pier­wszy skok jest naj­lep­szy. Powtórka osłabia emoc­je, re­cydy­wa zniechęca. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
z ­mobójstwem-jest jak ze spa­dochro­niar­stwem-pier­wszy-skok-jest naj­lep­szy-powtórka osłabia-emoc­-re­cydy­wa-zniechęca
Emmanuel Cytaty: Zaz­drośnik plu­je tyl­ko na te­go, kto go przewyższa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Emmanuel Cytaty: Nałóg to dowód człowieczeństwa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Emmanuel Cytaty: Ja­ko młody człowiek chciałem, żeby piękno było we mnie, byłem nie­szczęśli­wy. Te­raz wiem, że jest ono wszędzie wokół, ak­ceptuję je. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
ja­ko-młody-człowiek-chciałem-żeby-piękno-było-we mnie-byłem-nie­szczęśli­wy-te­raz wiem-że jest ono-wszędzie-wokół-ak­ceptuję
Emmanuel Cytaty: Siła piękna po­lega na wmówieniu tym, którzy się z nim sty­kają, że oni sa­mi stają się piękni. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Emmanuel Cytaty: Ni­komu nie życzę, by od dzieciństwa mu­siał współis­tnieć z pięknem. Z rzad­ka wi­dywa­ne piękno op­ro­mienia świat. Dostępne na co dzień ra­ni, pa­li i za­daje ra­ny, które się nig­dy nie zabliźniają. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Emmanuel Cytaty: By­wa, że la­tami wal­czy­my z tym, co oczy­wis­te, a niekiedy naj­bar­dziej sza­lone pro­jek­ty zachwy­cają nas od pier­wsze­go wejrzenia. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Emmanuel Cytaty: Po­pular­ność to zwierzę, które kar­mi się sa­mo sobą. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Emmanuel Cytaty: Nie ma nic bar­dziej względne­go niż piękno. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Emmanuel Cytaty: Cza­sami łat­wiej znieść czyjąś śmierć niż czy­jeś kłamstwa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Emmanuel Cytaty: - A więc jes­tem wolny? - Oczy­wiście, sko­ro nie jes­teś już nic wart. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Emmanuel Cytaty: Nieuda­ne życie, trud­no... ale nieuda­ne sa­mobójstwa! Aż mi wstyd. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Emmanuel Cytaty: Nig­dy nie kocha się za bardzo. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Emmanuel Cytaty: Czas płynie po­woli, kiedy cze­ka się na odpowiedź. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Emmanuel Cytaty: Im cięższe sta­je się ciało, tym lżej­szy sta­je się umysł. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Pan Ibrahim i kwiaty Koranu
Emmanuel Cytaty: Jed­na róża to piękno. Dziesięć róż to coś dro­giego. Sto róż to nu­da. Ty­siąc róż, kapujesz?  -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
Emmanuel Cytaty: Słow­ni­ki dob­rze wy­jaśniają tyl­ko te słowa, które człowiek już zna. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Pan Ibrahim i kwiaty Koranu