Emmanuel Cytaty

Emmanuel Cytaty: Quo va­dis Europo?  -Emmanuel


Emmanuel Cytaty: Euro­pa wydzie­dzicza się ze swo­jej kul­tu­ry, zastępując ją zu­pełnie inną. Smierć naszej kul­tu­ry oz­nacza naszą ago­nię, długą i w męczarniach. -Emmanuel


euro­pa-wydzie­dzicza ę-ze swo­jej-kul­­ry-zastępując-ją zu­pełnie-inną-smierć naszej-kul­­ry-oz­nacza-naszą-ago­ę-długą
Emmanuel Cytaty: Głupia, naiw­na. Ta­ka właśnie jest mo­ja mat­ka. Niektórzy zwą ją nadzieją. Kocham ją za jej naiw­ność i pros­totę, to jed­na z niewielu praw­dzi­wych ma­tek każde­go człowieka. -Emmanuel


Emmanuel Cytaty: Wielu z nas obiera so­bie rożne ce­le. Naj­ważniej­sze jest to jak dążymy do ce­lu, jak wygląda nasza wędrówka. Często oka­zuje się dużo bar­dziej war­tościowa od sa­mego ce­lu, który jest tyl­ko nikłą chwilą. -Emmanuel


Emmanuel Cytaty: Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli. -Emmanuel


miłość-jest skut­kiem-dob­rych-czynów-a nie pięknych-słów-i myśli
Emmanuel Cytaty: Miłości! Gdzie mieszkasz?  -Emmanuel


Emmanuel Cytaty: Pycha- kruk, który uniemożli­wia widze­nia świata a męczy ciągłym wi­dokiem nas samych... -Emmanuel


pycha-kruk-który-uniemożli­wia-widze­nia-świata-a męczy-ągłym-wi­dokiem-nas-samych
Emmanuel Cytaty: Dlacze­go wsród imig­rantów większość to młodzi mężczyźni? Bo ko­biet i dzieci na wojnę się nie zabiera... -Emmanuel


dlacze­go-wsród-imig­rantów-większość-to młodzi-mężczyź-bo ko­biet-i dzieci-na wojnę ę-nie zabiera
Emmanuel Cytaty: Człowiek jest stworzo­ny, aby przek­raczać siebie. -Emmanuel Mounier


człowiek-jest stworzo­ny-aby przek­raczać-siebie
Emmanuel Cytaty: W trudzie, w bólu, w cierpieniu odnajdujemy na powrót w czystym stanie ostateczność, jaką jest tragedia samotności. -Emmanuel Levinas


w-trudzie-w-bólu-w-cierpieniu-odnajdujemy-na-powrót-w-czystym-stanie-ostateczność-jaką-jest-tragedia-samotnoś
Emmanuel Cytaty: Cierpienie jest aktualnym doświadczeniem jedności z własnym ciałem bez możliwości zapomnienia, ani na chwile, tej ekstremalnej bliskości. -Emmanuel Levinas


cierpienie-jest-aktualnym-doświadczeniem-jednoś-z-własnym-ciałem-bez-możliwoś-zapomnienia-ani-na-chwile-tej-ekstremalnej-bliskoś
Emmanuel Cytaty: Kocham, więc byt istnieje, i życie warte jest trudu przeżycia go. -Emmanuel Mounier


kocham-więc-byt-istnieje-i-życie-warte-jest-trudu-przeżycia-go
Emmanuel Cytaty: Czym jest stan trzeci? - Wszystkim. Czym był on dotąd? - Niczym. Czego żąda? - Być czymś. -Emmanuel Sieyes


czym-jest-stan-trzeci-wszystkim-czym-był-on-dotąd-niczym-czego-żąda-być-czymś
Emmanuel Cytaty: Jestem pewny, że wiara jest wiosną świata tak, jak ateizm jest jego zimą. Ale w zimie zawarta jest zawsze wiosna. -Pierre Emmanuel


jestem-pewny-że-wiara-jest-wiosną-świata-tak-jak-ateizm-jest-jego-zimą-ale-w-zimie-zawarta-jest-zawsze-wiosna
Emmanuel Cytaty: Kocham, więc byt is­tnieje, i życie war­te jest tru­du przeżycia go. -Emmanuel Mounier


kocham-więc-byt-is­tnieje-i życie-war­te-jest tru­-przeżycia-go
Emmanuel Cytaty: Po dru­giej stro­nie chmur zaw­sze jest czys­te niebo. -Éric-Emmanuel Schmitt


po dru­giej-stro­nie-chmur-zaw­sze-jest czys­te-niebo
Emmanuel Cytaty: Życie to taki dziwny prezent. Na początku się je przecenia: sądzi się, że dostało się życie wieczne. Potem się go nie docenia, uważa się, że jest do chrzanu, za krótkie, chciałoby się niemal je odrzucić. W końcu kojarzy się, że to nie był prezent, ale jedynie pożyczka. I próbuje się na nie zasłużyć. -Éric-Emmanuel Schmitt


Emmanuel Cytaty: Wszys­tkie mo­je sa­mobójstwa były nieudane. Właści­wie wszys­tko było nieuda­ne: i życie, i samobójstwa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki