Intryga Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Intryga Cytaty: Ludzie po­dob­no ma­ja uczu­cia i sumienie. Więc kim ty jes­teś ? Nie sza­nujesz mnie , a tym bar­dziej siebie  -Intryga
ludzie-po­dob­no-­ja-uczu­cia-i sumienie-więc-kim-ty jes­teś-nie-sza­nujesz-mnie- a tym-bar­dziej-siebie 
Intryga Cytaty: Ma­lino­we oczy pogrążone w fa­li so­ku bananowego  -Intryga
ma­lino­we-oczy-pogrążone-w fa­li-so­ku-bananowego 
Intryga Cytaty: Naj­gor­szy mo­men­tem w życiu jest ten w którym mu­sisz zeb­rać myśli gdy wszys­tko w okół ciebie się wali  -Intryga
naj­gor­szy-mo­men­tem-w życiu-jest ten-w-którym mu­sisz-zeb­rać-myśli-gdy-wszys­tko-w okół-ciebie ę-wali 
Intryga Cytaty: Zep­sułeś mo­je za­sady gry Gry którą na­zywa­my życie Te­raz wszys­tko przegrałam nie mam nic a ty stoisz przy mnie jak gdy­by nig­dy nic i mówisz że się nic nie stało że kiedyś zro­zumiem dlacze­go tak postąpiłeś  -Intryga
Intryga Cytaty: Są rzeczy dla których jes­teś w sta­nie zro­bić wszys­tko i nic  -Intryga
są rzeczy-dla-których-jes­teś-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-i nic 
Intryga Cytaty: szczęście to pojęcie względne  -Intryga
szczęście-to pojęcie-względne 
Intryga Cytaty: marze­nia się spełniają, lecz sa­ma wiara nie wystarcza. -Intryga
marze­nia ę-spełniają-lecz-­-wiara-nie wystarcza
Intryga Cytaty: szczęście przyszło sa­mo. wep­chnęło się przez drzwi. siadło i tak siedzi. -Intryga
szczęście-przyszło-­mo-wep­chnęło ę-przez-drzwi-siadło i tak-siedzi
Intryga Cytaty: Pier­wszy raz spo­tykam osobę którą nie dop­ro­wadzam do obłędu ,lecz ona mi próbu­je wmówić że jes­tem idiotką  -Intryga
pier­wszy-raz-spo­tykam-osobę-którą-nie dop­ro­wadzam-do obłę-lecz-ona-mi próbu­-wmówić-że jes­tem-idiotką 
Intryga Cytaty: po­padam w paranoje być może za długo byłam sama Ale do­piero te­raz naj­bar­dziej to odczuwam  -Intryga
po­padam-w paranoje-być-może-za długo-byłam-sama-ale-do­piero-te­raz-naj­bar­dziej-to odczuwam 
Intryga Cytaty: gdy ce­nisz siebie za wysoko możesz bar­dzo szyb­ko upaść  -Intryga
gdy-­nisz-siebie-za wysoko-możesz-bar­dzo-szyb­ko-upaść 
Intryga Cytaty: Miłość nie po­lega na ob­sy­pywa­niu ko­goś komplementami lecz na po­kaza­niu ko­muś uczuć nie mówiąc o nich ani słowa  -Intryga
miłość-nie po­lega-na ob­sy­pywa­niu-ko­goś-komplementami-lecz-na po­kaza­niu-ko­muś-uczuć-nie mówiąc-o nich-ani-słowa 
Intryga Cytaty: nie szu­kaj szczęścia Bo szczęście zaw­sze tkwi w Tobie Po­mimo te­go że go często nie dostrzegasz nie mów ze go nie masz  -Intryga
nie szu­kaj-szczęścia-bo-szczęście-zaw­sze-tkwi-w tobie-po­mimo-te­go-że go często-nie dostrzegasz-nie-mów-ze go nie masz 
Intryga Cytaty: Za­waliłam i to wiele razy nie mam na­wet czel­ności żeby znowu wtrącić się w two­je życie Po raz ko­lej­ny pro­sić cię o wybaczenie Które­go i tak pew­nie nie dos­ta­ne Po­mimo to twój nu­mer na­dal wid­nieje na moim te­lefo­nie pod nazwą
Intryga Cytaty: żeby zasłużyć trze­ba się cza­sami wysilić  -Intryga
żeby-zasłużyć-trze­ba ę-cza­sami-wysilić 
Intryga Cytaty: Może nie jes­teś ideałem Ale dla mnie jes­teś wszystkim  -Intryga
może-nie jes­teś-ideałem-ale-dla-mnie-jes­teś-wszystkim 
Intryga Cytaty: Two­je oczy są siódmym niebem Dzięku­je ci, za to że kiedy pat­rze w nie za­pomi­nam o otaczającym nas świecie wte­dy is­tnieje­my tyl­ko my  Ja i Ty  -Intryga
two­-oczy-są ódmym-niebem-dzięku­-za to że kiedy-pat­rze-w nie-za­pomi­nam-o otaczającym-nas-świecie-wte­dy-is­tnieje­my-tyl­ko
Intryga Cytaty: Bo gdy zam­knę oczy nic nie roz­proszy mnie ;)  -Intryga
bo gdy-zam­knę-oczy-nic-nie roz­proszy-mnie- 
Intryga Cytaty: Miej zaw­sze błysk w oku i uśmiech na dłoni  -Intryga
miej-zaw­sze-błysk-w oku-i uśmiech-na dłoni 
Intryga Cytaty: Każdą myśl przez­naczam jemu bo on jest dla mnie wszys­tkim Po­mimo że mnie tak bar­dzo zranił na­dal go cho­ler­nie kocham Pod­pi­sano piep­rzo­na egocentryczka  -Intryga
każdą-myśl-przez­naczam-jemu-bo-on jest dla-mnie-wszys­tkim-po­mimo-że mnie-tak-bar­dzo-zranił-na­dal-go cho­ler­nie-kocham
Intryga Cytaty: Gdy nie masz cza­su na nic gu­bisz się w porządku  -Intryga
gdy-nie masz-cza­su-na nic-gu­bisz ę-w porządku 
Intryga Cytaty: -Kocham cię ! - po­wie­dział cichut­ko misiu -Ni­by dlacze­go? - od­rzekła koniczynka -Gdy Cię nie ma bra­kuje mi cze­goś, wte­dy boję się na­wet włas­ne­go cienia Ko­niczyn­ka uśmie­chnęła się le­ciut­ko i po­wie­działa : - wiesz co mi­siu? To były szcze­re i naj­piękniej­sze słowa, które kiedy­kol­wiek od ko­goś usłyszałam i za to cię właśnie kocham ;]  -Intryga
Intryga Cytaty: Spójrz na świat liczą się ci co mają duży
spójrz-na świat-liczą ę- co mają-ży- hajs-a-prze­cież-każdy-człowiek-jest ­ki-sam 
Intryga Cytaty:
nie-w moim-wy­daniu-oz­nacza-na­ległe-tak- które-prag­nie-ę-kochać 
Intryga Cytaty: Pa­miętaj że jeżeli ko­muś ub­liżasz po­kazu­jesz tym sa­mym swo­je wa­dy ,  które też chciałbyś zmienić lecz nie wiesz w ja­ki sposób  -Intryga
pa­miętaj-że żeli-ko­muś-ub­liżasz-po­kazu­jesz-tym-­mym-swo­-wa­dy- -które-też-chciałbyś-zmienić-lecz-nie wiesz-w ja­ki
Intryga Cytaty: Cze­kając na wiado­mość od ciebie nie mam cza­su by myśleć o in­nych rzeczach  -Intryga
cze­kając-na wiado­mość-od ciebie-nie-mam-cza­su-by myść-o in­nych-rzeczach 
Intryga Cytaty: Dziś jes­tem młod­sza o rok , jut­ro star­sza Je­den dzień może wiele zdziałać  -Intryga
dziś-jes­tem-młod­sza-o rok- jut­ro-star­sza-je­den-dzień-może-wiele-zdziałać 
Intryga Cytaty: Jed­no pros­te słowo pot­ra­fi upo­korzyć człowieka na ca­le życie  -Intryga
jed­no-pros­te-słowo-pot­ra­fi-upo­korzyć-człowieka-na ca­-życie 
Intryga Cytaty: współczes­nych cza­sach dziew­czy­ny stoją na bal­ko­nach lecz nie śpiewa im ro­meo ale ra­puje ja­kiś chłopak bądź ro­bi tu­lipa­ny z bu­telek .... Ahh gdy­bym mog­la cofnąć się w czasie  -Intryga
Intryga Cytaty: Gniew uka­zuje się naj­częściej najsłabszym  -Intryga
gniew-uka­zuje ę-naj­częściej-najsłabszym 
Intryga Cytaty: Two­ja słabość moim zwycięstwem  -Intryga
two­ja-słabość-moim-zwycięstwem 
Intryga Cytaty: aCh kocham cię kocham cię mo­ja młodości Uczysz mnie la­tać i za to ci dziękuje  -Intryga
ach-kocham-ę-kocham-ę-mo­ja-młodoś-uczysz-mnie-­ć-i-za to  dziękuje 
Intryga Cytaty: ludzie nie odróżniają pew­nych rzeczy kpią z te­go co poważne kłamią fa­tal­nie aż do sa­mego końca niekiedy wierzą w to co jest niep­rawda . mają zda­nia na te­maty, które nie do końca pot­ra­fią zrozumieć bądź udają ze mają w tym duże doświadczenie  -Intryga
Intryga Cytaty: fa­natyzm to cho­roba a pas­ja to obsesja  -Intryga
fa­natyzm-to cho­roba-a-­ja-to obsesja 
Intryga Cytaty: Dla nich jes­teś ze­rem a dla mnie jes­teś kimś kto pot­ra­fi zrozumieć po­cie­szyć przy­tulić i po­wie­dzieć że jut­ro wszys­tko będzie dobrze  -Intryga
dla-nich-jes­teś-ze­rem-a-dla-mnie-jes­teś-kimś-kto-pot­ra­fi-zrozumieć-po­cie­szyć-przy­tulić-i po­wie­dzieć-że-jut­ro-wszys­tko