Kedar Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Kedar Cytaty: Dziś jest dzień mo­jego ślu­bu, za­powiada się faj­ny weekend, życzę wam wszys­tkiego po­zytyw­ne­go w tym wyjątko­wym dla mnie cza­sie. Pozdrawiam!  -Kedar
dziś-jest dzień-mo­jego-ślu­bu-za­powiada ę-faj­ny-weekend-życzę-wam-wszys­tkiego-po­zytyw­ne­go-w tym-wyjątko­wym-dla-mnie
Kedar Cytaty: Praw­dzi­wy znak to umiejętność dos­trzeżenia ce­lu, tam gdzie wi­dać je­dynie pustą drogę. -Kedar
praw­dzi­wy-znak-to umiejętność-­trzeżenia-­lu-tam-gdzie-wi­dać-­dynie-pustą-drogę
Kedar Cytaty: Miłość to podróż nocą w niez­na­ne. Kto pier­wszy po­wie kocham, idzie przodem. -Kedar
miłość-to podróż-nocą-w niez­na­ne-kto pier­wszy-po­wie-kocham-idzie-przodem
Kedar Cytaty: Miłość to je­dyny ko­deks dla które­go kar­ty za­pisa­ne są słowami. -Kedar
miłość-to ­dyny-ko­deks-dla-które­go-kar­ty-za­pisa­ne-są słowami
Kedar Cytaty: Miłość nie sposób na równo kłaść z pla­nami. Pla­ny cza­sami zmieniamy, miłość zaś ste­ruje Nami. -Kedar
miłość-nie sposób-na równo-kłaść-z pla­nami-pla­ny-cza­sami-zmieniamy-miłość-zaś-ste­ruje-nami
Kedar Cytaty: Straszne nas­tały nas cza­sy. Ogląda­my cier­piących ludzi, gdzie w ra­mach mod­litwy... Da­jemy im lajki. -Kedar
straszne-nas­ły-nas-cza­sy-ogląda­my cier­piących-ludzi-gdzie-w ra­mach-mod­litwy-da­jemy im lajki
Kedar Cytaty:
Kedar Cytaty: Przed­mioty mar­twe, ożyły! Dzień przed wypłatą, skończył się żel pod prysznic, środ­ki na te­lefo­nie i kil­ka mniej lub bar­dziej pot­rzeb­nych gratów. Sym­pa­tycznie, cieszę się tyl­ko, że maszyn­ka do mięsa na­dal śpi... -Kedar
Kedar Cytaty: Pi­sał i męczył flaszkę pisząc fraszkę, stworzył ar­cydzieło, na miarę ka­ca igraszkę. Du­ma jak paw roz­pychała je­go gardło, Jęknął chrząknął, warknął. -Kedar
pi­ł-i męczył-flaszkę-pisząc-fraszkę-stworzył-ar­cydzieło-na miarę-ka­ca-igraszkę-du­-jak paw-roz­pychała-­go-gardło-jęknął
Kedar Cytaty: Jak spo­ro myśli­my zauważamy, gdy bo­li nas głowa. Jak ciężko pra­cuje­my zauważamy, gdy bolą nas ręce. Dob­rze, że cza­sami bo­li i Serce. -Kedar
jak-spo­ro-myśli­my-zauważamy-gdy-bo­li-nas-głowa-jak-ężko-pra­cuje­my-zauważamy-gdy-bolą-nas-rę-dob­rze-że cza­sami-bo­li
Kedar Cytaty: Są słowa dla uszu i szep­ty dla ser­ca. Mil­cze­nie, to uczuć cichy morderca. -Kedar
są słowa-dla-uszu-i szep­ty-dla-ser­ca-mil­cze­nie to uczuć-cichy-morderca
Kedar Cytaty: Pier­wsze wrażenie, prze­mawiało jas­no, jes­tem bar­dzo os­tra, kosztuj na ry­zyko własne. Lek­ki do­tyk i czer­wo­ny rumieniec, skórka tak na­tural­na, mieni się i błyszczy, spróbu­jesz raz, a spłoniesz do zgliszczy. Smak twój i po na­cis­ku tchnienie, puszczasz so­ki, na lek­kie przygryzienie, oczy sze­roko mam otwarte. Wiem już... ry­zyko­wać, było warto. -Kedar
Kedar Cytaty: Praw­da jest wo­koło każde­go z nas. Łapiemy te wy­god­ne, wspiera­my się ty­mi szyb­ki­mi, za­pomi­nając o tych da­leko, cza­sami tuż za na­mi, to za rzeką czasami. -Kedar
praw­da-jest wo­koło-każde­go-z nas-Łapiemy te wy­god­ne-wspiera­my ę-ty­mi-szyb­ki­mi-za­pomi­nając-o tych-da­leko-cza­sami
Kedar Cytaty: Mądrość nie wy­biera, ona w doświad­cze­niach przychodzi. Nie zro­zumie te­go ten, co idąc za kimś, je­dynie w cieniu tym sa­mym po­wiet­rzem się dławi. -Kedar
mądrość-nie wy­biera-ona-w doświad­cze­niach-przychodzi-nie zro­zumie-te­go-ten-co idąc-za kimś-­dynie-w cieniu-tym-­mym
Kedar Cytaty: Naj­piękniej­sza w codzien­ności jest wyjątko­wość każdej chwili. -Kedar
naj­piękniej­sza-w codzien­noś-jest wyjątko­wość-każdej-chwili
Kedar Cytaty: His­to­rii nie wy­kuwa się je­dynie młota­mi, tworzą ją też ziaren­ka pias­ku, na taf­li ma­lując włas­ny­mi wzorami. -Kedar
his­to­rii-nie wy­kuwa ę-­dynie-młota­mi-tworzą-ją też-ziaren­ka-pias­ku-na taf­li-­lując-włas­ny­mi-wzorami
Kedar Cytaty: Spra­wiłem so­bie przy­jem­ność, wszak niewielką, nie kon­kretną, a przy­jemną...  Za­pom­niałem jak pa­miętać, nie py­tam więcej którędy iść  -Kedar
spra­wiłem-so­bie-przy­jem­ność-wszak-niewielką-nie kon­kretną-a przy­jemną- za­pom­niałem-jak pa­mięć-nie py­tam-więcej
Kedar Cytaty: Dlacze­go by być pośmiewis­kiem wys­tar­czy być sobą, a by cię sza­nowa­no, trze­ba być sobą do śmierci?  -Kedar
dlacze­go-by być-pośmiewis­kiem-wys­tar­czy-być-sobą-a by ę-sza­nowa­no-trze­ba-być-sobą-do śmierci 
Kedar Cytaty: Zgadza­my się na niewy­godę, wca­le nie prze­rywając wal­ki. Do­paso­wuje­my je­dynie środki. -Kedar
zgadza­my ę-na niewy­godę-wca­-nie prze­rywając-wal­ki-do­paso­wuje­my-­dynie-środki
Kedar Cytaty: Praw­dzi­wie ut­ra­cony­mi chwi­lami są mo­men­ty życia w których świado­mie nie szliśmy da­lej. Może dzięki te­mu jes­teśmy gdzie jes­teśmy, ale czy wciąż o nich myśląc czu­jecie się szczęśliwi?  -Kedar
Kedar Cytaty: Praw­da na­deszła i stanęła nap­rze­ciw, kto chciał ją od­na­lazł, in­ny poszedł precz. -Kedar
praw­da-na­deszła-i stanęła-nap­rze­ciw-kto-chciał-ją od­na­lazł-in­ny-poszedł-precz
Kedar Cytaty: Szu­kamy wśród gwiazd, te­go co kry­je się w nas. -Kedar
szu­kamy-wśród-gwiazd-te­go-co kry­ ę-w nas
Kedar Cytaty: Pi­kan­te­rii do­da rac­ja, że pub­licznie człek przy człeku, a gdzie spacja?  -Kedar
pi­kan­te­rii-do­da-rac­ja-że pub­licznie-człek-przy-człeku-a gdzie-spacja 
Kedar Cytaty: Za­pamiętaj czy­tel­ni­ku, kto uni­ka wal­ki, ten naj­większym wojownikiem. -Kedar
za­pamiętaj-czy­tel­­ku-kto-uni­ka-wal­ki-ten-naj­większym-wojownikiem
Kedar Cytaty: Naj­bar­dziej em­pi­ryczne w życiu jest to cze­go nie możemy dotknąć. -Kedar
naj­bar­dziej-em­pi­ryczne-w życiu-jest to cze­go-nie możemy-dotknąć
Kedar Cytaty: Jeśli wy­tycza­my so­bie cel, gdy za­leży nam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji, to cel sta­je się środkiem. -Kedar
jeśli-wy­tycza­my-so­bie-cel-gdy-za­ży-nam-­dynie-na dążeniu-do ­go-reali­zac­ji-to cel-sta­ ę-środkiem
Kedar Cytaty: Spoglądasz na mnie swoimi oczami widzę w nich płomień, który tli się dla mnie wiem już że no­cy tej nie zasnę do­padasz mnie szyb­ko, rwąc co przeszkadza nie straszne ci no­cy chłody i mo­je spojrzenie prag­niesz og­nia, nie wo­dy ukojenie do­minu­jesz od początku dając rytm biodrami wiesz dos­ko­nale, co ra­dość ci sprawi wal­ka jest zbędna, tu są sa­mi wygrani. -Kedar