Majka08 Cytaty

Majka08 Cytaty: Kiedy mu­simy do­konać wy­boru, wy­daje nam sie, że wy­biera­my naj­le­piej spośród możli­wych. I nies­te­ty, do­piero z biegiem cza­su, zauważamy ja­kie wiele dróg w tym mo­men­cie na zaw­sze zamknęliśmy. -Majka08


Majka08 Cytaty: Jeśli ktoś Cię skreślił, bo jes­teś dla niego zbyt mało war­tościowy- szczerze się do niego uśmie­chnij i życz mu szczęścia. -Majka08


jeśli-ktoś-cię-skreślił-bo jes­teś-dla-niego-zbyt-ło-war­tościowy-szczerze ę-do niego-uśmie­chnij-i życz-mu szczęścia
Majka08 Cytaty: Bu­duje swój świat na naj­de­likat­niej­szych ce­giełkach i ufa


bu­duje-swój-świat-na naj­de­likat­niej­szych-­giełkach-i ufa-rzeczom-naj­bar­dziej-ulotnym
Majka08 Cytaty: a ja będę się uśmie­chać wbrew wszys­tkiemu !  -Majka08


a ja będę ę-uśmie­chać-wbrew-wszys­tkiemu- 
Majka08 Cytaty: po­kochasz mnie w su­kien­ce. a w dresie?  -Majka08


po­kochasz-mnie-w su­kien­-a w dresie 
Majka08 Cytaty: Wyb­rała so­bie naj­trud­niej­sze­go wro­ga na świecie... samą siebie. -Majka08


wyb­rała-so­bie-naj­trud­niej­sze­go-wro­ga-na świecie-samą siebie
Majka08 Cytaty: Cza­sem jest tak źle, że naj­chętniej rzu­ciła by to w kąt... ale prze­cież kocha to nad życie... -Majka08


cza­sem-jest tak-ź-że naj­chętniej-rzu­ła-by to w kąt-ale prze­cież-kocha-to nad-życie
Majka08 Cytaty: Pow­tarza so­bie to ty­siące ra­zy w ciągu ty­god­nia... i nie ma pojęcia, dlacze­go spy­tana o to dziś, nie wie­działa co odpowiedzieć... -Majka08


pow­tarza-so­bie-to ty­ą-ra­zy-w ągu-ty­god­nia-i nie  pojęcia-dlacze­go-spy­tana-o to dziś-nie wie­działa
Majka08 Cytaty: Które­goś dnia rzucę obo­wiązki i wy­ruszę na ko­niec świata. -Majka08


które­goś-dnia-rzucę-obo­wiązki-i wy­ruszę-na ko­niec-świata
Majka08 Cytaty: DOM- 3 li­ter­ki,a tak wiele znaczeń... -Majka08


dom-3 li­ter­kia-tak-wiele-znaczeń
Majka08 Cytaty:


Majka08 Cytaty: Naj­gor­sze sy­tuac­je to te, gdzie jak­byś nie postąpił, ra­nisz ludzi, których kochasz nad życie... -Majka08


naj­gor­sze-sy­tuac­-to te-gdzie-jak­byś-nie postąpił-ra­nisz-ludzi-których-kochasz-nad-życie
Majka08 Cytaty: Codzien­nie poz­naję siebie... -Majka08


codzien­nie-poz­naję-siebie
Majka08 Cytaty: W życiu trze­ba ro­bić to, co się kocha... Nap­rawdę kocha. -Majka08


w życiu-trze­ba-ro­bić-to-co ę-kocha-nap­rawdę kocha
Majka08 Cytaty: Nie byłeś w moim ty­pie, do póki przy­pad­kiem spoj­rzałeś w mo­je oczy... -Majka08


nie-byłeś-w moim-ty­pie-do póki-przy­pad­kiem-spoj­rzałeś-w mo­-oczy
Majka08 Cytaty: -Prze­cież ona ciągle się uśmie­cha. -To spójrz na nią kiedy jest sama. -Majka08


prze­cież-ona-ągle ę-uśmie­cha-to-spójrz-na ą-kiedy-jest sama
Majka08 Cytaty: głupia, mała dziew­czyn­ka, która da­lej uwiel­bia pat­rzyć na roz­gwieżdżone niebo z nadzieją, że kiedyś się w końcu poukłada, tak jak­by ona te­go chciała... -Majka08


głupia-ła-dziew­czyn­ka-która-da­lej-uwiel­bia-pat­rzyć-na roz­gwieżdżone-niebo-z nadzieją-że kiedyś ę-w końcu-poukłada-tak
Majka08 Cytaty: Myślała, ze pęknie jej ser­ce, gdy wy­powie­działa te słowa, że się nie pod­niesie... Nie zro­biła te­go od ra­zu. Że nie ma dla ko­go już żyć... Te­raz wie, że ma. Że za­pom­ni, jak to jest się uśmie­chać... Uśmie­cha się nadal. Że zwątpi w to, co rodzi­ce wpa­jali jej od lat... A ona da­lej tak sa­mo moc­no wie­rzy w dru­giego człowieka. A ser­ce? ...ser­ce jej pękło. -Majka08