Molier Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Molier Cytaty: Człowiek powinien jeść po to, żeby żyć, nie żyć po to, żeby jeść. -Molier
człowiek-powinien-ść-po-to-żeby-żyć-nie-żyć-po-to-żeby-ść
Molier Cytaty: Młodość jest głupia, starość nie mędrsza czasami. -Molier
młodość-jest-głupia-starość-nie-mędrsza-czasami
Molier Cytaty: Kobieta nie powinna opierać całej swojej nadziei tylko na swych powabach. -Molier
kobieta-nie-powinna-opierać-całej-swojej-nadziei-tylko-na-swych-powabach
Molier Cytaty: Gdy kobieta odmawia miłości, a proponuje ci przyjaźń, nie bierz tego za odmowę; znaczy to, że chce postępować według kolejności. -Molier
gdy-kobieta-odmawia-miłoś-a-proponuje-przyjaźń-nie-bierz-tego-za-odmowę-znaczy-to-że-chce-postępować-według-kolejnoś
Molier Cytaty: Kiepski to środek do osiągnięcia powodzenia - poprzestać na ciągłym mówieniu o miłości. -Molier
kiepski-to-środek-do-osiągnięcia-powodzenia-poprzestać-na-ągłym-mówieniu-o-miłoś
Molier Cytaty: Serce: Serce samo stanowi o sobie. -Molier
serce-serce-samo-stanowi-o-sobie
Molier Cytaty: Zazdrosny kocha więcej, ufny kocha lepiej. -Molier
zazdrosny-kocha-więcej-ufny-kocha-lepiej
Molier Cytaty: Żenimy się w nagłym porywie desperacji, a potem pokutujemy przez całe życie. -Molier
Żenimy-ę-w-nagłym-porywie-desperacji-a-potem-pokutujemy-przez-całe-życie
Molier Cytaty: Jaką miarką kto mierzył, taką mu odmierzą. -Molier
jaką-miarką-kto-mierzył-taką-mu-odmierzą
Molier Cytaty: Doprawdy, jak to miło coś umieć. -Molier
doprawdy-jak-to-miło-coś-umieć
Molier Cytaty: Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt nie godzi się być śmiesznym. -Molier
człowiek-godzi-ę-na-to-iż-może-być-złym-ale-nikt-nie-godzi-ę-być-śmiesznym
Molier Cytaty: Głupszym od nieuka jest głupiec uczony. -Molier
głupszym-od-nieuka-jest-głupiec-uczony
Molier Cytaty: Nie kochaj mocno, bo przyjdzie nienawiść, nie nienawidź mocno, bo przyjdzie miłość. -Molier
nie-kochaj-mocno-bo-przyjdzie-nienawiść-nie-nienawidź-mocno-bo-przyjdzie-miłość
Molier Cytaty: Odpowiedzialni jesteśmy za wszystkie nasze czyny, również za te nie popełnione. -Molier
odpowiedzialni-jesteśmy-za-wszystkie-nasze-czyny-również-za-te-nie-popełnione
Molier Cytaty: Wielką oznaką miłości jest podporządkowanie się woli tego, kogo kochamy. -Molier
wielką-oznaką-miłoś-jest-podporządkowanie-ę-woli-tego-kogo-kochamy
Molier Cytaty: Prawdziwą ambicją kobiet jest i będzie zawsze budzić miłość. -Molier
prawdziwą-ambicją-kobiet-jest-i-będzie-zawsze-budzić-miłość
Molier Cytaty: Miłość, przyznajmy, to wielka mistrzyni - potrafi zrobić z nas kogoś, kim nigdy nie byliśmy. -Molier
miłość-przyznajmy-to-wielka-mistrzyni-potrafi-zrobić-z-nas-kogoś-kim-nigdy-nie-byliśmy
Molier Cytaty: Miłość: Miłość sama stanowi o sobie. -Molier
miłość-miłość-sama-stanowi-o-sobie
Molier Cytaty: Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność. -Molier
kobiety-rzadko-przebaczają-temu-kto-forsuje-okazję-ale-nigdy-temu-kto-pomija-sposobność
Molier Cytaty: Ze wszystkich rzeczy wiecznych - miłość jest tą, która trwa najkrócej. -Molier
ze-wszystkich-rzeczy-wiecznych-miłość-jest-tą-która-trwa-najkrócej
Molier Cytaty: I na cóż nam się przyda, że będziemy mieli kiedyś majątek, skoro posiądziemy go wówczas, gdy miną najpiękniejsze lata. -Molier
i-na-cóż-nam-ę-przyda-że-będziemy-mieli-kiedyś-majątek-skoro-posiądziemy-go-wówczas-gdy-miną-najpiękniejsze-lata
Molier Cytaty: Kto cały świat ceni, nie ceni nikogo. -Molier
kto-cały-świat-ceni-nie-ceni-nikogo
Molier Cytaty: Głupiec, co nic nie mówi, niczym się nie różni od milczącego mędrca. -Molier
głupiec-co-nic-nie-mówi-niczym-ę-nie-róż-od-milczącego-mędrca
Molier Cytaty: Naj­krótsze błędy są zaw­sze najlepsze. -Molier
naj­krótsze-błędy-są zaw­sze-najlepsze
Molier Cytaty: Tak jak na po­lu wal­ki nie te­go człowieka Mam za naj­dziel­niej­sze­go, co najgłośniej szczeka, Tak sa­mo i po­bożność szczerą w ser­cu kryje Nie ten, co leżąc krzyżem, skręca so­bie szyję!  -Molier
Molier Cytaty: Młodość jest głupia, sta­rość nie mędrsza czasami. -Molier
młodość-jest głupia-sta­rość-nie mędrsza-czasami
Molier Cytaty: Żaden mur nie ochro­ni od ludzkiej ob­mo­wy, więc naj­le­piej tym so­bie nie zap­rzątać głowy. -Molier
Żaden-mur-nie ochro­-od ludzkiej-ob­mo­wy-więc-naj­­piej-tym-so­bie-nie zap­rząć-głowy
Molier Cytaty: Praw­dziwą am­bicją ko­biet jest i będzie zaw­sze budzić miłość. -Molier
praw­dziwą-am­bicją-ko­biet-jest i będzie-zaw­sze-budzić-miłość
Molier Cytaty: Nie ma nic ta­kiego, cze­go ludzie nie pot­ra­fili­by pochwa­lić lub potępić i nie zna­leźć dla te­go uzasadnienia. -Molier
nie- nic-­kiego-cze­go-ludzie-nie pot­ra­fili­by-pochwa­lić-lub-potępić-i nie zna­źć-dla-te­go-uzasadnienia
Molier Cytaty: Naj­większe poczu­cie hu­moru ma ten, który pot­ra­fi śmiać się sam z siebie. -Molier
naj­większe-poczu­cie-hu­moru- ten-który-pot­ra­fi-śmiać ę-sam-z siebie
Molier Cytaty: Gdy ko­bieta od­ma­wia miłości, a pro­ponu­je ci przy­jaźń, nie bierz te­go za od­mowę; znaczy to, że chce postępo­wać według kolejności. -Molier
gdy-ko­bieta-od­­wia-miłoś-a pro­ponu­- przy­jaźń-nie bierz-te­go-za od­mowę-znaczy-to-że chce-postępo­wać-według-kolejnoś
Molier Cytaty: Nie kochaj moc­no, bo przyj­dzie niena­wiść, nie niena­widź moc­no, bo przyj­dzie miłość. -Molier
nie-kochaj-moc­no-bo przyj­dzie-niena­wiść-nie niena­widź-moc­no-bo przyj­dzie-miłość
Molier Cytaty: Biorę moją własność, gdziekolwiek ją znajduję. -Molier
biorę-moją-własność-gdziekolwiek-ją-znajduję
Molier Cytaty: Daję słowo, zatem ja już przeszło czterdzieści lat mówię prozą, nie mając o tym żywnego pojęcia! -Molier
daję-słowo-zatem-ja-już-przeszło-czterdzieś-lat-mówię-prozą-nie-mając-o-tym-żywnego-pojęcia
Molier Cytaty: Nie ma rzeczy tak niewinnej, której ludzie nie mogliby przemienić w zbrodnię. -Molier
nie-rzeczy-tak-niewinnej-której-ludzie-nie-mogliby-przemienić-w-zbrodnię