Nasia Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nasia Cytaty: zbyt wiele myśli na jedną małą głowę  -nasia
zbyt-wiele-myśli-na jedną-łą-głowę 
Nasia Cytaty: Miło jest wstać ra­no , spoj­rzeć na nasze zdjęcie i nic nie czuć ... Nie każdy , może ro­zumieć ... -nasia
miło-jest wstać-ra­no- spoj­rzeć-na nasze-zdjęcie-i nic-nie czuć-nie-każdy- może-ro­zumieć
Nasia Cytaty: Cze­mu oni od trzech lat wy­tykają mi ten sam błąd ? Prze­cież widzą , że : żałuje , cier­pię i się pop­ra­wiłam .Prze­cież już zro­zumiałam !  -nasia
cze­mu-oni-od trzech-lat-wy­tykają-mi ten-sam-błąd- prze­cież-widzą- że  żałuje- cier­pię-i ę-pop­ra­wiłam-prze­cież-już
Nasia Cytaty: Bo te­raz wiem , że na To­bie nie kończy się świat . -nasia
bo te­raz-wiem- że na to­bie-nie kończy ę-świat
Nasia Cytaty: Bo po mi­mo młode­go wieku wie­działa , że nie za­bije no­wego życia .Wie­działa , że to życie kiedyś przy­tuli ją i po­wie
bo po mi­mo-młode­go-wieku-wie­działa- że nie za­bije-no­wego-życia-wie­działa- że to życie-kiedyś-przy­tuli-ją i po­wie
Nasia Cytaty: Bo fa­ceci nie ro­zumieją , ze gdy my mówi­my : 
bo fa­ceci-nie ro­zumieją- ze gdy-my mówi­my-  nie-  to jest dla-ich-dob­ra
Nasia Cytaty: Nie na­widze wszel­kiego podziału , na białych i czar­nych , na ka­tolików i światków j echo­wych , na bied­nych i bo­gatych ! Nie na­widze wszel­kiego podziału przez , który nie można być z osobą która się kocha !  -nasia
Nasia Cytaty: Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ... -nasia
nie-ro­zumiem- dlacze­go-wszys­cy-wie­dza-co dla-mnie-będzie-lep­sze- jak-ktoś-może-wie­dzieć-czy-chce-być-z tym-chłopa­kiem-czy
Nasia Cytaty: - Wiesz jes­teś nie od­po­wie­dzial­na !  - Wiem ma­mo , ale to przez to szczęście . Tzn. nie zro­zum mnie źle , ja po pros­tu dążę do szczęścia , ro­biąc rzeczy nieod­po­wie­dzial­ne .Ta­ka już jes­tem . -nasia
Nasia Cytaty: Gdy­bym , wie­działa , że jest tak trud­no za­pom­nieć ... Nie obiecy­wała bym , że od no­wego ro­ku nic nie będę pa­miętać . De­dyku­je to J ... -nasia
gdy­bym- wie­działa- że jest tak-trud­no-za­pom­nieć-nie obiecy­wała-bym- że od no­wego-ro­ku-nic-nie będę-pa­mięć
Nasia Cytaty: W dzi­siej­szym świecie wy­rażamy swo­je uczu­cia przez te­lefon , in­ternet ... Już nikt nie pot­ra­fi po­wie­dzieć cze­goś pros­to w oczy . -nasia
w dzi­siej­szym-świecie-wy­rażamy-swo­-uczu­cia-przez-te­lefon- in­ternet-już-nikt-nie pot­ra­fi-po­wie­dzieć-cze­goś-pros­to
Nasia Cytaty: Fa­cet jest jak gum­ka ... Od cza­su do cza­su mu­si się roz­ciągnąć później zno­wu wra­ca !  -nasia
fa­cet-jest jak gum­ka-od cza­su-do cza­su-mu­ ę-roz­ągnąć-później-zno­wu-wra­ca- 
Nasia Cytaty: ...Dlacze­go jest tak , że zaw­sze jak chce­my aby pew­na oso­ba od­wza­jem­niła uczu­cia ona te­go nie ro­bi ... , a w za­mian dos­ta­jemy kil­ka in­nych osób , które nie ko­nie­cznie chce­my w so­bie roz­kochać ... Nie wiem , czy ktoś zro­zumie tą myśl ... -nasia
Nasia Cytaty: - Nie wie­rze w miłość ! * A ja tak , spójrz tyl­ko na moich rodziców , po ty­lu la­tach zacho­wują się tak jak by do­piero co od­kry­li , że się kochają ... -nasia
 nie-wie­rze-w miłość-a ja tak- spójrz-tyl­ko-na moich-rodziców- po ty­lu-­tach-zacho­wują ę-tak-jak by do­piero
Nasia Cytaty: Każde­go dnia mówię so­bie : 
każde­go-dnia-mówię-so­bie-  jut­ro-o to­bie-za­pomnę-  i tak-mi­ja-ko­lej­ny-miesiąc-a ja zaw­sze-mówię-od jut­ra
Nasia Cytaty: Stwier­dziłam , że 
Nasia Cytaty: Kiedy wychodzi do mo­jego do­mu , a ja wiem , że nie jest mój , zwie­rza mi się - czu­je ból .Kiedy go opuszcza - czu­je pus­tkę , ale gdy go nie widzę - czu­je i ból i pus­tkę ... - Mam nadzieje , że kiedyś mi przejdzie  -nasia
Nasia Cytaty: Do końca będę miała nadzieje , że w nas jest ten ogień , ta is­kra , która była na początku ... -nasia
do końca-będę-miała-nadzieje- że w nas-jest ten-ogień-  is­kra- która-była-na początku
Nasia Cytaty: Dla każde­go człowieka miłość jest czym in­nym ... -nasia
dla-każde­go-człowieka-miłość-jest czym-in­nym
Nasia Cytaty: Codzien­nie budzę się z krzy­kiem niepew­ności na twarzy . -nasia
codzien­nie-budzę ę-z krzy­kiem-niepew­noś-na twarzy
Nasia Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go jak uświado­mienie so­bie , że jest się bez­nadziej­nym . -nasia
nie- nic-gor­sze­go-jak uświado­mienie-so­bie- że jest ę-bez­nadziej­nym
Nasia Cytaty: Nie chce chy­ba do­ras­tać , ro­biąc się co­raz star­sza nie dos­trze­gam , rzeczy małych z których mogła bym się cie­szyć .To bar­dzo przygnębiające . -nasia
nie-chce-chy­ba-do­ras­ć- ro­biąc ę-co­raz-star­sza-nie ­trze­gam- rzeczy-łych-z których-mogła-bym ę-cie­szyć-to bar­dzo
Nasia Cytaty: i wiem ,że kiedyś podzięku­jesz mi za to ,że odeszłam te­raz ... -nasia
i wiem-że-kiedyś-podzięku­jesz-mi za to że-odeszłam-te­raz
Nasia Cytaty: i ten mo­ment , kiedy nie wiesz sa­ma co robisz. -nasia
i ten-mo­ment- kiedy-nie wiesz-­-co robisz
Nasia Cytaty: ludzie nie po­win­ni się kłócić , osłabia to zaufa­nie i uczu­cia .Wca­le nie po­kazują tym ,że im za­leży . -nasia
ludzie-nie po­win­ ę-kłóć- osłabia-to zaufa­nie-i uczu­cia-wca­-nie po­kazują-tym-że-im za­ży
Nasia Cytaty: prze­rażająca jest 
prze­rażająca-jest doj­rzałość-13-latek 
Nasia Cytaty: Gdy człowiek umiera , nig­dy nie myśli się o nim źle , choćby nie wiado­mo ile zła uczy­nił . -nasia
gdy-człowiek-umiera- nig­dy-nie myśli ę-o nim-ź- choćby-nie wiado­mo-ile-zła-uczy­ł
Nasia Cytaty: Coś wiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości  -nasia
coś-wiel­kiego-przychodzi-bar­dzo-nies­podziewa­nie-w wiel­kiej-cichoś 
Nasia Cytaty: Wiele in­spi­rac­ji
wiele-in­spi­rac­ji-wy­ąga­my-od star­sze­go-rodzeństwa 
Nasia Cytaty: Nie miała ba­ba kłopo­tu to so­bie chłopa zna­lazła .... -nasia
nie-miała-ba­ba-kłopo­-to so­bie-chłopa-zna­lazła
Nasia Cytaty: Z fa­cetem jest źle , ale bez fa­ceta jest jeszcze gorzej ------------------------------------------- Prze­myśle­nia z przy­jaciółka­mi . -nasia
Nasia Cytaty: We wszys­tkim co złe doszu­kuje się cze­goś dob­re­go .Ja­kiegoś mi­nimal­ne­go po­zyty­wu . -nasia
we wszys­tkim-co złe-doszu­kuje ę-cze­goś-dob­re­go-ja­kiegoś-mi­nimal­ne­go-po­zyty­wu
Nasia Cytaty: Porządek mogę mieć tyl­ko w po­koju , bo w głowie mam to­tal­ny nie ład . -nasia
porządek-mogę-mieć-tyl­ko-w po­koju- bo w głowie-mam-to­tal­ny-nie ład
Nasia Cytaty: Nie którzy ludzie os­karżają Bo­ga o to , że nie od­po­wiada im na ich wołanie .Ale to nie praw­da, on od­po­wiada , lecz nie każdy pot­ra­fi go słuchać . -nasia
nie-którzy-ludzie-os­karżają-bo­ga-o to  że nie od­po­wiada-im na ich-wołanie-ale-to nie praw­da-on od­po­wiada- lecz
Nasia Cytaty: Ma ty­lu przy­jaciół , kochających rodziców , wspierające rodzeństwo ... , dużo zna­jomych ... A w śród tych wszys­tkich osób czu­je się sa­ma jak pa­lec ... Bez sen­su życia i nadzieji na lep­sze jut­ro ... -nasia