Nicole Cytaty

Nicole Cytaty: Miłość jest naj­silniej­szym nar­ko­tykiem. Na­wet gdy jej nie zas­ma­kowa­liśmy chce­my ją po­nad wszystko. -Nicole


miłość-jest naj­silniej­szym-nar­ko­tykiem-na­wet gdy-jej-nie zas­­kowa­liśmy-chce­my-ją po­nad-wszystko
Nicole Cytaty: Ma­ma os­trze­gała mnie przed nar­ko­tyka­mi i in­ny­mi środ­ka­mi uza­leżniający­mi. Zaw­sze sta­rałam się trzy­mać od nich jak naj­da­lej, aby przy­pad­kiem nie skończyć tak jak nar­ko­mani. Wte­dy po­jawiłeś się Ty. Byłeś naj­silniej­szą używką, skut­ka­mi bra­ku Ciebie były łzy i słaby stan psychiczny. Jes­teś nar­ko­tykiem, tak dob­rym, że nie da się te­go opi­sać. Każdy z Nas po­pad­nie kiedyś w to uza­leżnienie. Jest to bo­wiem naj­piękniej­szy nar­ko­tyk, zwa­ny miłością. -Nicole


Nicole Cytaty: Nie na­zywaj mnie swoim szczęściem, bo­wiem szczęście co ja­kiś czas nas opuszcza. -Nicole


nie-na­zywaj-mnie-swoim-szczęściem-bo­wiem-szczęście-co ja­kiś-czas-nas-opuszcza
Nicole Cytaty: Marze­nia są po to, aby przed snem mieć o czym myśleć, od­ga­niając koszma­ry, przychodzące z sza­rymi dniami codzien­nej rzeczywistości. -Nicole


marze­nia-są po to-aby przed-snem-mieć-o czym-myść-od­ga­niając-koszma­ry-przychodzą-z sza­rymi-dniami-codzien­nej-rzeczywistoś
Nicole Cytaty: Miłość jest wte­dy, gdy niedos­ko­nałości dru­giej oso­by są dla Ciebie dos­ko­nałe mi­mo fak­tu, że nor­malnie by Ci przeszkadzały. -Nicole


miłość-jest wte­dy-gdy-niedos­ko­nałoś-dru­giej-oso­by-są dla-ciebie-­ko­nałe-mi­mo-fak­-że nor­malnie-by ci przeszkadzały
Nicole Cytaty: I po­myśleć że ten Je­go głupi uśmie­szek skiero­wany do mnie, trwający na­wet se­kundę pot­ra­fi uszczęśli­wiać mnie całymi dniami. -Nicole


i po­myść-że ten-je­go-głupi-uśmie­szek-skiero­wany-do mnie-trwający-na­wet-se­kundę-pot­ra­fi-uszczęśli­wiać-mnie-całymi
Nicole Cytaty: - Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to 


 kocham-cię-zaw­sze będziemy-już-razem-dob­rze-po­wiadom-mnie-tyl­ko-jak to zaw­szę ę-skończy
Nicole Cytaty: Miłość jest wte­dy, gdy po­mimo wszys­tkich przyk­rości, które Ci da­na oso­ba wyrządziła, wszys­tkich za­wodów i po­rażek, nie pot­ra­fisz znieść myśli, ze tej oso­by przy To­bie nie ma. -Nicole


Nicole Cytaty: Była je­go ideałem. Małą, słodką dziew­czynką, o niebies­kich oczach. Uwiel­biała się uśmie­chać do słońca. Stać w deszczu i szu­kać tęczy, lu­biła mar­szczyć niep­rzy­jaźnie noc, a po­tem wy­buchać głośnym śmie­chem, wsłuchi­wać się w mu­zykę, szu­kając jej sen­su, a cza­sem jak ko­goś zwyczaj­nie nie przy­tuliła, była smut­na. Szko­da tyl­ko, że On te­go nie zauważył.. -Nicole


Nicole Cytaty: Ile ra­zy wy­powiadałeś te dwa piękne słowa, nie znając na­wet ich wartości. -Nicole


ile-ra­zy-wy­powiadałeś-te dwa-piękne-słowa-nie znając-na­wet-ich-wartoś
Nicole Cytaty: Na­wet nie wiesz, jak cho­ler­nie byłam szczęśli­wa, gdy się uśmie­chałeś mówiąc, że to dla mnie. -Nicole


na­wet-nie wiesz-jak cho­ler­nie-byłam-szczęśli­wa-gdy ę-uśmie­chałeś-mówiąc-że to dla-mnie
Nicole Cytaty: to nie ro­man­tyzm in­nych ani wspólne zacho­dy słońca mnie kręcą, a sie­dze­nie z Tobą na zwykłej ka­napie w deszczo­wy wieczór i pat­rząc w Two­je zja­rane oczy wiedząc, ze ta chwi­la mi­mo swo­jej pros­to­cie jest dla Nas najpiękniejsza. -Nicole


Nicole Cytaty: Py­tasz gdzie jest różni­ca między zaurocze­niem, a miłością. Bo­wiem przy zaurocze­niu, gdy ta oso­ba od­chodzi, pęka ser­ce, aczkol­wiek miłość jest gdy po odejściu ser­ce na­wet nie jest pęknięte, na­wet nie jest złama­ne. Dlacze­go? Bo go już nie ma. Odeszło z drugą osobą. -Nicole


Nicole Cytaty: Mężczyźni, jeśli za każdym ra­zem ra­nicie nas, nad­gry­zając nasze ser­ce, to nie dziw­cie się po­tem, że ser­ca nie mamy. -Nicole


mężczyź-śli-za każdym-ra­zem-ra­nicie-nas-nad­gry­zając-nasze-ser­-to nie dziw­cie ę-po­tem-że ser­ca-nie mamy
Nicole Cytaty: Mu­zyka jest la­tającym dy­wanem. Na który wsiada­my gdy jest źle, la­tamy dla chwi­li za­pom­nienia z głowa­mi w chmurach. -Nicole


mu­zyka-jest ­tającym-dy­wanem-na który-wsiada­my-gdy-jest ź-­tamy-dla-chwi­li-za­pom­nienia-z głowa­mi-w chmurach
Nicole Cytaty: Two­je ręce, płyną po moim na­gim ciele, kąci­ki naszych ust składają się w całość, co­raz szyb­sze od­dechy, na­bierają rytmu, jes­teśmy niczym układanka, składająca się z dwóch elementów.. -Nicole


Nicole Cytaty: Bar­dzo lu­bię noc. Nie ma w niej ub­rań i za­sad, jest ta­jem­niczość i jes­teś Ty. To mi wystarcza. -Nicole


bar­dzo-lu­bię-noc-nie  w niej-ub­rań-i za­sad-jest ­jem­niczość-i jes­teś-ty-to mi wystarcza
Nicole Cytaty: Cu­dow­nie zwa­riowa­ne jest to, że wys­tar­czysz Ty, abym była naj­szczęśliw­szą osobą na świecie. -Nicole


cu­dow­nie-zwa­riowa­ne-jest to-że wys­tar­czysz-ty-abym-była-naj­szczęśliw­szą-osobą-na świecie