Papillondenuit Cytaty

Papillondenuit Cytaty: nie ma już miejsc w których czuję się bezpiecznie nie ma sensu który miałby sen mi­mo to idę środkiem do celu ćmą do skrzydeł krwią do szpiku (o)puszkiem spadam na trzy łapy i pół  -Papillondenuit


nie  już-miejsc-w-których-czuję ę-bezpiecznie-nie- sensu-który-miałby-sen-mi­mo-to idę-środkiem-do-celu-ćmą-do skrzydeł-krwią-do
Papillondenuit Cytaty: sens jest jak światło, które od­bi­ja się od nas, by oświet­lić nam drogę ku sobie in coope­ration with ~danioł  -Papillondenuit


sens-jest jak światło-które-od­bi­ja ę-od nas-by oświet­lić-nam-drogę-ku sobie-in-coope­ration-with-~danioł 
Papillondenuit Cytaty: Jeśli zechcesz ko­goś na­poić, naj­pierw sam przejdź pustynię. -Papillondenuit


jeśli-zechcesz-ko­goś-na­poić-naj­pierw-sam-przejdź-pustynię
Papillondenuit Cytaty: Iść nap­rzód to być go­towym na to, że nig­dy nie będzie się gotowym. -Papillondenuit


iść-nap­rzód-to być-go­towym-na to-że nig­dy-nie będzie ę-gotowym
Papillondenuit Cytaty: Słowa są po to, by nie osza­leć, gdy już się skończą. -Papillondenuit


słowa-są po to-by nie osza­ć-gdy-już ę-skończą
Papillondenuit Cytaty: W to­bie jest przes­trzeń dla mnie, w so­bie zamkniętej. -Papillondenuit


w to­bie-jest przes­trzeń-dla-mnie-w so­bie-zamkniętej
Papillondenuit Cytaty: Ka­leczy­my się o sa­mych siebie, popęka­nych przez nieuwagę innych. -Papillondenuit


ka­leczy­my ę-o ­mych-siebie-popęka­nych-przez-nieuwagę-innych
Papillondenuit Cytaty: Po­jawiasz się z chwilą, gdy przes­ta­jesz siebie dostrzegać. -Papillondenuit


po­jawiasz ę-z chwilą-gdy-przes­­jesz-siebie-dostrzegać
Papillondenuit Cytaty: śmierć przychodzi na opuszkach złamaną gałązką cudzym włosem w zupie zbyt długą kolejką uczy, że na ra­ty można się tyl­ko sprzedawać a od­chodzi się raz po omacku by tkliwością pow­ra­cać bez końca  -Papillondenuit


Papillondenuit Cytaty: za­myka się coś by siebie ot­worzyć stać się prze­takiem i ziar­nem i plewą na­piąć do gra­nic strunę is­tnienia kształt na­dać dźwiękom jak echo duszę prze­bar­wić na ciało niebieskie na­dir od­gadnąć w zenicie kochać tak, że iść naprzód nie wiedząc a wiedząc iść i nie stawać prześwi­tując przez pal­ce bez­myślą dot­knąć niebytu i gasnąć cicho jak mo­tyl o szybę  -Papillondenuit


Papillondenuit Cytaty: W każdej duszy tkwią odłam­ki roz­bi­tego zwierciadła, poskładać je może je­dynie ten, kto pot­ra­fi się w nich przejrzeć... in­spir. by ~sand  -Papillondenuit


w każdej-duszy-tkwią-odłam­ki-roz­bi­tego-zwierciadła-poskładać- może-­dynie-ten-kto-pot­ra­fi ę-w nich-przejrzeć-in­spir
Papillondenuit Cytaty: Sub­telność poz­na­nia po­lega na doświad­cze­niu zla­nia się ob­serwa­tora i ob­serwo­wane­go obiek­tu w jedność. -Papillondenuit


sub­telność-poz­na­nia-po­lega-na doświad­cze­niu-zla­nia ę-ob­serwa­tora-i ob­serwo­wane­go-obiek­-w jedność
Papillondenuit Cytaty: Wgląd jest głębią, po po­wie­rzchni której pływają poglądy. -Papillondenuit


wgląd-jest głębią-po po­wie­rzchni-której pływają-poglądy
Papillondenuit Cytaty: W kos­micznej ka­kofo­nii, tyl­ko człowiek opęta­ny jest ciszą. -Papillondenuit


w kos­micznej-ka­kofo­nii-tyl­ko-człowiek-opę­ny-jest ciszą
Papillondenuit Cytaty: Znacze­nie wszys­tkiego poj­miesz wte­dy, gdy nic nie będzie miało dla ciebie znaczenia. for danioł  -Papillondenuit


znacze­nie-wszys­tkiego-poj­miesz-wte­dy-gdy-nic-nie będzie-miało-dla-ciebie-znaczenia-for-danioł 
Papillondenuit Cytaty: By ut­rzy­mać równo­wagę, trze­ba nam cza­sem stanąć na krawędzi. -Papillondenuit


by ut­rzy­ć-równo­wagę-trze­ba-nam-cza­sem-stanąć-na krawędzi
Papillondenuit Cytaty: wiem, że świet­li­ki nie gasną na twoim niebie bo gwiaz­dy spa­dając zbyt moc­no parzą pisząc o tym, że boli chcę tyl­ko po­wie­dzieć, że przecież nie każda śmierć jest o umieraniu nie każdy paz­no­kieć o drzazdze a miłość nie każda tli się zwątpieniem to nic, że jest ciebie tak niewiele sko­ro ulot­ne je­dynie praw­dzi­wie istnieje  -Papillondenuit


Papillondenuit Cytaty: Nie sztuką jest na­dać sens, sztuką jest go nie szukać. -Papillondenuit


nie-sztuką-jest na­dać-sens-sztuką-jest go nie szukać