Solon Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Solon Cytaty: Nie do­radzaj te­go, co naj­przy­jem­niej­sze, lecz to, co najlepsze. -Solon
nie-do­radzaj-te­go-co naj­przy­jem­niej­sze-lecz-to-co najlepsze
Solon Cytaty: Miej zaw­sze przed oczy­ma ko­niec swe­go życia. -Solon
miej-zaw­sze-przed-oczy­-ko­niec-swe­go-życia
Solon Cytaty: Praw­da jest pośrodku. -Solon
praw­da-jest pośrodku
Solon Cytaty: Ten może rządzić in­ny­mi, kto pot­ra­fi kiero­wać sobą. -Solon
ten-może-rządzić-in­ny­mi-kto-pot­ra­fi-kiero­wać-sobą
Solon Cytaty: Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskałeś, lekkomyślnie nie porzucaj. -Solon
przyjaciół-nie-pozyskuj-lekkomyślnie-a-tych-których-pozyskałeś-lekkomyślnie-nie-porzucaj
Solon Cytaty: Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Solon Cytaty: Ten może rządzić innymi, kto potrafi kierować sobą. -Solon
ten-może-rządzić-innymi-kto-potrafi-kierować-sobą
Solon Cytaty: Miej zawsze przed oczami koniec swego życia. -Solon
miej-zawsze-przed-oczami-koniec-swego-życia
Solon Cytaty: Nie pozyskuj zbyt szybko przyjaciół, a tych których już pozyskałeś, nie odtrącaj od siebie. -Solon
nie-pozyskuj-zbyt-szybko-przyjaciół-a-tych-których-już-pozyskałeś-nie-odtrącaj-od-siebie
Solon Cytaty: Miej zawsze przed oczami koniec swojego życia. -Solon
miej-zawsze-przed-oczami-koniec-swojego-życia
Solon Cytaty: Spisałem prawa dla ludzi dobrych i złych nie kierując się niczyim życzeniem. -Solon
spisałem-prawa-dla-ludzi-dobrych-i-złych-nie-kierując-ę-niczyim-życzeniem
Solon Cytaty: Doradzając przyjacielowi, staraj się mu pomóc, a nie sprawić przyjemność. -Solon
doradzając-przyjacielowi-staraj-ę-mu-pomóc-a-nie-sprawić-przyjemność
Solon Cytaty: Prawda jest pośrodku. -Solon
prawda-jest-pośrodku
Solon Cytaty: Nie chwal ni­kogo przed śmiercią. -Solon
nie-chwal-­kogo-przed-śmiercią
Solon Cytaty: Dąż do te­go, co war­te dążenia. -Solon
dąż-do te­go-co war­te-dążenia
Solon Cytaty: Nie mów o ni­kim, że jest szczęśli­wy, póki jeszcze żyje. -Solon
nie-mów-o ­kim-że jest szczęśli­wy-póki-jeszcze-żyje
Solon Cytaty: Uni­kaj przy­jem­ności, które po­tem przy­noszą smutek. -Solon
uni­kaj-przy­jem­noś-które-po­tem-przy­noszą-smutek
Solon Cytaty: Spra­wuj władzę, gdy nau­czyłeś się przed­tem słuchać. -Solon
spra­wuj-władzę-gdy-nau­czyłeś ę-przed­tem-słuchać
Solon Cytaty: Przy­jaciół nie po­zys­kuj lek­ko­myślnie, a tych, których po­zys­kałeś, lek­ko­myślnie nie porzucaj. -Solon
przy­jaciół-nie po­zys­kuj-lek­ko­myślnie-a tych-których-po­zys­kałeś-lek­ko­myślnie-nie porzucaj
Solon Cytaty: Uważaj cnotę za bar­dziej godną zaufa­nia niż przysięgę. -Solon
uważaj-cnotę-za bar­dziej-godną-zaufa­nia-ż-przysięgę
Solon Cytaty: Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila. -Solon
przy­pieczęto­waniem-mo­wy-jest mil­cze­nie-mil­cze­nia-zaś- sto­sow­na-chwila
Solon Cytaty: Bo­gac­two rodzi prze­syt, z prze­sytu zaś bie­rze początek pycha i zuchwalstwo. -Solon
bo­gac­two-rodzi-prze­syt-z prze­sytu-zaś-bie­rze-początek-pycha-i zuchwalstwo
Solon Cytaty: [Co na­leży ro­bić, aby ludzie jak naj­mniej po­pełniali przestępstw?] Żeby ci, którzy sa­mi nie ucier­pieli od przestępstwa, by­li nim tak sa­mo wstrząśnięci jak ci, którzy pad­li je­go ofiarą. -Solon
Solon Cytaty: [Pra­wa po­dob­ne są do pajęczy­ny.] Jeżeli bo­wiem dos­ta­nie się do niej stworze­nie małe i słabe, nie może się wy­dos­tać, ale stworze­nie większe ro­zer­wie ją i spo­koj­nie po­leci dalej. -Solon
Solon Cytaty: Ludzie którzy mają wpływy u ty­ranów, są jak ka­myki używa­ne przy licze­niu; po­dob­nie bo­wiem jak ka­myk oz­nacza raz większą liczbę, a raz mniej­szą, tak też i ty­rani każde­go ze swych fa­worytów czy­nią już to wiel­kim i wspa­niałym, już to lichym. -Solon
Solon Cytaty: [Kiedy za­pyta­no go, dlacze­go nie us­ta­nowił pra­wa prze­ciw­ko ojcobójcom.] Nie przy­puszczam aby ta­ka zbrod­nia miała się kiedy­kol­wiek zdarzyć. -Solon
kiedy-za­pyta­no-go-dlacze­go-nie us­­nowił-pra­wa-prze­ciw­ko-ojcobójcom-nie-przy­puszczam-aby ­ka-zbrod­nia-miała ę
Solon Cytaty: Rządź do­piero, gdy umiesz rządom podlegać. -Solon
rządź-do­piero-gdy-umiesz-rządom-podlegać
Solon Cytaty: Nie chwal nikogo przed śmiercią. -Solon
nie-chwal-nikogo-przed-śmiercią