Celem marketingu jest stworzenie i utrzymanie klienta


celem-marketingu-jest-stworzenie-i-utrzymanie-klienta
theodore levittcelemmarketingujeststworzenieutrzymanieklientacelem marketingumarketingu jestjest stworzeniestworzenie ii utrzymanieutrzymanie klientacelem marketingu jestmarketingu jest stworzeniejest stworzenie istworzenie i utrzymaniei utrzymanie klientacelem marketingu jest stworzeniemarketingu jest stworzenie ijest stworzenie i utrzymaniestworzenie i utrzymanie klientacelem marketingu jest stworzenie imarketingu jest stworzenie i utrzymaniejest stworzenie i utrzymanie klienta

Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Okreś­lają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi mi­sję i cel każdej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z pun­ktu widzenia klienta i rynku.Dla narodu nie jest to ważne, ile siły roboczej zatrudnia w zakładach wytwórczych, ale ile życia w nich produkuje, bo celem produkcji jest konsumpcja, ale celem konsumpcji jest życie.Je­dynym ce­lem biz­ne­su jest stworze­nie klienta.Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak naj­lepsze zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie le­piej myśleli o sobie.Niedocenianie klienta nie jest właściwie błędem, lecz głupotą i dowodem tupetu, który jest niepożądany zarówno w tej profesji, jak i w ogóle w życiu codziennym.Tolerancja jest największym darem umysłu, a wymaga takiego samego wysiłku mózgu, co utrzymanie równowagi na rowerze.