Szalenstwem jest zachowywac sie w ten sam sposob i oczekiwac innego rezultatu.


szalenstwem-jest-zachowywac-sie-w-ten-sam-sposob-i-oczekiwac-innego-rezultatu
albert einsteinszalenstwemjestzachowywacsietensamsposoboczekiwacinnegorezultatuszalenstwem jestjest zachowywaczachowywac siesie ww tenten samsam sposobsposob ii oczekiwacoczekiwac innegoinnego rezultatuszalenstwem jest zachowywacjest zachowywac siezachowywac sie wsie w tenw ten samten sam sposobsam sposob isposob i oczekiwaci oczekiwac innegooczekiwac innego rezultatuszalenstwem jest zachowywac siejest zachowywac sie wzachowywac sie w tensie w ten samw ten sam sposobten sam sposob isam sposob i oczekiwacsposob i oczekiwac innegoi oczekiwac innego rezultatuszalenstwem jest zachowywac sie wjest zachowywac sie w tenzachowywac sie w ten samsie w ten sam sposobw ten sam sposob iten sam sposob i oczekiwacsam sposob i oczekiwac innegosposob i oczekiwac innego rezultatu

Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odlegle, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwa żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich.Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odległe, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwą żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich.Kto wychwala złego księcia, sam okrywa się niesławą wszystkich niegodziwości, którym w ten sposób przytakuje.Zamiast zwyczajnie rejestrować rzeczywistość - fotografia stała się normą sposobów w jakie widzimy rzeczy - zmieniając w ten sam sposób samą ideę rzeczywistości i realizmu.Miłość jest niespokojną i niecierpliwą namiętnością; kapryśna i zmienna, powstająca nagle z niczego, na widok czyjejś piękności i postaci, gasnąca nagle w ten sam sposób.Nawet ten, kto kocha, nie może zrozumieć miłości innego. Pomiędzy dwiema miłościami nie ma nic wspólnego, ponieważ w istocie istnieje tylko jedna miłość i każdy uważa, że wyczerpuje wszystko, nie sądząc, że sam się kiedyś wyczerpie.